Search Documents

מסננים

8063 תוצאות

 1. 201

  מסמך משפטיT-S NS 320.130b

  Fragment of a legal document. Dating: ca. 1229/30 CE. Declaration made by al-Shaykh al-Muhadhdhab Abū l-Thanāʾ Netanʾel b. Berakhot known as Ibn ʿAmmār al-Sukkarī. None …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 2. 202

  מסמך משפטיT-S AS 153.126

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Draft. In the crossed out portion: "our master the Nezer (=Natan b. Shemuel) came in to …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 3. 203

  מסמך משפטיHalper 335

  Two drafts of a deed of gift. Location: Fustat. Dated: Sunday, 9 Nisan 1352 Seleucid = 15 March 1041 CE. In which Naḥum b. Faraḥ …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • p. 1
  • p. 2
  הצגת פרטי מסמך
 4. 204

  מסמך משפטיT-S AS 210.71

  Fragment from the beginning of a legal document. Dating: probably ca. 16th–17th century. Mentions names such as Shemuel ערילה(?), the family name Krispin, and Yehuda.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 5. 205

  מסמך משפטיIOM D 55.6

  Contract of debt. In the best hand of Natan b. Shemuel he-Ḥaver. Location: Fustat. Dated: Kislev 1452 Seleucid, which is 1140 CE. Sayyid al-Ahl b. …

  תעתוק אחד

  הצגת פרטי מסמך
 6. 206

  מסמך משפטיT-S AS 145.29

  Legal document apparently granting property rights, mentioning Nathaniel called Abū l-Mufaḍḍal b. M[...] (one of the judges), Abraham ha-Bavli and Fusṭāṭ. (Information from CUDL)

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 7. 207

  מסמך משפטיT-S 6J1.20

  Legal fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dealing with alimony/maintenance (mezonot) for a wife and son.. People mentioned: Ibn al-[...] (first line); Abū …

  1. דידיע [באב]ן [
  2. מעהא אבנה ו[ליס] יכ[ון] להמא מונה [
  3. ואלי אלאן מא יכפ/א/המא ען מזונות ש[י
  4. שי ירגעא אליה אלא מא תקתרצה עלי נפ[
  5. צחה דלך וישהדו להא//בה/‮…

  תעתוק אחד

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 8. 208

  מסמך משפטיT-S AS 153.210

  Recto: Legal document. In the hand of Shemuel b. Seʿadya ha-Levi. Fragment (upper left corner). Location: Fustat. Dating: 1160–65 or 1160–69 CE, as it was …

  1. . . . למני]ן שטרות בפסטאט מצרים דעל
  2. נילוס נהרה מותבה רשותיה דהדרת יקרת צפירת מרינו]ו ורבינו אדונינו גאונינו נתנאל
  3. הלוי רכב ישראל ופרשיו ויחיד הדור ‮…

  תעתוק אחד

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 9. 209

  מסמך משפטיT-S 12.496

  Deed of release (שטר אביזאריה/פיצוי). Location: Almost certainly Fustat (and not Tiberias as Gil suggested). Dating: Late 10th century. Concerning property in Tiberias. A man …

  ...

  1. ]מצו לא אמרים לא שותפות לא עזכבון וכן נמי דא שכר[ות
  2. ואין לי עליו...ח]רם סתם בין על ידי טענה וכפירה בין על ידי גלגול ש

  ואפילו [נתנו לו בית דין ‮…

  תעתוק אחד 2 דיונים

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 10. 210

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 3/32

  Beautiful calligraphic fragment of deed of sale of a bathhouse in Zawilat al-Mahdiyya, Ifrīqiya, by one Jew to another. The seller describes the bath and …

  1. . . . . . . .]ור אלמסמ[א
  2. מא פי אלחמאם . . .[
  3. אל]די לי פיה הו אל[
  4. . . . .ס פהו שרא אכי בותיקה [
  5. בותיקה בכתאב אלשרי כמא[
  6. ואכתבו ואכתמו ואעטו לר דויד ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 32 recto
  • 32 verso
  הצגת פרטי מסמך
 11. 211

  מסמך משפטיT-S AS 151.298

  Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dated: Elul 1437 Seleucid = August/September 1126 CE. (The signing of the document was delayed by …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 12. 212

  מסמך משפטיT-S 16.115

  Legal document: deathbed declaration, made by a woman whose name is not preserved. The upper part of the document is missing, but the reconstruction, as …

  1. ומילולה נכ[ונים ולשונה סדור ומתוקן בפיה ושומעת ומדברת והיא יודעת]
  2. לישא וליתן [ודעתה מיושבת עליה כהוגן לשאול ולהשיב לומר על הן הן]
  3. ועל לאו לאו כשאר ‮…
  1.  And her speech (was) correct and her language was right in her mouth and she could hear and speak and knew

  2.  what was being dealt with and her m‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 13. 213

  מסמך משפטיT-S Ar.53.68

  Legal deed for the purchase of a house by a descendant of the Ṭabāṭabā family. Dating: early 5th/11th century. See also T-S Ar. 38127 (early …

  תעתוק אחד תרגום אחד דיון אחד

  הצגת פרטי מסמך
 14. 214

  מסמך משפטיMoss. II,115.1

  Fragment of a legal document. Concerning a partnership and mentioning 4 3/4 dinars. Also mentions the years דאתנ and דאתנא but it's not clear how …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 15. 215

  מסמך משפטיT-S AS 147.23

  Legal document in the hand of Mevorakh b. Natan. Two brothers confirm in a Cairene court under the authority of Shemuel ha-Nagid (1140-1159) having received …

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא באלמעזיה
  2. אלק]אהרה דס[מוכ]א לפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
  3. רשו]תיה דאדוננו שמואל ה[נ]גיד הגדול ירום ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 16. 216

  מסמך משפטיT-S AS 160.347

  Recto: legal document, or letter concerning a legal affair. There is a list of witnesses' names on verso: Abū Saʿīd Ibn al-Dayyān, Abū Saʿd b. …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 17. 217

  מסמך משפטיT-S AS 153.344

  Damaged fragment from a ketubah. The groom named Yosef.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 18. 218

  מסמך משפטיT-S AS 150.211

  Legal document dated Thursday of the middle decade of Elul, mentioning that 'we found in the ledger [daftar] of Abū l-Faraj...." (Information in part from …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 19. 219

  מסמך משפטיT-S 12.149

  Compensation bill given by Alush b. Yeshua to Shemuel (Isma’il) b. Avraham al-Andalusi, July 24, 1011. The two Spanish merchants (Alush and Shemuel) arrived in …

  Recto

  1. [                                 ערכא]ות גויי הארץ [                              ]
  2.                                           שטר פיצוי זה [‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  הצגת פרטי מסמך
 20. 220

  מסמך משפטיAIU XII.44

  Recto: Legal document in Arabic script. Dating: no earlier than 1425 CE, based on the reference to the Ashrafī dinar. Acknowledgement of debt in the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 221

  מסמך משפטיBL OR 12299.25

  Just a few calligraphic words with elaborate fleurs-de-lis, presumably from the poetic header of a ketubba, very similar to BL OR 10653.9 (identified by Gaster …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 22. 222

  מסמך משפטיT-S NS 254.99

  Marriage contract (ketubba) possibly from Tyre that includes the list of goods in the dowry: a cloth, a curtain, a lamp, two dyeing vessels, two …

  1. [...] ......... ותרי ....א... [...]
  2. [...] מרבתה דינר ה...... חמש.. תלת ......ש ..[...]
  3. [...] דינרין עשרה מותלתה סתר[......] דינרין תרין [...]
  4. [...]‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 23. 223

  מסמך משפטיJRL SERIES B 5573

  Legal fragment. In Judaeo-Arabic. Involves Sitt al-Kull.

  אין רשומות קשורות

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 24. 224

  מסמך משפטיT-S NS J162

  Legal record. Written and signed by the judge Natan b. Shelomo ha-Kohen; also signed by Saʿadya b. Menashshe ha-Kohen. Certifying that Abū l-Faḍāʾil b. Salāma …

  1. קבץ אלשיך אבו אלפצאיל בן סלאמה בן סעיד
  2. מן אלשיך אבו עלי אלגבילי עשרה דנאניר
  3. מנהא סבעה עין ותמן וג ורק וכאן דלך
  4. יום אלאחד יא חודש מרחשוון שנת אתלי
  5. נ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  • 1v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 25. 225

  מסמך משפטיT-S 10J11.4

  Legal document. Record of an agreement between the Heqdesh and the banker Abū l-Thanāʾ b. Abū Saʿd the cantor. On leaf 2 are drafts of …

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 26. 226

  מסמך משפטיENA 3039.9

  Responsum regarding qiyyum of legal documents

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 27. 227

  מסמך משפטיPUL Islamic Manuscripts, Third Series no. 584e.36 (Michaelides 36)

  Legal deed. Iqrār mentioning Aḥmad b. ʻAbdallāh, dated 500 H. (?) [1106]. Verso is blank. Needs examination.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 28. 228

  מסמך משפטיJRL SERIES B 7461

  Legal fragment. Late. In Hebrew. Mentions Mardūk. There is an addendum in which Aharon agrees to all of the above.

  אין רשומות קשורות

  • 1 / 1 leaf, recto
  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 29. 229

  מסמך משפטיCUL Add.3420.2

  India Book I, 15: Three testimonies regarding collateral deposited by Yosef al-Lebdi the India trader. Lebdi owed Ḥasan b. Bundar, the representative of the merchants …

  I, 15

  1. אלרהן אלמאכוד מן אבי יעקוב אללבדי וה(!) ציניה פצה געלת ענד
  2. מ עלי הפרנס ורגע אחצר עוצהא אלשיך אבי סהל מנשה
  3. בן יהודה לאנה דכר אנהא לה ודכר אלשי‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 30. 230

  מסמך משפטיENA 4010.11

  Verso: Draft of a legal deed. In the hand of Efrayim b. Shemarya. Mentions numerous names Shelomo; Avraham b. Ḥagay; David b. Yeshaʿya; Shemuel b. …

  דיון אחד

  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 31. 231

  מסמך משפטיT-S Ar.35.116

  Verso: Document in Arabic script mentioning the words al-waraq (paper) or more likely al-wariq (silver money), 28 dirhams, and a date, which looks like the …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 32. 232

  מסמך משפטיENA 1691.20

  Qaraite legal testimony (zikhron ʿedut) dated 20 Adar 5442 (=1682 CE), written and signed by Avraham ha-Rofe ben Ṣaʿīr, one of the messengers sent from …

  1. בר
  2. זכרון עדות לבני מקרא יש צו
  3. למא כאן בתאריך יום אלה אלמבארך כ לחדש
  4. אדר סנה התמב ליצירה סימן הושיענו אלהי
  5. ישענו תוגהו אלשלוחים מן ירושלים תותבב
  6. לכש‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 33. 233

  מסמך משפטיBL OR 10112D.21

  Dowry list (taqwīm). Groom: Yeshuʿa b. Ḥalfon ha-Kohen. Bride: [... bt.] Saʿadya. There are 12 items listed. There is also some practically illegible text on …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 234

  מסמך משפטיT-S NS 224.41

  Damaged fragment of a legal deed regarding the assessment of Hillel Hakohen's wife's ketubah or dowry the text is not complete. Written by Halfon b. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 35. 235

  מסמך משפטיT-S NS 226.45

  Verso, probably continuing onto recto: Legal fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe (1100–38), written under the reshut of Maṣliaḥ Gaon (1127–39). Involves Abū …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 36. 236

  מסמך משפטיBodl. MS heb. b 3/9

  Court notebook. Two entries, each dated 7 Ḥeshvan 1643 Seleucid = 9 October 1331 CE. Recto: Record of a divorce. (Sitt al-)ʿArab bt. ʿAbdallāh received …

  1. בתאריך סאבע מרחשון
  2. שנת אתרמג לשטרות
  3. קדש מוסי מופקה ואתפקא
  4. עלי מוקדם כמס דנאניר
  5. ומאוחר עשר דנאניר
  6. וסנהא בידה פי אי מוצע
  7. אראד
  1. בתאריך סאבע מרחשון שנ‮…

  2 תעתוקים דיון אחד

  תגים

  • 9 recto
  • 9 verso
  הצגת פרטי מסמך
 37. 237

  מסמך משפטיT-S Ar.38.121

  Legal document in Arabic script. Fragment (bottom part only). The date appears but is very faded. Witness signatures are preserved. Needs examination.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 38. 238

  מסמך משפטיT-S AS 147.188

  On recto an order to impose excommunication on a person who took books from 'our house' and didn't return them. At the end a signature …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 239

  מסמך משפטיENA 3942.4

  Legal document in Arabic script, fragment, 7 lines. Dating: Ottoman or possibly late Mamluk era. Mentions people such as Niʿmat (or Nūr?) al-Dīn, [...] b. …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  הצגת פרטי מסמך
 40. 240

  מסמך משפטיT-S 24.8

  Marriage contract (ketubba). Dating: ca. 1337 CE, since the same witnesses appear on T-S 13J2.18 from that year. Groom: ʿOvadya b. Avraham b. Shelomo. Bride: …

  דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 41. 241

  מסמך משפטיT-S AS 153.413

  Small fragment from a ketubah.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 42. 242

  מסמך משפטיMoss. VII,8.4

  Legal fragment in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Separate documents on recto and on verso. The document on recto deals with the sale of …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 43. 243

  מסמך משפטיENA NS 18.37

  Qaraite ketubba.

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1
  • 2
  הצגת פרטי מסמך
 44. 244

  מסמך משפטיYevr.-Arab. II 1578

  Karaite agreement regarding inheritance.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 45. 245

  מסמך משפטיENA 3957.7

  Legal document in Arabic script. Mentions the date Dhū l-Qaʿda 606 AH = April/May 1210 CE. Also mentions a period of two years and very …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 46. 246

  מסמך משפטיT-S AS 202.382

  verso: Legal document in Hebrew. Fragment (upper right corner). Dating: probably ca. 16th century. Reused for a different Hebrew (literary?) text on recto.

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך
 47. 247

  מסמך משפטיT-S 16.56

  Legal document. Location: somewhere in Egypt, probably Fustat. Dated: Kislev 1286 Seleucid = November/December 974 CE. The merchant Maṣliaḥ b. Yiṣḥaq b. David acquits another …

  1. זכרון עדות שהיתה בפנינו ב. . בשבת ב]שנת אלף ומ[. .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . ע]שר יום לחדש כסלו שנת אלף ומאתים ושמנים ושש
  3. . . . . . . . . . . .‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 48. 248

  מסמך משפטיT-S AS 151.19

  Legal document headed "memorandum of testimony" (tadhkirat shahāda). The court convened in the synagogue; present were Bū l-ʿAlāʾ b. al-Wathīq and Sulaymān al-Ṣāʾigh, who negotiated …

  אין רשומות קשורות

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 49. 249

  מסמך משפטיT-S NS 226.81

  Fragment from a legal deed. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (dates: 1100–38 CE). An agreement involving Abū l-Faḍl Shela b. Elʿazar and …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 50. 250

  מסמך משפטיT-S Ar.39.484

  Legal document. In Arabic script. Dated: 6[.]7 AH, which corresponds to 1210–1298; the decade digit is probably legible, so this can be narrowed further. Several …

  אין רשומות קשורות

  הצגת פרטי מסמך