רשימה או טבלה: T-S J1.53

רשימה או טבלה T-S J1.53

תגים

תיאור

חשבון שנתי של חלפון שכתב ̇̇כַלַף עדן, שנת 1134 לערך חשבון זה נלווה לתעודה ח21, מכתבו של ̇כַלַף בן יצחק, סוחר מפואר בעדן, שנשתמר רק למקוטעין. ייתכן שזוהי הדוגמה היחידה שזוהתה לפי שעה של חשבון שסוחר בעדן צירף למכתב לחברו לעסקים בהודו. המסמך מתקשר גם לעסקאות הנידונות בתעודה ח19, הוא מכתבו של יוסף בן אברהם אל חלפון, וגם לתעודה ח18, הוא מכתבו של חלפון אל מַ̇צְמוּן. מתעודות אלה ניתן להעריך את זמנו1 של החשבון ולקבוע שבאותה העת שהה חלפון בהודו.2 בעת קריאת החשבון אפוא יש לעיין במכתבים האמורים. גויטיין תיאר מסמך זה כדלהלן: תעודה זו היא חשבון, המסכם עסקים שעשה ̇כַלַף בעדן במהלך שנה אחת מטעם חלפון. חלפון עמד בקשרי מכתבים עם אנשי עסקים אחרים בעדן לבד מ̇כַלַף בן יצחק – עם מַ̇̇צְמוּן בן חַסַן, פקיד הסוחרים (הנזכר כאן בשורה 7), ועם יוסף בן אברהם (תעודה ח19). הואיל ו̇כַלַף מתלונן בתעודה ח25, ע"ב, שורה 8–9, שאנשים אחרים בעדן קיבלו מכתבים מחלפון ואילו הוא לא קיבל, ייתכן שלא היה הפעיל ביותר מבין שותפיו העסקיים של חלפון בעדן. מן הראוי להעריך את טיבן ואת היקפן של העסקאות הרשומות כאן לאור עובדות אלה. הסחורות הן המקובלות והשגרתיות בסחר הודו: פלפל (828 מתוך 1469 דינרים) ובדים (בסך 578.21 דינרים), בתוספת כמות קטנה של מוֹשֶׁק. הסכום של 1469 דינרים איננו מהווה את סך כל העסקים שעשה ̇כַלַף למען חלפון, שכן לא מכר את כל הפלפל, קרוב לוודאי כיוון שמחירו ירד (ראה שורה 35). ̇כַלַף איננו דורש תשלום בעד שירותיו. הסוחר יושב הבית, שלא כסוחר הנוסע, עסק במסחר למען חבריו מחוץ לעדן ללא תמורה, אלא על יסוד הדדיות, כפי שאנו אמנם למֵדים ממכתביו של ̇כַלַף אל חלפון, ובמיוחד מתעודה ח25. הסכומים המוזכרים כאן אינם זניחים כלל וכלל. כמעט כל התמורה הושקעה מיד בעסקאות חדשות שהיו צריכות להיעשות בהודו. לבד מאלמוגים, שערכם הגיע לכדי פחות משליש ערכו של המשלוח, רק מתכות יקרות שימשו למטרה זו: מטבעות זהב וכסף (מטילים או כלים). המחירים נקובים במטבע של עדן, הוא הדינר המַלִכִּי, המכיל 24 קִירַאטים. בדים נסחרו ביחידות של 'כַּוְרַ̇̇גַה', שהוא צרור של עשרים '̇תַוְבּ' – מילה שפירושה לא רק 'גלימה' אלא יחידת בדים בגודל הנחוץ לתפירת הגלימה.3

T-S J1.53 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. חסאב מולאי אלשיך אבו סעיד חלפון בר נתנאל ̇נ̇ע
 2. לה קימה ̇ח כוארג ו̇ח אתואב מקצור ̇ק̇צ̇ח דינאר ו̇י̇ד קיראט
 3. ולה קימה  〚מחאבס זיאדִ〛 עשרה כוארג מחאבס גיר ̇ג אתואב ונצף
 4. וקימה ̇ד כוארג כאם ו̇ד אתואב אלגמלה ̇ש דינאר ו̇כ̇א דינאר ורבע
 5. ולה קימה סת אבהרה פלפל סער ̇ל̇ז דינאר אלבהאר אלתמן ר ו̇כ̇ב דינאר
 6. ולה קימה סת אבהרה ו̇ק̇ס̇ו רטל בעד אלנקץ סער ̇ל̇ו אלתמן ̇ר ̇ל̇ו דינאר
 7. ולה קימה ̇י אבהרה פלפל מן אלשיך מצמון ̇ש דינאר וסבעין דינאר
 8. ולה מרדוד מן אלהנד עלי ידי אלשיך אבו סעיד תלאתין דינאר
 9. ולה קימה ̇ל̇א פוטה כמסה עשר דינאר ותסעה עשר קיראט
 10. ולה קימה עשרין ברד וכר אסוד תלאתין דינאר וארבע עשר קיראט
 11. ולה קימה שראביתין תלתה דנאניר וקיראטין
 12. ולה קימה תמן מן נאפגה ארבעה דנאניר ונצף
 13. ולה קימה ̇י מתאקיל מסך נתר תמאניה עשר דינאר
 14. ולה קימה ̇ח כמאסיאת מסך אחדי עשר דינאר
 15. ולה קִיִמִהִ סת לפאפיף ̇ד דנאניר ו̇י קראריט
 16. ולה קימה קטן דינארין ונצף וקימה מחבסין דינארין
 17. אלגמלה אלף וארבע מאיה ותסעה וסתין דינאר ו̇י̇ז קיראט                                                                                                                                                                                                                            
 18. אלכרג מן דלך סתה ותסעין דינאר עשור אלפלפל אלדי מן אבו סעיד
 19. ועשור אלמקצור ואלמחאבס ואלכאם ארבעה וסתין דינאר ונצף ורבע
 20. ועשור ̇ד כמאסיאת מסך ו̇י מתאקיל מסך נתר דינארין ותלת
 21. ונצף עשור ̇י̇ט כמאסיה מסך ממא כאן פי אלבטה דינארין
 22. וקימה פצה אלוזן אלפין ותלאת מאיה ו̇י̇ט דרהם אלתמן ̇ת̇צ̇ז דינאר ̇גיר ̇ב
 23. וקימה מאיה מתקאל מצריה מאיתי דינאר ותלאתין דינאר
 24. וקימה סת ביע מרגאן ונצף סער ̇ל̇ה דינאר אלביעה אלתמן ̇ר ו̇כ̇ה
 25. דינאר ונצף בעד אלחט ואלמסאמחה וקימה ביעה מרגאן ̇ס̇ה דינאר
 26. וכרא מכזן דינאר ונצף ופרש ללמכזן רבע דינאר
 27. ודינארין ען סרקה אלאבראד ודינאר ען סרקה אלפוט
 28. ודינאר סתמי אלפלפל ודינאר גיר סדס סתמי אלאעדאל אלבז
 29. ודינארין דלאלה אלפלפל ונצאפי וזן אלפלפל ו̇י̇ד קיראט מבהאג
 30. אלמרגאן ותגלידה ומסאמרה ו̇י דנאניר נול אלמרגאן
 31. ומאיה דינאר מלכיה וזבדיה עין
 32. אלגמלה אלף ותלאת מאיה ודינארין וסדס
 33. אלבאקי לה מאיה סבעה וסתין דינאר ו̇י̇ג קיראט
 34. ברסם אלעאקבה ובקי לה ברדין ו̇י̇ז כמאסיה מסך
 35. ואלפלפל אלדי ענד עבדה יעלם מולאי דלך ושלם

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Recto

 1. An account for my lord the elder Abū Saʿīd Ḥalfon bar Netanʾel, may his resting place be Eden.
 2. To his credit: the value of 8 kawārigh and 8 athwab of laundered fabric — 198 dinars and 14 qīrāṭs.
 3. To his credit: the value of 〚an additional miḥbas (a cloth or garment used as a wrap or pillowcase)〛— 20 kawārigh of miḥbas minus 3½ athwab.
 4. The value of 4 kawārigh and 4 athwab of cloth. Total — 321¼ dinars.
 5. To his credit: the value of 6 bahār of pepper, at the rate of 37 dinar per bahār. Value — 222 dinars.
 6. To his credit: the value of 6 bahārs and 166 raṭls (pepper) after a discount (Goitein)/weight reduction (Friedman), at the rate of 36 (dinars per bahār). Value — 236 dinars.
 7. To his credit: the value of 10 bahārs of pepper from the elder Maḍmūn — 307 dinars.
 8. To his credit: (money) returned from India by the elder Abū Saʿīd —  30 dinars.
 9. To his credit: the value of 31 fūṭas — 15 dinars and 19 qīrāṭs.
 10. To his credit: the value of 20 burd cloaks and an additional black cloak — 30 dinars and 14 qīrāṭs.
 11. To his credit: the value of 2 sharābiyyas — 3 dinars and 2 qīrāṭs.
 12. To his credit: the value of ⅛ mann of a musk-bag (nāfija) — 4½ dinar.
 13. To his credit: the value of 10 mithqāl of musk particles —  18 dinars. 
 14. To his credit: the value of 8 khamāsiyyas of musk —  11 dinars.
 15. To his credit: the value of 6 lifāfas (head-wraps) —  4 dinars and 16 qīrāṭs.
 16. To his credit: the value of 2½ dinar-weights of cotton and the value of two cloaks —  2 dinars.
 17. Total —  1,496 dinars and 17 qīrāṭs.                                                                                                                                                                                                                       
 18. Expenses: 96 dinars for the "tithe" (customs duty) for the pepper from Abū Saʿīd.
 19. Customs for the laundered fabric, the cloaks and the unlaundered fabric — 46½ + ¼ dinars.
 20. Customs for 4 khamāsiyyas of musk and 16 mithqāls of musk particles —  2⅓ dinars.
 21. Half-customs for 19 khamāsiyyas of musk from what was in the leather bag — 2 dinars.
 22. Value of the silver weighing 2,319⅛ dirham — 497 dinars minus 2 (qīrāṭs).
 23. Value of 100 Egyptian mithqāls — 230 dinars.
 24. Value of 6½ units of coral at the price of 35 dinars per unit — price 225½ 
 25. dinars after the brokerage, discount and the value of the units of coral — 65 dinars. 
 26. Rent for the warehouse — 1½ dinar. Mats for the warehouse — ¼ dinar.
 27. 2 dinars for airing out the burds, and 1 dinar for airing out the fūṭas.
 28. 1 dinar cargo registration fee for the pepper, 1 dinar minus ⅙ cargo registration fee for the bales of cloth.
 29. 2 dinars of brokerage and weighing for the pepper, and 14 qīrāṭs for polishing
 30. the coral, packing it in skins, and rivets (for packing) — 16 dinars for transporting the coral.
 31. 100 Malikī and Zabadī dinars in cash.
 32. Total — 1,302⅙                                                                                                                                                                                                                        
 33. Remaining to your credit: 1,760 dinars and 13 qīrāṭs
 34. carried over. Remaining to you: two burds, 17 khamāsiyyas of musk,
 35. and the pepper that is with your servant. Let my lord be aware of this. Peace.

T-S J1.53 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S J1.53: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.