מסמך משפטי: T-S 8J12.2

מסמך משפטי T-S 8J12.2

תגים

תיאור

Deed of emancipation. Avraham b. Aharon frees his slave Nasiyya ('Youth') on Friday, October 8, 1176, Cairo. VMR Written by Mevotakh b. Natan. AA

T-S 8J12.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. במעלי שבתא דהוא תלתא יומי לירח מרחשון
 2. דשנת אלפא וארבע מאה ותמאנין ותמניא שנין
 3. לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא
 4. מותבה אנא אברהם הכהן בר אהרן הכהן
 5. וכל שום וחניכא דאית לי צביתי ברעות נפשי
 6. כדלא אניסנא ולא בשגו ולא בטעו אלא
 7. בליבא שלמא ושחרירית יתיכי אנתי נאשיה
 8. דהוית אמתי מן קדמת דנה וכדן שחרירית
 9. יתיכי הא את ברת חורין הא את לנפשיך
 10. ואית ליך רשותא למיעל בקהלא דישראל
 11. ולאשנאה ליך שמא בישראל ולמיעבד
 12. כרעות נפשיך כשאר חרורי ולית לי אנא
 13. אברהם הכהן ולא לירתאי בתראי ולא לכל
 14. מאן דייתי מחמתי עליך שעבודא ולא
 15. על זרעיך דמוקמת בישראל ודן די יהוי
 16. ליך מני גט שחרור וגט שחרור ושטר
 17. חירות דנן כדת משה וישראל
 18. ישועה בר מריות זצל
 19. סעדיה בר יהודה נע

תרגום

T-S 8J12.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J12.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.