מסמך משפטי: T-S 18J2.14

מסמך משפטי T-S 18J2.14

תגים

תיאור

India Book, III,22: Statements by two Yemenite merchants about consignments that Ibn Yiju had sent from India and were mostly lost. The first statement is by Maḍmūn b. Sālim, the second by Avraham b. Fayyūmī. The content of these statements should be compared with III, 12. The statements were written in India, almost certainly in 1145.

T-S 18J2.14 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Recto

 1. אלדי נשהד //[[אנ]]// בה //אנא// מצמון בן סאלם באן כתב אברהם בן ישו
 2. אלכתב מן קבל //מחאסבה// אלנאכדה בשיר באים אעדה וסלמנאהא
 3. אנא מצמון בן סאלם ואלשיך אברהם בן ישו אלי אלשיך
 4. אבו עלי אלמצרי בן טייב [[ו]]בעד יום ואיאם וקד
 5. למא בקי לספר לילה ואחדה תחאסבנא מעא אלנאכדה
 6. בשיר כלנא פי מוצע ואחד ותבת (!) לשיך יוסף בן אברהם
 7. ואלשיך כלף בן יצחק פי מרכב גזאלה כמסה אבהרה
 8. זנגביל ונצף אלקימה אתנין ועשרין מתקאל ואלנול
 9. יקבץ אלנאכדה בשיר מן גמב אלזנגביל לאנה גלב
 10. אן יאכד עליה דהב //נולה// ובקי להם אחד עשר מתקאל
 11. והן תלת מאלהם כתב להם פי אלשפארה בהאר גיר
 12. קיראטין פלפל מכלץ מן אלנול ולם יסלם לשיך
 13. אברהם בן ישו מן אחד עשר בהאר זנגביל פי אלשפארה
 14. סוא בהארין לא גיר ובקית אלקמאש אלזנגביל ואלפלפל
 15. כאן פי אלמרכב לם יסלם פי אלשפארה מן אלפלפל סוא
 16. גֹ אבהרה פלפל לכאצה אברהם בן ישו ובהאר גיר
 17. קיראטין לשיך יוסף בן אברהם ואלשיך כלף בן יצחק
 18. וקד תכשפנא דאלך מן שתמי אלמרכב מן ענד
 19. אלשיך מכי בן אבו אלהול לאן אלרקאע אלדי כאנת פי
 20. אלמרכב צאעת ואלדי כאנת פי אלשפארה איצא צאעת
 21. ולם יכון לשיך יוסף ולשיך כלף פי אלשפארה זנגביל
 22. לא קליל ולא כתיר [[מ]] ובהאדא נשהד אנא מצמון בן סאלם

Recto

 1. אלדי נשהד //[[אנ]]// בה //אנא// מצמון בן סאלם באן כתב אברהם בן ישו
 2. אלכתב מן קבל //מחאסבה// אלנאכדה בשיר באים אעדה וסלמנאהא
 3. אנא מצמון בן סאלם ואלשיך אברהם בן ישו אלי אלשיך
 4. אבו עלי אלמצרי בן טייב [[ו]]בעד יום ואיאם וקד
 5. למא בקי לספר לילה ואחדה תחאסבנא מעא אלנאכדה
 6. בשיר כלנא פי מוצֹע ואחד ותֹבתֹ (!) לשיך יוסף בן אברהם
 7. ואלשיך כלף בן יצחק פי מרכב גזאלה כמסה אבהרה
 8. זנגביל ונצף אלקימה אתֹנין ועשרין מתקאל ואלנול
 9. יקבץֹ אלנאכדה בשיר מן גמב אלזנגביל לאנה גֹלב
 10. אן יאכֹד עליה דהב //נולה// ובקי להם אחד עשר מתקאל
 11. והן תֹלתֹ מאלהם כתב להם פי אלשפארה בהאר גֹיר
 12. קיראטין פלפל מכֹלץ מן אלנול ולם יסלם לשיך
 13. אברהם בן ישו מן אחד עשר בהאר זנגביל פי אלשפארה
 14. סוא בהארין לא גֹיר ובקית אלקמאש אלזנגביל ואלפלפל
 15. כאן פי אלמרכב לם יסלם פי אלשפארה מן אלפלפל סוא
 16. גֹ אבהרה פלפל לכאצה אברהם בן ישו ובהאר גיר
 17. קיראטין לשיך יוסף בן אברהם ואלשיך כלף בן יצחק
 18. וקד תכשפנא דאלך מן שתמי אלמרכב מן ענד
 19. אלשיך מכי בן אבו אלהול לאן אלרקאע אלדי כאנת פי
 20. אלמרכב צֹאעת ואלדי כאנת פי אלשפארה איצֹא צֹאעת
 21. ולם יכון לשיך יוסף ולשיך כלף פי אלשפארה זנגביל
 22. לא קליל ולא כתֹיר [[מ]] ובהאדא נשהד אנא מצמון בן סאלם

תרגום

T-S 18J2.14 1v

1v

Verso (in a different hand)

 1. אלדי כאן לאברהם בן אשו אחדא עשר
 2. בהאר זנגביל כרג נולהא מן גנבהא סלם
 3. מנהא פי אשפארה בהארין מכלץ מן אלנול
 4. ואלבאקי כאן פי מרכב גזאלה וכתב אברהם
 5. בן פיומי צפי
 6. ודה

Verso, in a different hand

 1. אלדי כאן לאברהם בן אשו אחדא עשר
 2. בהאר זנגביל כרג נולהא מן גנבהא סלם
 3. מנהא פי אשפארה בהארין מכלץ מן אלנול
 4. ואלבאקי כאן פי מרכב גזאלה וכתב אברהם
 5. בן פיומי צִפי
 6. ודה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J2.14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.