מכתב: T-S 13J25.13

מכתב T-S 13J25.13

תגים

תיאור

מכתב מאת חלפון אל מַ̇צְמוּן בן חַסַן בַּרוּ̇ג, הודו, שנת 1134 לערך זוהי טיוטה מן החלק העליון של איגרת שהייתה צריכה להישלח מצפון-מערב הודו לעדן, אל אישיות רמת מעלה, שנודעה בתור 'רייס'. כפי ששיער גויטיין, אפשר להניח בוודאות שהנמען היה מַ̇צְמוּן בן חַסַן, ראש יהודי תימן ו'פקיד הסוחרים' שם. חלק מן העסקים סודרו כבר בעדן, 'במושבו' ובנוכחותו. הכותב נשאר שנה שנייה בהודו. הוא שולח לעדן משלוח גדול של בדים בידי בַּרַכַּאת בן מוּסא אלחַלַבִּי. המשלוח כלל בדים כבוסים ולא-כבוסים ומַעֲטים ('מִחְבַּסים'), בחבילות של עשרים (כַּוְרַ̇גוֹת) ויחידות ̇תַוְבּ. הבדים יועדו למקבל המכתב, לבַּרַכַּאת ולחלפון הלוי בר שמריה. הכותב הסכים שהבדים השייכים לו ולבַּרַכַּאת יימכרו בבורסה בשותפות מלאה אלא אם יחליט בַּרַכַּאת להפריד בין החלקים. את הפלפל, שמַ̇צְמוּן הזמין, יארוז ̇כַלַף בן יצחק לייצוא למצרים או ימכור אותו בעדן. משלוח אחר של פלפל נשלח לעדן בספינה 'אלסעיד' ('בת המזל') בידי חלפון הלוי בר שמריה. הכותב כבר שילם בעדן מאתיים דינר ומסר עוד חפץ ('מנ̇טר') במעמד מקבל המכתב, 'במושבו'. ̇כַלַף ימכור גם את הפלפל הזה בעזרת עצתו 'המוצלחת' הטובה של הנמען. הכוונה בכתיבת ייפוי כוח ל̇כַלַף הייתה כדי שחלפון הלוי בר שמריה לא יעכב את הסחורה אצלו. התעודה כתובה בכתבו של חלפון והוא בוודאי היה גם מחברה.1 הצד הראשון של הדף, כלומר ע"א של המכתב, כתוב בכתיבה מסודרת לאורך העמוד, ולאחר מכן ההמשך מלמטה למעלה בשוליים הימניים ולאחריהם בשוליים העליונים, כמקובל במכתבים רבים. אולם בפסקה ב (כפי שחילקנו את התוכן), העוסקת במשלוח הבדים, כמה מחיקות ותיקונים בדבר הכמויות הנרמזות. בין שהכותב מחק ותיקן בשעה שסיים לכתוב את ע"א ובין שנתן את דעתו באותה שעה על מראה הדף לנוכח המחיקות והתיקונים שמחק ותיקן קודם, מסתבר שבזמן המעבר מע"א לע"ב החליט שאין זה ראוי שדף זה יישלח לנמען הנכבד. במקום לסיים את המכתב כאן השאיר הכותב את מה שהספיק לכתוב בתור טיוטה. בע"ב הוסיף – לאחר רווח בלתי סדיר – את סוף המשפט האחרון שבע"א. לאחר רווח בלתי סדיר אחר הוסיף נוסח שורה בפסקה המתוקנת בע"א. אפשר שרק בשלב זה קיפל הכותב את הדף לשניים לאורכו, כצורת דף בפנקס. מתחת לשתי השורות ההן נוסף (יש להניח על ידי הכותב) קטע בן שמונה שורות בכתב ערבי, שלא קשור ככל הנראה לתוכן האיגרת. נקודות מבחינות רבות חסרות, ולא פענחתי את הכתוב. נזכר כמה פעמים هليلج أصفر, היינו פרי אמלג' צהוב. מתחת לזה ובשני הצדדים בכיוון הפוך נכתבו מה שנראה כמספרים קופטיים וחשבונות ועוד כמה רשימות קצרות באלכסון.

T-S 13J25.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. ב̇שר̇ח
 2. קד עלם אלקדיס ̇גל ̇תَנَאَה מא י̇גדה עבד אלח̇צרה אלסאמיה אלריّיסיה אלא̇גליّה אלעאליה
 3. אטאל אללה בקאהא ואדאם עלוהא ועזהא ורפעתהא וסמוהא וסנאהא ותמכינהא וכבת
 4. באלדלّ אלמהיّן חסדתהא ואעדאהא מן אלשוק ואלוחשה ואלארתיאח ואלתאסף למפארקה
 5. מ̇גלסהא אלכרים ונ̇טר ̇גרתהא אלסעידה זאדהא אללה עלוא ובהאאً ממא יסאל אלבארי
 6. תעאלי דכרה אן יסהל וימןّ ב̇גמע אלשמל עלי אסרّ חאל ואנעם באל אנה סמיע מגיב
 7. וליّ דלך ואלקאדר עליה אן שא אללה ממלוכהא יקבל ידיהא אלכראם וינהי אלי מגלסהא
 8. אלעאל אנה למא אתפק לה אלתתוّוה פי הדה אלסנה ולם יתמכן מן אלכרו̇ג לעדה ו̇גוה
 9. יטול שרחהא ויגעל אלממלוך פי נפסה אנה לא יטוול עלי אלח̇צרה פי כתאב יכדם
 10. בה מ̇גלסהא פלמא אן ורד אלאמר מן קבל אלכאלק בדלך וגם ̇ז̇ה לט̇ו̇בה וכאן ממלוכהא
 11. קד שרא סתה אעדאל בז מנהא עדל כאם תמאניה כואר̇ג ותמאן תיאב ומנהא מקצו[ר סתה]
 12. עשר כור̇גה וסתה עשר תוב וזוג אבראד פי אלעדלין אי̇צא גמלה אלעדלין סתה עשר [כור̇גה]
 13. ותמאניה עשר תוב ומנהא עדל מחבס תמאן כוארג ועדלין אכר סתה עשר כור̇ג[ה]
 14. מנהא ללשיך ברכאת בן מוסי כור̇גתין מעלמה ומנהא כורתין אי̇צא ללשיך אבו סעיד
 15. חלפון הלוי ביר שמריה ועלאמה עבדהא גמיעהא באלעבראני עלי אלמחאבס מא
 16. כלא אלארבע כוארג אלמדכורה פדלך גמלה אלכאם ואלמקצור ארבעה ועשרין כור̇גִהִ
 17. וסתה ועשרין תוב באלזו̇ג אלאבראד וגמלה אלתלת אעדאל אלמחאבס מן ̇גיר אלארבע
 18. כואר̇ג אלמדכור באבתהא סתה עשר עשרין כור̇גה גמלה מא יכתץ בכאדמהא מן אלסתה
 19. אעדאל סתה ותלתין ארבעה וארבעין כור̇גה וסתה ותלתין ועשרין תוב מן גיר אלכורגתין אלארבעה כוארג אלמדכורה פדלך
 20. גמלה אלסתה אעדאל תמאניה ותלתין וארבעין כור̇גה תנעם חצרתהא אלסאמיה אדא
 21. כתב אללה סלאמתהם אן תאמר אחדי עבידהא אן יתסלמהא ותבאע פי אלדאר
 22. אלסעידה כחסב פ̇צלהא אלמשהור עלי סאיר כדמהא וענאיתהא אלתאמה עלי
 23. ̇גהה אלגאיב אוّפי מן אלחא̇צר פאדא תחצל תמן אלגמיע ותחקק דרהם ואחד
 24. בעד אכראג אלעשור ואלמוّון אלדי יכתץ בממלוכהא מנה אלנצף מן תמן
 25. אלסתה אלעדאל לאן כאדמהא כאן אלשיך ברכאת בן מוסי קד סאלה פי נצף אלמשתרי
 26. משאע גיר מקסום פגעלת לה דלך והדה אלסתה אעדאל ביני ובינה שרכה
 27. פתנעם ח̇צרתה אן אראד ביעה ̇גמלה פאלחמד ללה ואן אראד קסמתהא
 28. שטרין באלסויה פתנעם לה בדלך ויקב̇ץ נצף אלמתאע אלי מכזנה לאנّה
 29. עאד טלב הדא אלאמר ואמא גיר דלך פקד כאן ממלוכהא שרח להא ובסט
 30. מן אמר אלעשר אבהרה פלפל אל̇די תפ̇צלת בהא פי אן תכון ענד וצול אלמר[כב]
 31. אן שא אללה יקב̇צהא אלשיך אלא̇גל כלף הדר התלמידים יזכר בטוב ו[י]עביהא
 32. סתה אעדאל פאן כאן מתחרך תב[אע]

Right Margin

(1) וקד שרח (2) ממלוכהא לה פי כתאב (3) מא יפעל פיהא ממא לא (4) יִטיל עלי אלח̇צרה בשרחה (5) ואמא גיר דלך מן דלך (6) אלשיّי אלאכר והו מא (7) סלמה ללשיך אבו (8) סעיד חלפון הלוי בר (9) שמריה בין ידיהא (10) פי מגלסהא אלכרים (11) והו מאיתין דינרא14 (12) מלכיה ואי̇צא מנטר (13) ותו̇גה פי אלמרכב (14) אלסעיד אן שא אללה (15) ברסם אלפלפל פיכון (16) אדא כתב אללה תעאלי (17) סלאמתה וכן יעשה (18) למען שמוִ יִסִלמהִ (19) אלשיך אבו ס[עיד] (20) חלפון הלוי לל[שיך] (21) כלף יזכר בטוב (22) ליבאע אי̇צא אן שא אללִ[ה] (23) ויצרפה פימא (24) אוצאה בה עבדה (25) פי כתאב יו̇גהה אליה (26) פישתהי ממלוכהא (27) אן תעינה בראיהִ[א] (28) אלסעיד פי דלך וקד (29) כתב עבדהא ללשיך (30) כלף בן אלשיך אסחק (31) כתאב מחכ[ם] (32) מתבת

Top Margin

(1) וכאלה תאמה (2) לקב̇ץ דלך ואכדה (3) וביעה ואשהד (4) עליה בדלך אלשהוד (5) והי תצל אן שא אללה (6) ומא כאן גר̇ץ ממלוכהא (7) פי דלך אלא בראה (8) אלשיך אבו סעיד חלפון (9) הלוי מן אלדרך פי דלך (10) לאנני געלת יד אלשיך (11) כלף כידי וקב̇צה (12) כקב̇צי וליס יבקא (13) עלי אלשיך אבו סעיד (14) פי דלך דלך15 אלבתה (15) אדא סלם אליה וכאן (16) קצדי פי אלוכאלה (17) דלך לאן אלר̇גל (18) יזכר בטוב מא כאן (19) יעיקהא לה

תרגום

T-S 13J25.13 1v

1v

Verso

 1. אלא פכרה פי אלעאקבה פקצדת אן אזיח אלעלה ואלכוף פי ו[...]
 2. כאםִ וִמקצור ארבעה ועשרין כורגה וסתה ועשרין תוב ומחבס
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J25.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.