מכתב: F 1908.44U

מכתב F 1908.44U

תגים

תיאור

ח54 מכתב מאת אבן עזרא אל חלפון על 'אותו אדם שאתה מכיר' ו'הַפִּיל' ספרד, לפני חודש ניסן כנראה שנת 1139 ד40. GW 21 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.5 x 18.1 ס"מ. מספרו החדש של כתב היד: Freer F 1908.44U (FGP 63458–63459). פורסם אצל גוטהייל-וורל, קטעים, עמ' 94. פרסום חדש אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 286–287. לא צוינו תיקוניהם של גיל ופליישר לפענוח שגוי אצל גוטהייל-וורל.1 אבן עזרא מזכיר שטות או דברי הבל שגרם 'אותו אדם שאתה מכיר' (אולי אבן ברוך) ומזהיר את חלפון מפניו: 'וחכימא ברמזא'. גם בהמשך מדבר הכותב בלשון רמז ואומר שפלוני 'הַפִּיל', שנזכר שלוש פעמים גם בתעודה ח55, לא רצה לתת את 'אלנון'. אולם לפי תעודה ח55, הצליח אבן עזרא לקחת ממנו את 'חרף אלנון'. נמסרה דרישת שלום לכמה ידידים 'ולשאר האחים', כלומר בני חבורתם.

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. יאמולאי וסידי אדאם אללה עזّך ואטאל מדתך כתבתה ליל̈ה אלאחד
 2. ען שוק לא יעלמה גיר אללה תעלי וח̇צרתני סכאפה פי דלך אלשכץ
 3. אלדי פי עלמך אי̇צא ולעמרך פקד קצדת פיה אי̇צא מרכזה וחכימא
 4. ברמזא וקצדת אי̇צא פיה אלחוט פאפהם ואג̇צי עלי כל מא תרא
 5. מתפ̇צלאً ואלפיל ابقاه الله לם יُרِד יעטי אלנון ולכנה יצל אליך
 6. אן שא אללה עלי כל חאל פלא ת̇געל אלי דלך באלאً
 7. ואקרא מולאי וסידי סלאמא ̇גזילא חסב שוקי ותוקי נחוה
 8. ויכתץ באעלאה ̇מ יצחק בן ̇ר עבדיה וצדיקנא צאחב אל
 9. שרטה אבו עמר ואבו אברהים בן שבת ו̇מ יצחק בן קרשאנת
 10. וסאיר אלאכואן תם עלי מולאי מעאדא
 11. ورحمة الله تعلى وبركاته

[שוליים]

(1) וכתבת עלי חפז שדיד פעדרא (2) אלי פ̇צל מולאי

תרגום

Verso

 1. אלחכם אלא̇גל אלרייס אלאכמל ר̇ב חלפון הלוי ̇נ̇ר̇ו