מכתב: ENA NS I.4

מכתב ENA NS I.4

תגים

תיאור

Description from PGPID 9079: מכתב מאת אבן עזרא אל חלפון בדבר מִ̇תְקַאל מקולקל ומשלוח נייר ספרד, אולי סוף קיץ 1138 ד38. ENA NS 1.4 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20 x 14.5 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, אוטוגרפים, עמ' 407–408. תיקונים והערות אצל בנעט, לאוטוגרפים, עמ' 302. תרגום לאנגלית אצל גויטיין, מכתבים מספרד, עמ' 336, וכן הנ"ל, חברה, ה, עמ' 464, 637; פרסום חדש אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 322–323.1 יצחק אבן עזרא מודיע לחלפון שהוא מחזיר לו מִ̇תְקַאל שהיה פגום, ואינו מן הנמנע שהוא המִ̇תְקַאל שתרם חלפון לפדיון השבויה, כנזכר במכתבו של יהודה הלוי (תעודה ח35). הוא שלח לחלפון משלוח גדול של חמש מאות דפי נייר, שהיו לו בשותפות עם החכם יצחק בן עובדיה. חלפון היה ביחסי מסחר עם שניהם, ועלות הנייר נוכתה מחשבונו של בן עובדיה שאצל חלפון. אבן עזרא הודיע שהוא מתכוון לבקר אצל חלפון בשבוע התוכף והוא שלח דרישת שלום משני וזירים מוסלמים, אבו מֻחמד בן אבו רַ̇גַא ואבו אִסְחַק בן וַאזִע.2

ENA NS I.4 3

3

תיעתוק

S. D. Goitein, "אוטוגראפים מידו של ר' יהודה הלוי‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 25, no. 4 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1956), 319-412.

 1. יא מולאי וסיידי ורב אלמנן קבלי וי[אס]ר אלקול [...
 2. פאסתכרתה אתכאלא קבלי פצל אכלאקך יצל אליך אלמתקאל אד הו גיר
 3. טייב ויצל אליך כמס מאיה ורקה כאגד אלתי כאנת ענדי וענד בן
 4. מ עבדיה והו אלאן מריץ ו... מן מתע בן עבדיה [...]
 5. פאעלמה >דלך< ולא גדיד ענדי ג[יר] מא אתפק נהוצי נחוכם הדה
 6. אלגמעה אלדאכלה בחול אללה תעאלי ואלסלאם אלאתם
 7. עלי מולאי וסיידי אלאעטם ורחמה אללה
 8. ועדרא ועדרא

Margin:

 1. ואלוזיר אבו מחמד בן אבו רגא יכצך באפצל
 2. סלאמה ואעטרה ואטיבה וכדלך אלוזיר
 3. אבו אסחק בן ואזע
 4. ואלסלם

ח37

מכתב מאת אבן עזרא אל חלפון בדבר מִ̇תְקַאל מקולקל ומשלוח נייר

ספרד, אולי סוף קיץ 1138

ד38. ENA NS 1.4

חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20 x 14.5 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, אוטוגרפים, עמ' 407–408. תיקונים והערות אצל בנעט, לאוטוגרפים, עמ' 302. תרגום לאנגלית אצל גויטיין, מכתבים מספרד, עמ' 336, וכן הנ"ל, חברה, ה, עמ' 464, 637; פרסום חדש אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 322–323.1

יצחק אבן עזרא מודיע לחלפון שהוא מחזיר לו מִ̇תְקַאל שהיה פגום, ואינו מן הנמנע שהוא המִ̇תְקַאל שתרם חלפון לפדיון השבויה, כנזכר במכתבו של יהודה הלוי (תעודה ח35). הוא שלח לחלפון משלוח גדול של חמש מאות דפי נייר, שהיו לו בשותפות עם החכם יצחק בן עובדיה. חלפון היה ביחסי מסחר עם שניהם, ועלות הנייר נוכתה מחשבונו של בן עובדיה שאצל חלפון. אבן עזרא הודיע שהוא מתכוון לבקר אצל חלפון בשבוע התוכף והוא שלח דרישת שלום משני וזירים מוסלמים, אבו מֻחמד בן אבו רַ̇גַא ואבו אִסְחַק בן וַאזִע.2

 1. יא מולאי וסידי ורב אלמנן קבלי וטִאיר אלקול .[...].הִ אתִ[...]הִ [.].וִחִאً
 2. פארתצדתה אתכאלאً עלי פ̇צל אכלאקך יצל אליך אלמתקאל אד הו גיר

3 טיב8 ויצל אליך כמס מאיה ורִקהִ כאגד אלתִיִ כאנת ענדי וענד בן

 1. ̇מ עבדיה והו אלאן מרי̇ץ וינִקִץ מן מתע בן עבדיה אִל[...]
 2. פאעלמה ולא ̇גדיד ענדי גִ[יר] מִא אתפק נהו̇צי נחוכם הדה
 3. אל̇גמעה אלדאכלה בחול אללה תעלי ואלסלם אלאתם
 4. עלי מולאי וסידי אלאע̇טם ורחמה אללה
 5. ועדראً ועדראً

[שוליים]

 1. ואלוזיר אבו מחמד בן אבו ר̇גא יכצך באפ̇צל
 2. סלאמה ואעטרה ואטיבה וכדלך אלוזיר
 3. אבו אסחק בן ואזע
 4. ואלסלםִ

תרגום

S. D. Goitein, "Judaeo-Arabic Letters from Spain (early twelfth century)," in Orientalia Hispanica ed. J.M. Barral (Leiden: Brill, 1974), 331-350.

Recto

My lord and master and one to whom I am much indebted... 

I asked God for guidance and, relying on the nobility of your character, I am returning you the dinar, for it is not good. 

You will receive also 500 sheets of paper which were in my possession, and in the possession of the son of m(aster) Obadiah, who is ill at present, and which belong to the son of Obadiah. Take notice of this. 

There is nothing new with me except that I shall be on my way to you next week, if God, the exalted, so decrees. And complete peace upon my lord and great master and God's mercy! 

An excuse, please.

 

Margin

The vizier Abū Muḥammad b. Abū Rağā' conveys to you his finest, best scented and most fragrant greetings. And so does the vizier Abū Ishaq b. Wazi'. And peace! 

 

ENA NS I.4 4

4

Second page:

 1. אלחכ]ם אלאג[ל] אל[ריי]ס אלאכמל כב חל[פו]ן ה[לו]י נר

Verso

[אלחכ]ם16 אלא̇גל אִלִרִיִיִסִ אלאכמל ר̇ב17 חִלִ[פון הלו]יִ ̇נ̇ר

ENA NS I.4 1

1

ENA NS I.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS I.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain