מסמך משפטי: T-S 16.145

מסמך משפטי T-S 16.145

תיאור

Legal document containing an acknowledgment by a creditor, Khalaf b. Aharon, of the full payment of the debt.

T-S 16.145 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

Recto

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [אמר לפנינו היו עלי] עדים וקנו [ממני מעכשיו
 2. וכתבו וחתמו בכל לשון שלזכות ותנו ל] . . . . . . . . חסד בן מר ישר
 3. הקרוי סהל נוח[ו נפש
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . ם מחמת שאני מודה בפניכם הודאה גמורה
 5. ברצון נפשי] . . . . . . תי וגמר דעתי בלא אונס ולא טעות ולא חולי ולא פיתוי כי אם בלב שלם ובנפש חפצה ובגוף בריא
 6. ובדעת נכונה ונקיה שנטלתי וקיבלתי מיד אהרן הנזכר שלשים ותשעה זהובים ושני שלישי זהוב טובים שקולים הדורים
 7. ממטבע היוצא והוא כלל הראוי לי מעזבון אבי אהרן שהניח אצל פצל בן סהל הנזכר ויצאו הזהובים האילו מיד אבו אלמנצור זה
 8. ומרשותו ומחזקתו ונעשו ברשותי ובחזקתי ובידי ולא נשאר לי מהם מאומה ולפיכך פיציתי וביריתי את אבו אלמנצור ואת [יורשי אחיו
 9. חסד הנאסף . . . . . . . . . מכל טענה ותביעה שבעולם וכתבתי להם שטר פיצוי זה להיותו מוחזק בידיהם וביד יורשיהם
 10. אחריה]ם ממני ומיורשי אחרי כי אחרי שנטלתי השלשים ותשעה זהובים והשני שלישי זהוב לא נשאר לי ולא לאדם בעולם מחמתי
 11. ושלא מחמתי] מחמת אבי אהרן הנזכר שום כלום תביעה ובקשה מכל צד ומכל פינה לא אצל אהרן זה ולא אצל אחיו ולא אצל יורשיהם ולא //אצל// קרוביהם
 12. ולא] אצל משר[תיהם] לא זהב לא כסף לא נחשת לא ברזל לא בדיל לא עופרת לא מקרקעין לא מטלטלין לא סחורות לא פרקמטיאות לא דיוקני
 13. . . . . . . . [ל]א תמצית חשבון לא ירושה לא נחלה לא עזבון לא כל דבר שנקרא ושנהגה ושיש לו שם וחניכה וכן נמי לא חרם
 14. לא שבועה] לא אלה לא גזירה לא אפיל[ו] חרם /סתם/ ומחלתי להם מחילה גמורה מעתה כל טענה ותביעה שבעולם וכל שבועה וגלגול וכל ערעור
 15. . . . . מחילה שאין בה חזרה ואין לה הפרה וסילקתי ידי ורשותי ורשות הבאים מכוחי ותביעתם סילוק גמור וכל הקם לעורר עליהם
 16. [מחמת] פיצוי זה בין מחמתי בין שלא מחמתי עלי להצילם מהם ולשלם כל מה שיגיע אליהם מחמתם מדבר הפסד וחסרון וכל כתב היוצא מתחת
 17. ידי כל אדם בעולם כדי לבטל פיצוי זה שקר ואליל וכזב ותרמית אין למדין מהן ואין עושין בהן דין לא בדיני ישראל ולא בנימוסי עממים וכל מודעין ותנאין
 18. ומודעין שלמודעין ומודעין היוצאין מתוך מודעין עד סוף כל מודעין שמסרתי ושמסרו לי אחרים ושעתיד אני למסור על שטר פיצוי זה כולם בטלים
 19. ומבוטלים //בפניכם// מעכשיו בכל לשון שמבטלין בהם חכמים מודעין ותנאין וקיבלתי עלי אני כלף בן אהרן אחריות שטר פיצוי זה כחוזק וכחומר כל שטארי
 20. מחזקי מעליי . . . . . ועל ירתאי בתראי דלא להשנאה כדתקינו רבנן ונהגין בעלמא מן יומא דנן ולעלם דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דש[טרי
 21. וקנינא מן כלף דנן בן אהרן הנדע אלביצאני בן כלף אשר ממדינת רמלה לשר מר אהרן //זה// בן ישר ננ וליורשי אחיו השר מר חסד בן ישר בכל הכתוב ומפו[רש
 22. למעלה בכלי הכשר לקנות בו שריר וקיים הנאסף סתם לא זה אצל זה בפניכם זה תלוי ביני חאטי וקיימין
 23. סעדיה בר אפרים החבר
 24. מבורך בן סעיד
 25. דאוד בר משה ננ
 26. שלמה בר עלי ננ
 27. יצחק ב]ן מומל
 28. יהודה ב[ר שמואל
 29. איתקיים שטר אביזאריה דנן קדמנא בבי דינא
 30. דנוסחיה ושהדוהי כתיבין לעילא וקיומיה
 31. מיניה וביה לתתא בכתב ידי שהדי אילין דאשהידו ביה ואינון סעדיה בר
 32. אפרים
 33. החבר מבורך בן סעיד דאוד בר משה ננ שלמה בר עלי ננ יצחק בן מומל יהודה בר
 34. שמואל ושמואל בר נחום ננ דחתימין בחתמות ידיהון וסימניהון ומדמחזקא
 35. קדמנא בבי דינא שהדותיהן [דתרי מנהון
 36. ואינון סעדיה בר אפרים הח]בר ומבורך בן סעיד אישרנוהי וקיימנוהי להדין
 37. שטר פיצוי ותירצנוהי כדחזי
 38. הח סנ חמ הח בח זל
 39. סהלאן ראש הסדר בר אברהם ראש הסדר
 40. הא היש הנש הא היש הה
 41. שמואל בר אברהם ננ
 42. נתן הלוי בר ישועה זלע

תרגום

T-S 16.145 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.145: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.