רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J95

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J95

תגים

תיאור

India Book III,21: Two accounts of Ibn Yiju about transactions with the nakhūdā Abū ʿAbd Allāh Ibn al-Katāʾib, Aden, 1140–45. This is the verso of III, 19.

CUL Or.1080 J95 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Recto (III,21a)

 1. [אל]נאכודה אבו עבד אללה
 2. [ל]ה ח אבהרא פלפל בעדל
 3. [תמ]נה נו מתקאל ולה כב
 4. מתקאל חסאב תפאריק ולה
 5. ולה (!) קימה בהארין חדיד [[ובהארין]]
 6. [ו]סת ומאיתין ביצה יו מתקאל
 7. [אל]גמלה צד מתקאל
 8. [ולה יא] מתקאל ונצף תפאריק פי תאני
 9. [חסאב] אלגמלתין ק מתקאל
 10. וה מתקאיל(!) ונצף
 11. ענדה קפו מתקאל אלבאקי
 12. ענדה פ מתקאל ונצף
 13. אלבאקי ענדה פ מתקאל ונצף

Recto (III,21b)

 1. [...] אלדי דפעת אלי
 2. אלנאכודה אבו [ע]בד אללה אבן אלכתאיב
 3. מן דלך ג גחאל סמן ואיצא
 4. גחלתין ודסתין קרטאץ כבאר
 5. וד מכאדד אתנין זנגבאריה
 6. ואתנין מן מחבס גדיד ועשרה
 7. חגאר בזאדי ופראסלתין תום
 8. ואיצא פוטה מקצור אלקימה
 9. ג דנא ונצף //ורבע// מן עדן ופוטה מנארי
 10. אלקימה מתקאל פילי ואברזם
 11. פיה מ כרזה פצה ה גלאגל

Recto (III,21b, second part)

 1. קימה אלה גחאל סמן ג מתאקיל
 2. פיליא וקימה אלדסתין כאגד מתקאל
 3. וקימה אלד מכאדד נצף מתקאל
 4. וקימה פראסלתין תום רבע מתקאל
 5. וקימה י אחגאר רבע מתקאל
 6. [וקי]מה אלכרז אלפצה ואלגלאגל
 7. נצף ורבע וקימה [אלפ]וטה מנארי
 8. מתקאל וקימה אלפוטה שערי מקצור
 9. מתקאל ונצף אלגמלה ט מתאקיל
 10. גיר רבע
 11. [[פלפל]]
 12. [[לה נול [[ז]] מתאקיל בעד אלבארבזא
 13. [[ובידה]] ולה איצא]]
 14. לה נול ח אבהרא פלפל יכרג
 15. מנהא בהאר מן קבל ואלדה רסם
 16. ובהאר בארבזא ותבקא לה סתה
 17. מתאקיל ולה נול בהארין חדיד
 18. ובהאר ביץ ג מתאקיל באל עשור
 19. פדלך ט מתאקיל וענדה נול
 20. בהאר חדיד מן קבל ואלדה

תרגום

CUL Or.1080 J95 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J95: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.