מכתב: T-S AS 148.9 + T-S AS 148.197

מכתב T-S AS 148.9 + T-S AS 148.197

תגים

תיאור

ח21 מכתב מאת ̇כַלַף אל חלפון, בַּרוּ̇ג, הודו עדן, שנת 1134 לערך ב49. TS AS 148.9 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 12.5 x 25.4 ס"מ. פורסם בספר הודו, ב, עמ' 335–343. קטע ממכתב של ̇כַלַף אל חלפון, השוהה בבַּרוּ̇ג, הודו. בַּמכתב ידיעות קטועות על עניינים שונים הנוגעים בסחר-הודו והקשור אליו: על מכירת סחורות מהודו בעדן ועל מחיריהן, על טביעת אנייה על יד הכניסה לעיר (שורה 15), על כך שמַ̇צְמוּן בן חַסַן לא שלח סחורה (למצרים) בשנה ההיא (שורה 17­­–18), על סוחרים יהודים שהגיעו לעדן ממצרים, שנזכרו בשמותיהם, ובישרו בשורות טובות, ובהן ידיעה על הסֻלטאן (והיחסים עמו, אלא שגם כאן המכתב קרוע, שורה 22–25), על הגעתן של שתי אניות מהודו (שורה 32), על בקשת הכותב שהנמען יצא מהודו וישוב לעדן (שוליים) ועל עניינים מסחריים ואישיים נוספים.1

T-S AS 148.9 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

[...ות]מִן פוטִה ושראב[יתין ...]

1 מסך אלקדח פיה ̇י מתאקיל מ[סך ...]

2 מנה דינארין קימה מחבסין [...]

3 ולחצרתך מחבסין אבאע דלך פי אלתמן [...]

4 אלי דיאר אלהנד ורד לך מן אלדנאניר תלא[תין דינאר ...]

5 כִאןִ מעה לאן לם יתם לה עמל פי בלא[ד ...]

6 דנאניר [ו]גא בדִלך ̇י̇ג בהאר פלפל באלצג[י]ר [...]

7 דלך ואבעת אלפלפל בעצה סער ̇ל̇ו דינאר [אלבהאר ובעצה סער ̇ל̇ז דינאר ...]

8 ואלמחאבס ואלכאם אנבאעת קלם ואחד עלי [...]

9 [א]בו אלברכאת ואמא אלמקצור אנבאע באסעאר מִ[כתלפה3 ...]

10 ב̇כ̇ד ונצף זבדיה ואלעשרה אלאבהרה אלתי כאנת ענִ[ד ...]

11 דינאר אלבהאר וקד כתבת לך נסכה חסאב מבינ[ה ...]

12 אנבאע לחצרתך מן פלפל וִבז גִ וגמיע מא וגה[ת ... פ̇צה]

13 ומתאקיל ומרגאן ודנאניר אלכל מבין פיהא לאִ[... פי כל מרכב]

14 נסכה ואחדה מפרדה אללה תעאלי יכתב סלאמ[תהא ...]

15 ̇גריק עלי פם אלבלד כמא קד סמעת אלבאר[י ...]

16 כאן דכר מולאי אחיאה אללה אן אשתר[י ... ברסם]

17 אלעאקבה ועבדה יעלמה אן אלשיך מצמִ[ון לם ינפד שי הדה אלסנה לא פי]

18 אלבחר ולא פי אלבר ותכלמת מעה בסבב [דלך ... ובהאר]

19 אחד פלפל ולא אמכני4 אן ארסל לך רסאל[ה ...]

20 מן [...] פיבקא דרכה עלי [...]

21 לה הדא אלמבלג גמיעה וקד וצל[...]

22 כמא רסמת ווצל הדה אלסנה גמאעהִ [מן אצחאבנא מנהם אברהם]

23 אלעכאוי וולד בן אלעפצי וולד סבאע אִל[...]

24 אלמגרבי ומא כברו אלא אכבאר טייבה [...]

25 מע אלסלטאן ווצל לה כתב כתירה הדה [...]

26 עלי אצחאבהא ווצל לחצרתך כתאבין אִ[...]

27 והמא צחבה כתאבי הדה אללה תעאלי יכת[ב סלאמתה ...]

28 אלגלט אלדי בינך ובין אלשיך ברכאת ואן וִ[...]

29 אלרגל אנא קד אעתרפת באלגלט ועאִד א[...]

30 משתרא פמא אסלם לה שי ולי ענדה רִוִ[...]

31 ואסלם אליה דראהמה ואמא מן אגל אלפופל[... ווצלו מרכבין]

32 מן בלאד אלהנד אלואחד כביר וִאלתאני אלסִגִיִ[ר...]

[שוליים]

1 [...] אלי אלבלד אל.[...]תִהִא [...] בעץ אלבלאד וִעבדה יסאלה אלצבר אלי וצולה אן שא אללה ומא תצל חצרתה

2 [...]אדִע פ[..] מִאִ.[...]אִלאדִרִאג5 אשרִח לך דלך פאשתרי מא יופקה אללה לך ואכרג פי סנתך ולא

3 תזיד תתאכר פאלרזק מקסום

Right margin

 1. […] אלי אלבלד אל.[…]תהא בעץ אלבלאד ועבדה יסאלה אלצבר אלי וצולה אלי וצולה אן שא אללה ומא תצל חצרתה
 2. […]אדע פ[...] מא.[...]..אד ואן אשרח לך דלך פאשתרי מא יופקה אללה לך ואכרג פי סנתך ולא
 3. תזיד תתאכר פאלרזק מקסום

Recto

[...ות]מן פוטה ושראב[יתין[ ...]

 1. מסך אלקדח פיה י מתאקיל מ[סך …]
 2. […] דינארין קימה מחבסין […]
 3. ולחצרתך מחבסין אבאע דלך פי אלתמן […]
 4. אלי דיאר אלהנד ורד לך מן אלדנאניר תלא[תין דינאר …]
 5. [כ]אן מעה לאן לם יתם לה עמל פי בלא[ד…]
 6. דנאניר [ו]גא בדלך יג בהאר פלפל באלצג[י]ר […]
 7. דלך ואבעת אלפלפל בעצה סער לו דינאר [אלבהאר ובעצה סער לז דינאר …]
 8. ואלמחאבס ואלכאם אנבאעת קלם ואחד עלי […]
 9. [א]בו אלברכאת ואמא אלמקצור אנבאע באסעאר מ[כתלפה …]
 10. בכד ונצף זבדיה ואלעשרה אלאבהרה אלתי כאנת ע[נד …]
 11. דינאר אלבהאר וקד כתבת לך נסכה חסאב מבינ[ה …]
 12. אנבאע לחצרתך מן פלפל ובז[[.]] וגמיע מא וגה[ת …]
 13. ומתאקיל מרגאן ודנאניר אלכל מבין פיהא לא[…]
 14. נסכה ואחדה מפרדה אללה תעאלי יכתב סלאמ[תהא …]
 15. גריק עלי פם אלבלד כמא קד סמעת אלבאר[י …]
 16. כאן דכר מולאי אחיאה אללה אן אשתר[י … ברסם]
 17. אלעאקבה ועבדה יעלמה אן אלשיך מצמ[ון לם ינפד שי הדה אלסנה לא פי]
 18. אלבחר ולא פי אלבר ותכלמת מעה בסבב [ארסאל … ובהאר]
 19. אחד פלפל ולא אמכני אן ארסל לה רסאל[ה …]
 20. מן […] פיבקא דרכה עלי […]
 21. לה הדא אלמבלג גמיעה וקד וצל[…]
 22. כמא רסמת ווצל הדה אלסנה גמאעה [מן אצחאבנא מנהם אברהם]
 23. אלעכאוי וולד בן אלעפצי וולד סבאע אל[…]
 24. אלמגרבי ומא כברו אלא אכבאר טייבה […]
 25. מע אלסלטאן ווצל לה כתב כתירה הדה […]
 26. עלי אצחאבהא ווצל לחצרתה כתאבין א[…]
 27. והמא צחבה כתאבי הדה אללה תעאלי יכת[ב סלאמתה …]
 28. אלגלט אלדי בינך ובין אלשיך ברכאת ואן ו[…]
 29. אלרגל אנא קד אעתרפת באלגלט ועאד א[…]
 30. משתרא פמא אסלם לה שי ולי ענדה רו[…]
 31. ואסלם אליה דראהמה ואמא מן אגל אלפופל[… ווצלו מרכבין]
 32. מן בלאד אלהנד אלואחד כביר ואלתאני לטי[ף…]

תרגום

T-S AS 148.9 1v

1v

Verso

1 וכדלך אעלמך אן וצלת כתב מן אלשיך [... אלי]

2 יוסף ואלי מחרוז והו ידכר בהא מן גה[ה ...]

3 לך באלספר ואנה סמע אן לך פי עדן ש[י ...]

4 מנה כתאב ולם ידכר שי מן דלך פסאלתִ [... ודכר]

5 אבו זכרי פי כתאבה מן אגל אבו סע[יד ...]

6 אלאמר וכתבת כתאבי הדה ומא ארִ[...]

7 ענד אלביעִ6 נקץ ̇נ̇ד רטל מן וזן אלפלִ[פל ...]

8 אלפרצה או אלמכזן עמל וכאן עבִ[דה קד מרץ ... מן חדש]

9 טבת אלי חדש סיון ומן אלבארי תעאלי [באלעאפיה ...]

10 פי אלבית מתאכר ובעצה בעד בִ.[ ...]

11 וקד אנפדת צחבה כתאבךִ הִדִהִ [...]

12 יכץ מו[ל]אי עזיז נפסה בִאִפִצִלִ אִלִסִלִאִםִ [...]

13 מא אנבאע מנה קליל ולא כתיר ותכץִ [עני אצחאבנא ... פי]

14 ברוג אלכביר מנהם ואלצגיר באפצל אלסלִ[אם ...]

15 וקד חִצִלִ לגלאמך קימה מחבס דינאר ג[יר ... וקימה]

16 נראגיל דינאר גיר רבע אלגמלה ̇ג דנא[ניר ...]

17 סמעת מולאי ענד וצולה אן מעה צרה [...]

18 אלסנה וסאלני בסבבהִאִ והו צבי צעלוך ול.[...]

19 וקד תסלמהא מניִ וצמן לי מחרוז אן מתאִ[...]

20 בִהִ וקד כתבת פי אלנסכה תביין כל שי [...]

21 [אל]ברכאת אלחלבי כמא רסמת בכתבך [...]

Verso

 1. וכדלך אעלמך אן וצלת כתב מן אלשיך [… אלי]
 2. יוסף ואלי מחרוז ואן ידכר בהא מן גה[ה …]
 3. לך באלספר ואנה סמע אן לך עדן ש[י …]
 4. מנה כתאב ולם ידכר שי מן דלך פסאל[ת … ודכר]
 5. אבו זכרי פי כתאבה מן אגל אבו סע[יד …]
 6. אלאמר וכתבת כתאבי הדה ומא אר[…]
 7. ענד אלביע נקץ נד רטל מן וזן אלפל[פל …]
 8. אלפרצה או אלמכזן עמל וכאן עב[דה קד מרץ … מן חדש]
 9. טבת אלי חדש סיון ומן אלבארי תעאלי [באלעאפיה … וקעד …]
 10. פי אלבית מתאכר ובעצה בעד .[…]
 11. וקד אנפדת צחבה כתאבך הדה […]
 12. יכץ מו[ל]אי עזיז נפסה באפצל אלסלאם [… ואמא אל…]
 13. מא אנבאע מנה קליל ולא כתיר ותכץ [עני אצחאבנא ואצדקאנא אלמוגודין פי]
 14. ברוג אלכביר מנהם ואלצגיר באפצל אלסל[אם …]
 15. וקד חצל לגלאמך קימה מחבס דינאר ג[יר … וקימה]
 16. נראגיל דינאר גיר רבע אלגמלה ג דנא[ניר … וקימה]
 17. סמעת מולאי ענד וצולה אן מעה צרה […]
 18. אלסנה וסאלני בסבבה והו צבי צעלוך ואל[…]
 19. וקד תסלמהא מנה וצמן לי מחרוז אן מתא[…]
 20. בה וקד כתבת פי אלנסכה תביין כל שי […]
 21. אלברכאת אלחלבי כמא רסמת בכתבך […]

T-S AS 148.197 1r

1r

T-S AS 148.197 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 148.197: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 148.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.