Search Documents

מסננים

89 תוצאות

 1. 51

  מסמך משפטיJRL Series B 3175

  Verso: fragment from a legal manual or formulary discussing protocol for the writing of a receipt for payment of a debt.

  1. אעפי שאין בעלה עמה טופס השובר העידנו על עצמו בקנין שמ בדלב פבפ הפ הדר
  2. במתא פלונ מחמת שהודה בפנינו הודאה גמורה מהיום ומעכשיו שנטל וקבל מפבפ הפ
  3. [....‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1 / 1 leaf, verso
  הצגת פרטי מסמך
 2. 52

  מסמך משפטיT-S Misc.35.10

  Leaves from a Karaite book of formularies, containing formulae for betrothal, divorce, and liturgy for mourning the dead, for use in Jerusalem and Ramla. The …

  TS LOAN 10, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 545-552 (Doc. #303), C.B. 12-14-87 (p) Fragments of a Karaite book of deeds, approximately 1015. I א

  1. נסכ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 3. 53

  מסמך משפטיT-S NS J580

  Formulary for a legal document, for an abandoned wife (ʿaguna) to appoint a representative (called אפטרופא/"guardian") to receive her bill of divorce and ketubba payment …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 4. 54

  מסמך משפטיYevr. II A 1403

  Ketubba formulary. Dating: Unknown. Catalogued as 15th–17th century.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 5. 55

  מסמך משפטיYevr. II A 1404

  Ketubba formulary or draft. Sample date: Shevat [1]971 Seleucid, which is 1660 CE. Sample groom: Naḥum ha-Kohen.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 6. 56

  סוג לא ידועYevr. II A 515

  There are 3 items sharing this shelfmark:515/1: Formulary for a Qaraite ketubba. In Hebrew.515/2: Prayer for Moshe Firrouz. In Hebrew. 515/3: Several lines of jottings …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 7. 57

  מכתבYevr. III B 653

  Formulary for a letter of appeal for charity. In Hebrew. It is a formulary because about 11 lines from the bottom, it asks the addressees …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 8. 58

  מכתבT-S 8J14.7

  Letter to Tamim he-haver composed mostly of titles and formulaics. EMS Verso: Hebrew text of Leviticus 7:34-35 and 37 and 8:11-12. (Information from CUDL)

  1. ]ו [
  2. ומעלה מעולה מהודרת על ראש כבוד
  3. גד קד הדרת יקרת צפירת תפארת
  4. מר ורב תמים החבר החכם המפלא ג
  5. האלהים יעטרינו בחייו ובאריך ימיו
  6. וכן יהי רצון בעלצון ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 9. 59

  מכתבT-S 8J16.11

  Epistolarium fragment in Hebrew. (Information from Goitein's index cards) EMS Part of a letter, with widely-spaced lines, probably 11th century and from Iraq. It addresses …

  1. כפתוחי חותם באקדח[י]ם . . . . . ק [
  2. קלחים וכבין קוצים כסוחים כשושנה [
  3. מלפניו נשלחים יצילם מצנים פחים ירצה מ[
  4. החוחים יברכם בכל חשחים ממגד גרש יר[חים‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 10. 60

  מסמך משפטיT-S J2.4

  Formulary for drawing up marriage documents. In Hebrew with some Ladino words (contante, joyas, mandiles). Location: Fustat/Cairo. Dating: Late. Currency: mithqāl/mathāqīl.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 11. 61

  מכתבT-S Ar.50.133

  Letter formularies or copies in Hebrew. Written on a bifolium. One of them mentions Palermo, Constantinople, Barqa, and apparently Qayrawān as well; also "so-and-so the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 12. 62

  מסמך משפטיT-S AS 150.10

  Model of a legal document in which a mother gives her daughter the upper story of a building as a gift. (Information from Goitein's index …

  1. . . ] . . הבה מרה לבנתהא נצף [ . . ]בצור
  2. מ . . .לפ כן הוה חצ אלינ פ . . וקאלת לנא [[ל]]
  3. [[ .רינה צור פי אלזקאק אלפ]] אשהדו [עלי] אלאן מעכשיו
  4. ואכתבו‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 13. 63

  מסמך משפטיT-S AS 153.383

  Minute fragment probably from a formula of a ketubah.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 14. 64

  מסמך משפטיT-S 16.199

  Recto (secondary use): Hebrew formulary of an acknowledgment of a debt. Dated to the 11th century. (Information from Goitein's index cards.)

  1. שם שותפות יהבו לו לפלוני להיות בידו לזכות ולראיה לאחר היו[ם לפי] שרציתי ברצון נפשי ותאותי
  2. ולויתי ממנו ק זהובים טובים שקולים גדולים וכבר נטלתים וקבל‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 15. 65

  מסמך משפטיMIAC 149

  Model of "a marriage contract" – undated – Museum of Islamic Art – (number 149) – in Hebrew. (information from Ḥassanein Muḥammad Rabīʿa, ed., Dalīl …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 16. 66

  מסמך משפטיMIAC 103

  Model of "a marriage contract" – undated – Museum of Islamic Art – (number 103) – in Hebrew. (information from Ḥassanein Muḥammad Rabīʿa, ed., Dalīl …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 17. 67

  מסמך משפטיT-S 10J28.12

  Formula for a validation by the court in the hand of Hillel b. Eli (1066-1107), including an interesting addition. (Information from Goitein's index cards)

  1. איתקיים כתבא דנן קדמנא בבי דינא במותב תלתה כחדא
  2. הוינא דנוסחיה ושהדיה כתיבין לעילא וקיומיה מיניה וביה
  3. לתחתא בכתב ידי שהדי אילין דחתימין עלוהי ואנון ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 18. 68

  מסמך משפטיAIU III.B.237

  Formulary for a legal document for the appointment of a ritual slaughterer (shoḥeṭ). Location: New Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: probably 13th–15th century.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 19. 69

  מסמך משפטיT-S J3.11

  Legal formulary for a deed of manumission of a male or female slave.

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 20. 70

  טקסט ספרותיAIU IV.A.294

  Lined piece of paper filled with Judaeo-Arabic letters or language from letters or formularies for letters (one contains "fulan" instead of names). The honorific khawaja …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 21. 71

  מסמך משפטיT-S 13J12.5

  Forms of excommunication in Arabic, Aramaic, and Hebrew. (Information from Mediterranean Society, II, 332) VMR

  1. אציתו שמיא ואמלין [ו]תשמע ארעא מימרי פומי
  2. בגזרת עירין פתגמא ומימר קדישין שאילתא
  3. [[בחרם יהושע בן נון]] אלדי אבדל //החים// הדא ופים
  4. . . . ] מן אבדאלה‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 22. 72

  מסמך משפטיT-S 13J12.4

  Form of excommunication written in Judaeo-Arabic. (Information from Mediterranean Society, II, p. 602)

  1. כל בר ישראל או בת ישראל כביר כאן אם צגיר
  2. מדרך ממן יקרבו לכיאר אלצירפי או בעידין מנה
  3. מן גמיע ישראל יעלם עלם יקין ען משאהדה או
  4. עלם כבר או סמע מן כיאר‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  • 2r
  הצגת פרטי מסמך
 23. 73

  מסמך משפטיT-S 13J12.1

  Form of excommunication. (Information from Mediterranean Society, II, p. 599)

  1. בהדה אלת/ל/ה רגאל אלדי טלמוה
  2. לא יאבה ייי סלוח להם כי אז יעשן
  3. אף ייי וקנאתו בהם ורבצה בהם
  4. את כל האלות הכתובות בספר
  5. הזה ומחה ייי את שמם מתחת
  6. השמים [.‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 24. 74

  מסמך משפטיT-S 13J12.2

  Form of excommunication in Aramaic. (Information from Mediterranean Society, II, p. 599)

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . .] בית
  2. דין העליון ובית דין] התחתון
  3. וב.[. . . . . . . . . . . . .] ובקללת
  4. הנחש [. . . . . . . . .] יהושע בן
  5. נון //בי‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 25. 75

  מסמך משפטיYevr. II A 1047

  Marriage contract, Qaraite. Formulary. Location: Fustat/Cairo. Dated: 5537 AM, which is 1776/77 CE.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 26. 76

  מסמך משפטיT-S J3.24

  Recto: Instructions for drawing up a bill of divorce. In Judaeo-Arabic. Listing various scenarios. Of note, Qūṣ and Aswān are listed as two potential cities, …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 27. 77

  מסמך משפטיCUL Or.1080 1.3

  Ketubba (marriage contract), formulary, found inside of a Palestinian prayerbook. The booklet also contains formularies for a bill of divorce and the husband's instructions to …

  side a

  1. פלונית מה דהיא שנת כן וכן
  2. לבירייתה דעלמה במדינת
  3. פלונית אתא הדן מרי פלוני
  4. חתנה בר מרי פלוני ואמר מן
  5. דעתה ומן רעותה ומן טבותה
  6. ומן צביונה נפשה ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 8r
  • 8v
  • 1r
  הצגת פרטי מסמך
 28. 78

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. e 74/1–6

  The first six leaves of a copy of the Ghurar al-Balāgha of Hilāl al-Ṣābi' — a book of formularies for letter-writing — copied in the …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1 recto
  • 1 verso
  • 2 recto
  הצגת פרטי מסמך
 29. 79

  מסמך משפטיT-S Ar.39.277

  Verso: formulary for reports of death in which the names of the deceased, the heirs and the witnesses are left blank. In Arabic script. Dating: …

  1. The slaves report the death of so-and-so, the son of so-and-so, the Jew, on such-and-such a day of such-and-such a month,

  2. in such-and-such a yea‮…

  תעתוק אחד תרגום אחד

  תגים

  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 30. 80

  מסמך משפטיCUL Or.1080 J249

  Formulary for a legal document of ḥaliẓa (rejection of levirate marriage). On vellum.

  אין רשומות קשורות

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 31. 81

  מסמך משפטיENA 972.11

  Qaraite bill of divorce formulary

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • recto
  • verso
  הצגת פרטי מסמך
 32. 82

  מסמך משפטיYevr. III B 637

  One of two separate texts of a ketubba (marriage contract) written for the same Karaite - Rabbanite 'mixed marriage' and preserved on a single fragment, …

  1. ומכלפה תרין דינרין כמס מעארק תלתא דינר[י]ן [נצף רדא...דינר]
  2. ונצף תלת מכאד דינר איזאר דינר ונצף סכום הכל תמניא דינ[רין ואתנון]
  3. ביניהון דאן יסנה הדא ‮…

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 33. 83

  מסמך משפטיT-S C2.17

  One bifolium of a parchment quire containing both rabbinic passages (Berakhot 24b, 13b, and others) a and the beginning of a formulary for a partership …

  תעתוק אחד

  תגים

  הצגת פרטי מסמך
 34. 84

  מכתבT-S NS 110.26

  Blessings on the Fatimid caliph al-Āmir bi-aḥkām Allāh (1101-31 CE) and on the Gaon Masliah b. Shelomo ha-Kohen, head of the Jerusalem Yeshiva, which then …

  TS NS Box 110, f. 26 + Mosseri L 62, ed. S. D. Goitein, "Prayers from the Geniza for Fatimid Caliphs, the head of Jerusalem Yeshiva, the Jewish comm‮…

  1. In (Your name, o) Me(rciful). 
  2. And we pray for the life of our lord, the g(reat) k(ing), //
  3. the prince of the sons of Kedar, our master and lord, t‮…

  2 תעתוקים תרגום אחד דיון אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 35. 85

  טקסט ספרותיBodl. MS heb. e 74/70 + Bodl. MS heb. e 74/71 + Bodl. MS heb. e 74/72 + Bodl. MS heb. e 74/73 + Bodl. MS heb. e 74/74

  Miscellany containing formularies for excommunication (invoking the Shem ha-Meforash) on 74/70v, flowery rhymes for letter openings, etc. On 74/72r a copy of letter of interest …

  Bodl. MS Heb. e 74/72r

  1.  . . .  אגב שיאת משאת שלומינו הוצרכנו
  2. הודיעכם עסק מ' פל' ב' פל' שהוא מקהל רוסיאה ונתארח
  3. אצלינו בקהל סלוניקי צעירי הצאן ומצא ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 70 recto
  • 70 verso
  • 71 recto
  הצגת פרטי מסמך
 36. 86

  מסמך משפטיBodl. MS heb. e 98/63

  Numerous drafts/outlines of legal documents from a court notebook. One of them is a partnership agreement. Dating: 1122–53. A one-year partnership in an apothecary between …

  תעתוק אחד דיון אחד

  תגים

  • 63 recto
  • 63 verso
  הצגת פרטי מסמך
 37. 87

  מסמך משפטיBodl. MS heb. d 66/100

  Formularies for divorce-related documents. The one on recto is clearly based on a real document and a real case, but gives "peloni" for the month …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 100 recto
  • 100 verso
  הצגת פרטי מסמך
 38. 88

  מסמך משפטיT-S J3.23

  Book of legal formularies and some literary text. Bifolium. The spaces remaining at the bottom of two of the pages are filled in with magical …

  אין רשומות קשורות

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך
 39. 89

  מכתבMoss. Ia,13.1

  Recto: Upper part of a letter in Judaeo-Arabic written in a scribal hand to ha-Nasi ha-Gadol, reporting on the writer's troubles while traveling with Rabbi …

  Recto:

  1. בשמך
  2. קד עלם אללה גלה קדרתה שדה
  3. שוקי אלי חצרה סיידנא אלאגל [[הנש]]
  4. הנשיא הגדול ירום הודו ויגבה מזלו
  5. אטאל אללה בקאה ואדאם נעמאה
  6. ותאיידה ותמכינ‮…

  תעתוק אחד

  תגים

  • 1r
  • 1v
  הצגת פרטי מסמך