מכתב: CUL Or.1080 J94

מכתב CUL Or.1080 J94

תגים

תיאור

ח39 מכתב מאת יוסף אבן אללֻ̇כְתוּשׁ אל חלפון, המשבח אותו כמנהיג המאחד את גדולי ישראל כנראה גרנאדה, חודש אוקטובר 1138 ד31. CUL Or. 1080 J 94 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16 x 18.1 ס"מ. בע"ב נוסף תרגיל של כתיבת האל"ף בי"ת. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 338–340. כתבו הרהוט של יוסף הלוי בן שמואל (שאינו מזכיר כאן את שם משפחתו: אבן אללֻ̇כְתוּשׁ) ונזקים מסוימים למקור מקשים מאוד על הפענוח, אך ההשוואה לתעודה ח3 ולתעודה ח40, שגם אותן כתב לחלפון, מסייעת בקריאתן של כמה מילים סתומות. במכתב עדות להכרה שייחס יוסף לחלפון בתור מנהיג בעל שיעור קומה בעולם היהודי. הכותב מעיר על מכתב שקיבל מאת חלפון ובו דברים שהטרידו את מנוחתו, הכוונה, לדעתי, מצב בריאותו הרעוע של חלפון ודברים שמנעו ממנו לצאת לדרך וקשיים במסחר. מסתבר שהמכתב נשלח לחלפון בזמן ששהה בספרד במקום לא רחוק בגרנאדה. עסקי תִלִמְסַאן שהכותב מקווה שהגיעו לידי סיום מוצלח רומזים כנראה על הכספים שלא הגיעו משם לפי תעודה ח30. במכתב גם ידיעות על ענייני כסף אחרים ובהם כספים שנתן הכותב בעד חלפון למעתיק ולחזן. נשלחה דרישת שלום לאבו אלבַּרַכַּאת בן חַארִ̇ת הלוי, שהגיע לאלמַרִיַّה מאלכסנדריה בחודש אוגוסט 1138. יש להניח שיוסף אבן אללֻ̇כְתוּשׁ כתב מכתב זה מעירו גרנאדה בחודש אוקטובר 1138.

CUL Or.1080 J94 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. וצל אללה באל מזיד סעד מולאי וסידי אל רייס אל אעלי אבו אל סעד אל משהור באל דיאנה ואל ̇גלאלהִ [אלמערוף]
 2. באל כרם אל מזיד ̇גאמע מא אפתרק פי אעיאן זמאנה זעים ̇גמלתנא וזעים ̇גמלתה ומכאנה דו עלםٍ
 3. ואדב וכרםٍ וחסב סרא̇גי אל א̇גלי וסיפי אל מחלי אעלי אללה תעלי מרקאה ואחסן דכראה וסנّי
 4. וגהאً וסבבא ללקיאה כאן קד תקדם כתאבי אליה ובעד דלך וצל כתאבה אלמרפע פהי̇ג אל נפס
 5. קלקאً ואל עין ארקאً ווצף מא א̇גד לבُעדה ומא כנת פיה מן אל תאלם בעדִה אן אועבתה
 6. אטלת אל כלאם ואפנית אלִאמדה ואל אקלאם ואליה תעלי ו̇גל אסל אן [י]סמע ענה מא י̇גדד
 7. אלנעמה ויִ[...] אלהמה וליُצִ.לה אתִ[...] עִליה נעמה וסתרה אמן ב[...]
 8. ואלחאל ב̇גמלתנא עלי מעהוד פ̇צלה תעלי ולה אדאם אללה רפעתה אתם אל פ̇צל
 9. פי אל מ̇גאובה בצחתה ועאפיתה ובלתכלץ מן אמור תלמסאן ובלתכלץ
 10. באל שרא ואל ביע ובלאכרא ופי איّ מَרכב ערפה אללה בטריק אל כירה
 11. ולכוננא פי אל עיד לם יצל מן ענדה ולא משא מן ענדנא מן יעלמנא באמורה או
 12. יעלמה באמור[נא וטו]עִאً למולאי אלא̇גל וִאִלִעִאִלם אדאם אללה עִזִתִהִ דפעת
 13. ענה ללנסאך נצף מ̇תקאל וללחזן נִצִףִ תִאִנִיִאִ ואלארבעהִ אלקדִ[ימה] אלדִיִ אִוִצִלהא מִחִיץ

Right Margin

(1) בִנִא19 פאן משִ[א] אבו עמר בִןֵ כִנִיף צהִרִיִ ונעמתה ידִפִע20 אליה כמסה מתאקיל אן כאנת חא̇צרה21 ליבתע לי פיהא מא כלפתה מנעמא22 (2) פעִל מולאי מ̇גמִלִאִ23 אן שא אללה ו̇גואבה אללה אללה אד ית̇כיל בשרפה24 ע̇טים מא

תרגום

CUL Or.1080 J94 1v

1v

Verso

 1. אנאִ בסבילה מן אלתטלע נחוה אטלע אללה מנה מא יסר וכפא מִנִהִ מא יסו וי̇צר بمنه ויתבלג מולאי
 2. אלא̇גל אלסלאם אלאחפל אלאופי אלא̇גזל אלאע̇דב אלאעטר והו בסיאדתה יתלוה ללסיד אלא̇גל
 3. אבי אלברכאת ̇גלילי וכבירי אחסן אללה ברכתה ו̇ש̇לו̇ם ̇א̇דונ̇י ו̇ג̇בירי וע̇טר̇ת ̇רא̇שי ̇י̇פ̇ר̇ה ̇ל̇עד

Upside Down

 1. לכבוד גדולת רִ[אש] הנבונים ונדיב הנדיבִיִםִ ונשיא הלויים מאת עבדו המתפאר ביציקת מים על ידו
 2. הענ[י]וִ החסיד ̇ר חלפון ישמרהו צורו ויגיה אורו יוסף הלוי ב̇ר שמואל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J94: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.