מסמך משפטי: T-S 8J6.14

מסמך משפטי T-S 8J6.14

תגים

תיאור

Verso: Deed of sale in which Sitt al-Ikhwa bt. Futūḥ known as Ibn Zabqala sells to her brother 1/8 of a house belonging to her in Alexandria for nine dinars. Her husband confirms the sale. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Sivan 1552 Seleucid = May 1241 CE. For edition and translation, see Zinger, "Women, Gender, and Law," pp. 352–54.

T-S 8J6.14 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. [[מה שהיה בפ]] מעידים אנחנו חתומי מטה מה שהיה בפנינו אן למא כאן פי
 2. אלעשר אלתאני מן חדש סיון שנת אלפא וחמש מאה וחמשין ותרתין שנין
 3. למנין שטרות אשר הורגלנו למנות בה פה בפצטאט מצרים אשר על נהר
 4. נילוס היא יושבת חטרת אלינא סת אלאכוה אלאמראה אלכאמל בנת פתוח
 5. אלמערוף באבן זבקלה(!) סט //בחטור מן ערפהא// קאלת לנא אשהדו עלי ואקנו מני בלשון מעכשיו
 6. באנני קד אבעת אכי אפרים אלתמן אלדאר אלדי //לי והו// פי תגר אלאסכנדריה [[והו]] תלת
 7. אסהם מן ארבעה ועשרין סהמא שאיע גיר מקסום והו /ב/כט אלדיאמס שרכה
 8. אבו סעד אלקזאז סט בתסעה דנאניר עין מצריה נקד מצר ותסלמת //מנה// אלמבלג
 9. ואקנינא מן אפרים // אבן אלפתוח // אלמדכור באנה קד [[אשתרא]] קלב אלמלך ואשתרא שרא צחיחא
 10. ואקנינא מן יוסף אלצבאג [[אבן]] בר מר ור עולה הזקן נע באנה קד אטלק
 11. לזוגתה סת אלאכוה אלמדכורה ביע אלתמן וקנינו מנהון על כל מא דשמענא
 12. מנהון בשטרא דנן וחתמנא ביה ויהבנא לידי אפרים אלמדכור למהוי בידיה
 13. לראיה כחומר וכחוזק כל שטרי דנהיגי בישראל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי
 14. אכל מאי דכתיב ומפרש ל[עילא במנא דכשר למקני]א ביה בלשון מעכשיו בביטול
 15. כל מ[ודעין

תרגום

Oded Zinger, "Women, Gender and Law: Marital Disputes According to Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., n.p., 2014).

Verso

 1. What took place befo We, the undersigned, testify to what took place before us: On 
 2. the second ten days of the month of Sivan 1552 (21-31 May 1241) 

 3. according to the dating of deeds to which we are accustomed here in Fustat-Mitzrayim, 

 4. which is situated upon the River Nile, Sitt al-Ikhwa (“Mistress of the Brothers”), the mature woman, bt. Futūḥ, 

 5. known as Ibn Zabqala, (may his) E(nd be) G(ood), came before us // in the presence of someone who knew her // and said: “bear witness for me and make the symbolic purchase from me, as of now, 

 6. that I sold to my brother, Ephraim, the eighth of the house that //is mine and is// in the port city Alexandria, three 

 7. parts from twenty four parts, shared – not divided. The house is in the district of the prisons, held in partnership with 

 8. Abū Saʿd, the Cantor (may his) E(nd be) G(ood). (I sold the house) for nine Egyptian dinars, Egyptian coin and I received //from him// the sum. 

 9. We made the symbolic purchase from the aforementioned Ephraim //Ibn al- Futūḥ// that he purchased inspected the property and purchased a true purchase. 

 10. We made the symbolic sale from Joseph, the dyer, b. Mr. ʿUlla, the elder, m(ay he rest in) E(den), that he permitted 

 11. his wife, the aforementioned Sitt al-Ikhwa, the sale of the eighth. We made the symbolic purchase from them regarding everything we heard 

 12. from them in this deed. we signed it and gave it to the aforementioned Ephraim so it will be in his hand 

 13. as a proof (with) the weight and force of all deeds used by Israel, not like promises and not like formularies (used in Jewish courts and we made a purchase)

 14. regarding everything written and explicated [above with an instrument fitting for purch]ase, as of now, cancelling any no[tifications and conditions

T-S 8J6.14 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.