מכתב: ENA NS I.62

מכתב ENA NS I.62

תגים

תיאור

Recto: Letter of appeal from a woman who "is among the captives from Palestine." Dating: both Goitein and Gil date this document to the early Crusader period (early 12th century), but see Goldman, "Arabic-Speaking Jews in Crusader Syria" (diss.), p. 37, "Many undated Geniza documents have been ascribed to the period of the Crusades simply because they relate to warfare, ransoming, refugees, and/or massacres." Content: The woman requests the help of the community (qahal). She arrived this week in Fustat from Sunbāṭ. She is "naked" (i.e., in need), with a young child to take care of. Verso contains a very faded text in Arabic script (see separate entry, PGPID 35164).

ENA NS I.62 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, "ידיעות חדשות על ארץ-ישראל בתקופת הצלבנים‎" (in Hebrew), Eretz Israel‎ 4 (Jerusalem, Israel: Israel Exploration Society, 1956), 147-156.

 1. כה אמר ייי שמרו משפט ועשו [צדקה
 2. כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות
 3. אשרי שומרי משפט עשה צדקה ב ע
 4. אעלם אלגמאעה אלמקדסה זאד אלל[ה
 5. פי גלאלתהא אנני אמ[ר]אה שבויה
 6. מן שבויי ארץ ישראל וגית פי הדא אל
 7. אסבוע מן [סנ]באט ואנא עריאנה לא
 8. גטא ולא וטא ומעי צגייר ואין לאל
 9. ידי וקד קצד[ת] אללה תעאלי וקצדת
 10. אלגמאעה ברוכים יהיו אן יפעלו
 11. מעי מא הו אהלה עם כל עובר
 12. ושב הקבה יכ[פי]ל שכרם ויהיה
 13. בעזרם ואל יטלטל יתהון מזויתהון
 14. ויביא הגואל בימיהם אמן ושלומם
 15. ושלום כל הנלוים אליהם יגדל לעד
 16. נצח סלה

ENA NS 1, f. 62, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.461-462 (Doc. #580), C.B. 10-6-87 (p) Letter from a captive from Palestine requesting the help of the community (qahal). Beginning of the 12th century.

 1. כה אמר יי שמ[ר]ו משפט ועשו צדקה
 2. כי קרובה ישועתי לבוא [ו]צדקתי להגלות
 3. אשרי ש[ו]מרי משפט עשה צדקה ב ע
 4. אעלם אלגמאעה אלמקדסה זאד אללה
 5. פי גלאלתהא אנני אמ[ר]אה עלובה שבויה
 6. מן שבויי ארץ ישראל וגית פי הדא אל
 7. אסבוע מן סנבאט ואנא עריאנה לא
 8. גטא ולא וטא ומעי צגייר ואין לאל
 9. ידינו וקד קצדת אללה תעאלי וקצדת
 10. אלגמאעה ברוכים יהיו אן יפעלו
 11. מעי מא הו אהלה עם כל עובר
 12. ושב הקבה יכ[פ]ל שכרם ויהיה
 13. בעזרם ואל יטלטל יתהון מזויתהון
 14. ויביא הגואל בימיהם אמן ושלומם
 15. ושלום כל הנלוים אליהם יגדל לעד
 16. נצח סלה

תרגום

ENA NS I.62 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS I.62: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain