מכתב: T-S 8J19.28 + T-S 13J26.12

מכתב T-S 8J19.28 + T-S 13J26.12

תגים

תיאור

ח27 מכתב מאת יוסף בן עזרא ואברהם בן מֻעְטִי אל חלפון תִלִמְסַאן, כ"ח בטבת [דתתצ"ח], שהוא 13 בינואר 1138 גויטיין תיאר מכתב זה כדלהלן: יוסף בן עזרא, תִלִמְסַאן, אלג'יריה, שנעשה חברו של חלפון הלוי בר נתנאל בדרך מהודו לעַיְ̇דַאבּ (ראה לעיל, תעודה ח10), כותב אל חלפון 'באשר הוא שם', ומציין ששלושה מכתבים שהתקבלו ממנו נפתחו וניזוקו. יוסף מוסר פרטים על מחירי סחורות מזרחיות בתִלִמְסַאן. ביטויים בפרסית, שכפי הנראה נלמדו בדרך להודו, משמשים צופן, כמו בתעודה ח28. הוא עוסק באותם עניינים ומקומות (אלמַרַיִّה ופַאס) ואותו אדם הנזכרים בתעודה ח28 (הפעם בתוספת 'אל' היידוע: אלסֻלַיְמַאן). כפי הנראה, הוחזר המכתב לתִלִמְסַאן.2 ממכתב זה [ראה שורה 29 – מע"פ] ומתעודה ח28 [ראה שם, ע"ב, שורה 11 – מע"פ] אפשר ללמוד, שחלפון יצא מתִלִמְסַאן אל פַאס, והוא ויוסף התכוונו להיפגש באלמַרַיִّה לפני שיפליגו למזרח.3 יוסף בן עזרא כותב בשמו ובשם חברו אברהם בן מֻעְטִי. יוסף מציין את זמן המכתב, ראש חודש שבט, אך הוא אומר שלמעשה נכתב המכתב יומיים לפני כן, היינו בכ"ח בטבת. הביטויים הרבים שבפרסית, שכתב יוסף בן עזרא בקשר למשלוח כספים אל אלמַרַיִّה ובקשר למכירת סחורות וקנייתן, קשים לפענוח, וכמה מילים נשארו לפי שעה סתומות.4 אין ספק שכוונת יוסף בן עזרא הייתה להסתיר את מהות הדברים. הכותב נוקט לשון סתר גם כאשר הוא מזכיר סחורות מסוימות, והוא קורא להן, בעברית: 'אמת ושלום וטוב', וכן הוא קורא למטבע מסוים לפי שמו בהודו. את כל הדברים הללו הוא עושה גם במכתבו בתעודה ח28. ייתכן שהחליט לנהוג כך לאחר שראה שמכתביו של חלפון הגיעו אליו ואל חברו פתוחים (ראה כאן, שוליים, שורה 11–16). יש לשקול את האפשרות שיוסף בן עזרא, שבערבית שהוא כותב משובצים כמה שימושי לשון מוזרים, היה ממוצא פרסי. תעודה ח27 כוללת ידיעות נוספות מעניינות, ויש להצטער על כך שהן נזכרו בצמצום או ברמז. נכתב שרווח ליהודים קמעה מן ה'שנאה'/'שנאוּת', כלומר גזֵרות שנגזרו עליהם מתוך שנאה, ומובעת התקווה לביאת המשיח ולקיבוץ הגלויות בקרוב.

T-S 13J26.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. ב̇ש ר̇ח
 2. שלום לאסוף / לאין תכלית ואין סוף / וטוב אשר לא יסוף / וברכות לאין סוף /
 3. וישועה קרובה ותאוה נהיה ואורה ושמחה וחסד ורחמים ויקר
 4. וגדולה / ומלוי כל שאלה / ויד ושם ותהלה / וחדוה וצהלה / והרמת קרן /
 5. והגברת אורן / ותפלה זכה ותעדודי שבח וסיפוקי צרכין / ותפנוקי
 6. מלכין / ומגן ועזרה וצהלה והִדרִ עם כלל ההצלחות ו[הטובות (?)]
 7. הצפונות בעשרים וארבעה ספרים יהיו יאתיו יוכללו לִכִבִ[וד]
 8. אור עינינו ואחינו וכתר ראשינו ואהובינו כבוד ̇ג̇ק מרינו
 9. ̇ר חלפון הלוי ב̇ר כגק מרינו ורבינו נתנאל הזקן הלוי ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה
 10. שלום רב / ממלך רב / לידידינו ואוהבינו הנאה והנחמד
 11. הנחשק והנאהב / יעזרו קדושו / להרויחו ולהנפישו / להגזיעו
 12. ולהשרישו / לנשאו ולרוממו כל ימי עולם אמן וכן יהי רצון נצח
 13. סלה יא מולאנא וסידנא ותאג רוסנא ופכרנא ודכירתנא
 14. לזמאננא לו דהבנא אן אשרח מא ענדנא ולחקנא מן אל
 15. שוק ואלוחשה ואלתאסף לפרקה מולאנא אלסיד אלאגל
 16. צאנה אללה ואבקאה לם יסעה כתאב ולא חואה כטאב
 17. ממא נסאל ונ̇צרע אלי כאלק (!) ̇גל תנאה אן יסאהל
 18. בגמע שמלנא בה ען קריב ברחמתה אן שא אללה
 19. אנה ולי דלך ואלקאדר עליה בפ̇צלה וקד דכר
 20. מולאנא אעזה אללה כתאבה אמר אלסלימאן ומא גרא
 21. לה מעה וקד עז עלינא כתיר אללה יעאוץ כל ואחד
 22. עלי קדר אפעאלה ויחסן כלאצך אנת וקד דכר
 23. איצא מולאי לאן וגה מעה ומע מעטן בן אלדקיקי דהב
 24. אלי אלמריה אללה יכתוב אלסלאמה וקד וצל כתאבך
 25. ולא ענדנא מנה כבר ונחן אן שא אללה מא נגפל
 26. ען הדא אלאמר באלכתאב ובגירה ונשדד עליה
 27. פי אלדי אמרת בה ואמא אסעאר אלבלדנא (!) אליום
 28. אללךּ ̇ל̇ו ואלפלפל ̇ל̇ו ואלנשאדר רטל ונצף
 29. ובאקי אלכף עלי מא תרך מולאנא | ואלטִרטר
 30. ̇ט̇ו אלטאיב ̇ת̇ו ̇ב̇ג̇ו יא סרי בפרושי מן אמת וטִובִ
 31. ̇ד̇ו ̇צ̇ד ̇ז̇ר ̇פ̇יל̇י ̇א̇מ̇י אן שא אללה בפ̄ר̄וש
 32. ב̇ד̇ו ̇צ̇ד פ̇יל̇י ̇א̇י ̄מ̇י ̇ש̇ת נאכודה אלמריה
 33. א̇מ̇י ̄ב̄גו ב̄סִת̄אן אבריסם ב̇צ̇ד ̇ו̇נ̇י̇ם
 34. באבה ̇פ̇נ̇ג אלוזנה א̄י̄ן ̄ד̄גל נ̄י̄ם ̄צ̄ד פ̇ילי
 35. ב̄ס̇תאן באבה סִרִא סרִא ונחן יאסידנא
 36. אעזךּ אללה מן יום כתאבנא אליך הדא
 37. ראש חדש שבט וכאן אלכתאב קבל ראש חדִשִ

ביומין

Right Margin

(1) לאגל (2) תאכר אלרפקה (3) ̇א̇מ̇י אן שא אללה ̇ב̇פ̇ר̇וש (4) מן אמת ושלום וטוב מא סאהל אללה (5) א̇ול ב̇אז̇ר̇גן23 מ̄י ̄שת24 אלמריה בס̄ת̄אן ד̄ו ̇צִדִ פ̄י̄לי (6) ̇מ̄י ̄ש̄ת25 ̇ב̇ס̇ת̇א̇ן נאכודה ̇אִ̇וִ26 ב̄סת̄אן אבריסם (7) ומא כ|אן למולאנא מן חאגה ישרפנִא בהא (8) ולא תאכוד | עלינא פי אמר אהתבאלנא27 (9) בקלה אלכותב לאן מא | תם מע מן תרסל28 (10) עלי חסב מא תערף ומא גר|בִת אנתִ29 (11) אעזך וחבסך לאן וצל אלינא מן (12) ענדך ̇ג כותב מא מנהא מן30 גאנא (13) סאלם אלא אלדי גאב עמוד (14) והי קד וצלת אלינא גמיע (15) מא פיהא קבל אן נאכדוהא (16) ווגדנאהא מפתוחה (17) ואללה אללה לא תקטע כותבך (18) ענא לאן נחן מא נערף אין (19) אנת לאן יגיו אלנאס יוקלו (!) (20) קד כרג מן פאס ואקוואם (21) יוקלו (!) הו פי פאס ולא (22) נערף לך מוסתקר (23) אללה יסמענא ענך (24) כיר ויכתוב סלאמתך (25) אלי אהלךּ סאלם מעאפא (26) ויכוץ מולאנא עזיז

Top Margin

(1) נפסה באתם אלסלאם (2) עלי קדר שוקנא אליה (3) וגמיע אהלנא ואצדקנא (4) צגיר וכביר יוכצו (!) חצרתה (5) באתם אלסלאם ומא נחן אן שא (6) אללה אלא קד כף ענא קליל אלשנאהִ31 (7) אללה תעאלי יקרב משיחו (8) למען שמו הגדול ויקבץ (9) פזרינו לארצו ושלום (10) רב לאוהיבך (!) (11) נצח סלה (12) אמן

תרגום

T-S 13J26.12 1v

1v

Verso

 1. ובעד כתאבנא הדא אליך וצלו אקואם מן אלמריה ודכרו
 2. ען אלסלימאן לאנה רגע אלי פאס ונחן אן שא אללה נכאתבו אבן ברוך
 3. ונסאלוה ען אלשי אן כאן וצל ו̅שלום ̅רב

Upside Down

 1. חצרה מולאנא וסידנא אלשיך אלאגל מן שאכרִין אנעאמה ואלקא[ילין]
 2. אבו סעיד הלוי בר ̇כ̇ג̇ק ̇ר נתנאל הלוי בפצלה יוסף בר עזרא נֹע ואברהם
 3. ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה אלמצרי חית מא הו יורסל אליה בן מעט[י] שִ̇מ צ̇ו [מן] תִלִמִסאן
 4. אן שא אללה

T-S 8J19.28 1r

1r

T-S 8J19.28 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J26.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J19.28: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.