טקסט ספרותי: T-S Misc.35.48 + T-S Ar.48.121

טקסט ספרותי T-S Misc.35.48 + T-S Ar.48.121

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2018

תיאור

Copy of the story of Natan b. Yiṣḥaq the Babylonian, from 'Akhbar Baghdad.' In Judaeo-Arabic, in the hand of Natan (ha-nezer) b. Shemuel. This is a mid 12th-century copy of a mid 10th-century story. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 40.)

T-S Ar.48.121 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. … 
 2. ] אלנדרים 
 3. ] ...די 
 4. ] מן אלרשויות
 5. ] אנגע  
 6. ]תבה 
 7. ] ען געפאהם פ[כ]אן להם דיאן
 8. ] ומא ידור בינהם מן כצום פאדא 
 9. ]אל גאנב אלשרקי אלי אל
 10. ] פי מא בינהם וינפד אמורהם
 11. ] רסם לא אבדאד יבדוה אכתיאר מנהם
 12. ] רשות סורא יעטו איצא ללישיבה
 13. ] מתקאל לכל גמעה וכדלך איצא ראש
 14. ציק אלו]קת ויחרך אלנאס בכל מוצע פי רשותה
 15. ורשות צאחבה מאל[ך] אלמתיבה אלתאניה ורשות ראש גלות
 16. ויצף מא הם פיה מן אלציק ויסלהם פי אלתוגיה פרבמא ארסלו
 17. אהל רשות הדא אלי הדא ואהל רשות הדא אלי הדא ורבמא ארסלו
 18. אהל רשויות ראש גלות אלי אלישיבתין גמיעא ולא ינכר עליהם
 19. כמא לא ינכרו המא עליה תוגיה אהל רשותהם אליה ומן אלרסם
 20. קדים אן כאנו אלישיבות תלתי בתלת כאן אדא וצלת אלשאלות
 21. סתם אלי ראשי ישיבות ומעהא מאל קסמוהא עלי אלרסם
 22. אלמתקדם תלתי בתלת ואדא קצד אחדהמא בשאילות ומאל
 23. לישיבה בעינהא מדכורה אסם צאחבהא מקצוד לם ימכן אלאכ[ר]
 24. אלנטר פי דלך ולא יאכד מן אלמאל קיראט וכדלך אלאן אדא ו[צ]לת
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]סכר
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] נדרים
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ר
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]מן אלרשויות
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו]אגב אל
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]תבה
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ען צעפאהם אל[די כ]אן להם דיאן
 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ומא ידור בינהם מן כצום פאדא
 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] גאנב אלשרקי אלי אל
 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] פי מא בינהם וינפד אמורהם
 11. . . . . . . . . . . . . . . .]. . . .א אבראר ויברוה אכתיאר מנהם
 12. . . . . . . . . . . . . . . . .]רשות סורא יעטו איצא ללישיבה
 13. . . . . . . . . . . רבע] מתקאל לכל גמעה וכדלך איצא ראש
 14. . . . . . . . . . . . . . ו]קת ויחרך אלנאס בכל מוצע פי רשותה
 15. ורשות צאחבה מאלך אלמתיבה אלתאניה ורשות [רא]ש גלות
 16. ויצף מא הם פיה מן אלציק ויסלהם פי אלתוגיה פרבמא ארסלו
 17. אהל רשות הדא אלי הדא ואהל רשות הדא אלי הדא ו[רב]מא ארסלו
 18. אהל רשויות ראש גלות אלי אלישיבתין גמיעא ולא ינכר עליהם
 19. כמא לא ינכרו המא עליה תוגיה אהל רשותהם אליה ומן אלרסם
 20. קדים אן כאנו אלישיבות תלת בתלת כאן אדא וצלת אלשאלות
 21. סתם אלי ראשי ישיבות ומעהא מאל קסמוהא עלי אלרסם
 22. אלמתקדם תלת בתלת ו[א]דא קצד אחדהמא בשאילות ומאל
 23. לישיבה בעינהא מדכורה אסם אצחאבהא מקצוד לם ימכן לאכ[ר
 24. אלנטר פי דלך ולא יאכד מן אלמאל קיראט וכדלך אלאן אדא ו[צ]לת

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. … הנדרים
 2. … רשויות 
 3. … מענייהם, והיה להם דיין
 4. … ובעלי המחלוקות שביניהם. ואם 
 5. … הצד המזרחי עד
 6. … אשר ביניהם והוא מסדיר את ענייניהם 
 7. … (על פי) סדר קבוע; ואינם מענקים שהם מעניקים כרצונם; 
 8. … (וקצבי) רשות סורא נותנים אף הם לישיבה
 9. … (רבע) דינר בכל שבוע. כמו כן גם ראש
 10. … צוק העתים, והוא משפיע על האנשים בכל מקום אשר ברשותו
 11. וברשות חברו בעלי הישיבה האחרת וברשות ראש גלות
 12. ומתאר את המצוקה שהם נתונים בה ומבקש מהם כי ישלחו. ויש אשר שולחים
 13. אנשי רשות זו אל האחרת ואנשי הרשות האחרת אל רשות זוֹ; ויש אשר ישלחו
 14. אנשי רשויות ראש גלות אל שתי הישיבות כאחת ואין הוא מתנגד למעשם זה
 15. כשם ששתי הישיבות אינן מתנגדות שאנשי רשותן ישלחו אליו. והיה הסדר
 16. הקדום שבין הישיבות שני שלישים כנגד שליש, כלומר אם הגיעו שאלות
 17. סתם אל ראשי הישיבות ואתן כספים, חילקום על פי המנהג
 18. הנזכר, שני שלישים כנגד שליש; אבל אם הפנה מישהו שאלות וכספים אל אחת מהן,
 19. ופירש איזו ישיבה והזכיר את שם בעליה באופן מכוון, לא יתאפשר לאחרת
 20. שתהיה לה דעה בעניין זה והיא לא תיקח מן הכספים אף פרוטה. כמו כן, במקרה שהגיעו

T-S Ar.48.121 1v

1v

verso

 1. שאלות [ 
 2. קצר [ 
 3. עליה [ 
 4. יקע מן ר[
 5. אלתלמידנ[ים 
 6. בה ראש ישיב[ה] וקת כרוגהם [ 
 7. ישיבה גלסו בין [ידיה] והי דאר[א קמא 
 8. אליה מנהם שבעה [ד]א[רי] דלך [ 
 9. ואחד מנהם ראיס עלי י' אלסנה[דרין
 10. ראשי כלה והם אלדין יסמון אלופים [
 11. ורבמא כאנ[ו] אכתר מנהם פי אלעלם [
 12. לא לנקאבהם לאכן למיראת //אל\\ דרגה [ואדא תופי
 13. ראש כלה פיכון לה ולד ממלא מקומו [
 14. ואן כאן פי אלחבירים אכתר מן אלולד קלילא לא יקדמוה ולא
 15. יזילוהא מן ולדה ויכון דלך מן אכתיאר ראש ישיבה פי אן יקדם
 16. ראש כל[א] מן יחב ורבמא כאן איצא חבר ולם יכן ראש כלא
 17. ומן רסמה איצא קדים אלגלוס ען ימין ראש ישיבה ותופי וכלף
 18. ולד ממלא מקומו וגעל פי מוצע אביה ולא יזול מן רתבתה
 19. ולא ידפע עליה ראש כלא ואן כאן אכתר מנה קלילא כל דלך
 20. תתבית ללרסום ואיגאב דרגה כל רגל לולדה אלא אן יכון סאקטא
 21. מן אלעלם נאקץ [כ]תיר פיסקט ואן כאן פיה בעץ שי ואסתחק
 22. [א]חד אלשבעה דארי געל פיהא ואן לם יסתחק ואחדה מן אלדארי
 23. געל פי בני〚בני〛בי רב אלתלמידים והם מתל ת' רגל גיר אלע סנהדרין 
 24.                                                                                   אלדי הם

verso

 1. שאלות [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. קצד[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. עליה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. רקע מן [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. אלתלמ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. בה ראש ישי[בה] וקת כרוגה [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. ישיבה גלסו בין [ידיה] והי דאר [. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. אליה מנהם שבעה רא[שי] כלא[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. ואחד מנהם דאים עלי ל[.]ל. . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. ראשי כלא והם אלדין יסמין אלופים [. . . . . . . . . . . . . . . .
 11. ורבמא כאנו אכתר מנהם פי אלעלם [. . . . . . . . . . . . . . . .
 12. לא לנקא בהם לאכן למיראת דרגה ו[. . . . . . . . . . . . . . .
 13. ראש כלא פיכון לה ולד ממלא מקומו [. . . . . . . . . . . . . . . .
 14. ואן כאן פי אלחבירים אכתר מן אלולד קלילא לא יקדמוה ולא
 15. יזילוה אדא ולדה ויכון דלך מן אכתיאר ראש ישיבה פי אן יקדם
 16. ראש כל[ה] מן יחב ורבמא כאן איצא חבר ולם יכן ראש כלא
 17. ומן רסמה איצא קדים אלגלוס מן ימין ראש ישיבה ותופי וכלף
 18. ולד ממלא מקומו וגעל פי מוצע אביה ולא יזול מן רתבתה
 19. ולא ירפע עליה ראש כלה ואן כאן אכתר מנה קלילא כל דלך
 20. תתבית ללרסום ואיגאב דרגה כל רגל לולדה אלא אן יכון סאקטא
 21. מן אלעלם נאקץ [כ]תיר פיסקט ואן כאן פי'ה בעץ שי ואסתחק
 22. א]חד אלשבעה דארי געל פיהא ואן לם יסתחק ואחדה מן אלדארי
 23. געל פי [[בנ]] //בי// רב אלתלמידים והם מתל ת רגל גיר אלע סנהדרין
 24. אלדי הם

verso

 1. שאלות…
 2. פחות מר' …
 3. התלמידים…
 4. (כפי שציווה) ראש הישיבה בעת צאתם…
 5. (ראש) הישיבה, יושבים לפניו, והיא הדרא קמא…
 6. (ופניהם) אליו; מהם שבעה דרי…
 7. (כל) אחד מהם ראש על י' …
 8. ראשי כלא והם הנקראים אלופים…
 9. ואפשר שיהיו גדולים מהם בחוכמה…
 10. (אף) לא לעילוי שבהם; אבל כדי לרשת את דרגת…
 11. ואם נפטר ראש כלה והיה לו בן, ממלא מקומו…
 12. ואם היה בקרב החברים אחר שהוק עולה במקצת על הבן, לא ימנוהו ולא
 13. יבטלו (את הדרגה) של הבן; והדבר תלוי ברצונו של ראש הישיבה (היכול) למנות
 14. ראש כלה את מי שירצה. ויש, כמו כן, שיהיה אדם (רק) חבר ולא ראש כלה
 15. והיה רשאי לשבת על פי הסדר הקדום לימין ראש הישיבה, ונפטר והשאיר
 16. בן ממלא מקומו, ישימו אותו במקום אביו ולא יבטלו את מעמדו,
 17. אף כי לא יוסיפו לו (את התואר) ראש כלה, אפילו היה גדול במקצת (בחוכמה מאביו). כל זאת
 18. כדי לשמור על הסדרים הקבועים ולהמציא את דרגתו של כל אדם לבנו, חוץ אם יהיה פחות
 19. בחוכמה ונופל ממנו בהרבה, אז יפסחו עליו; אבל אם תהיה בו מקצת (חוכמה) ויהיה ראוי
 20. לאחד משבעה דרי ישימו אותו בו; אם לא יהיה ראוי אף לאחד מן הדרי
 21. ישימו אותו בין בני בי רב התלמידים, שהם כמו ת' איש, חוץ מע' הסנהדרין,
 22. שהם…

T-S Misc.35.48 1r

1r

recto

 1. [        נתן הכהן אבן אסח]אק מן אכבאר בגדאד ממא חדת בעצה
 2. [ען אמר ראס אל]גאלות עוקבה אלדאודי אלדי כאן וצל אלי אפריקיא
 3. [ותקדם אלרי]אסה סנין כתירה לם יקף עלי כמיתהא וולי כהן צדק בן יוסף ישיבה
 4. בפמבדיתא והי אלאנבאר פי איאמה מתל ד' סנין אלי אן וקע בינהמא
 5. אכתלאף ושרור עלי כבר //רשות\\ כראסאן ודלך אן רשות כראסאן פי אלקדים
 6. לפמבדיתא ומן ענדהא יכרג אליהא דיין וגמיע קבאלה אמואלהא אלי
 7. פמבדיתא תצל פאראד עקבא יכרג אליהא דיין מן קבלה לימלכהא
 8. ויסתאתר באמואלהא לנפסה דון פמבדיתא פדאפע פי דלך כהן
 9. צדק ראש ישיבת פמבדיתא וכאן מן אנצאר כהן צדק עליה יוסף
 10. בן פינחס וכתנה זוג אבנתה נטירא אבו סהל ואסחאק מע בעץ
 11. וגוה אלבלד אלי אן נפי עקבא אלי מוצע יסמא קרמיסין כלף בגדאד
 12. בה איאם פי שרקיהא ממא ילי טריק כראסאן וכאן עמרם בן שלמה
 13. [ר]אש ישיבת סורא פאקאם עקבא בקרמיסין שהור אלי אן כרג אל 
 14. [ס]לטאן מן בגדאד מתנזהא אלי קרמיסין ודלך אן פיהא אתאר אלי אל
 15. [ג]באל ואמיא ותמאר וגמיע זעפראן בגדאד מנהא יאתי כארגהא
 16. [וע]לי נצף מיל מוצע יסמא שפראן לה מגלס מעלק קצר קאמתין מנקוב
 17. אלצפה פיה צורה כסרא וצורה סירין גאריתה ומן אספלה פי וטא
 18. [אלצו]רה פרס מנקוב איצא והו כאוי ויכרג מן אלגבל מא ידכל מן פאה
 19. ויכרג מן דנבה פכאן אלסלטאן ירכב אלי אלמוצע פי כל יום פאכד
 20. נפסה עקבא באלוקוף אמאמה ואלדעא לה פאול דעוה דעא לה 
 21. אסתטרפהא כאתב אלסלטאן פזמהא ענד נפסה פאד כאן באלגד דעא
 22. איצא בדעא לא ישבה אלאול פזם דלך אלכאתב פאקאם עלי הדא
 23. [סנה] כאמלה והו פי כל יום ידעו בדעוא לא תשבה גירהא ואלכאתב 
 24. זם ג[מיע]הא פבעד סנה דכר אלכאתב כברה ללסלטאן ואנה

recto

 1. (אשר סיפר ר') נתן הכהן בן יצחק מתולדות בגדאד; מקצת ממה שסיפרו לו על
 2. עניינו של ראש הגולה עוקבא אלדאודי שהגיע (בזמנו) לאפריקיא
 3. ואשר (לפני כן) כיהן בראשות (הגולה) במשך שנים רבות, אשר לא עמד על מספרן. וכיהן בימיו כהן צדק בן יוסף (בתורת) 'ישיבה'
 4. בפומבדיתא שהיא אלאנבאר בערך ד' שנים, עד אשר נפלו ביניהם
 5. מחלוקת וסכסוכים על עניין רשות ח'ראסאן. זאת מפני שרשות ח'ראסאן היתה בראשונה
 6. שייכת לפומבדיתא, וממנה היה יוצא אליה הדיין, וכל ההכנסות מכספיה היו
 7. מגיעות לפומבדיתא. ורצה עוקבא להוציא אליה דיין מטעמו שישלוט בה
 8. ויתפוס את כספיה לעצמו בלבד, בלי פומבדיתא. אך התנגד לזאת כהן
 9. צדק ראש ישיבת פומבדיתא. והיו מן התומכים בכהן צדק נגד (עוקבא): יוסף
 10. בן פנחס וחתנו בעל בתו נטירא אבי סהל ויצחק, יחד עם מקצת
 11. פני העיר, עד אשר הוגלה עוקבא אל מקום הנקרא קרמיסין, אחרי בגדאד
 12. ה' ימים, מזרחית לה, סמוך לדרך ח'ראסאן. והיה עמרם בן שלמה
 13. ראש ישיבת סורא; שהה אפוא עוקבא בקרמיסין חודשים (אחדים), עד שיצא
 14. הסלטאן מבגדאד להינפש בקרמיסין, זאת משום שיש בה שרידי העבר
 15. בין ההרים, ובגלל מימיה ופירותיה; וכל כרכום בגדאד ממנה יבוא. מחוץ לה,
 16. במרחק כמחצית המיל, מקום הנקרא שפראן, ובו אולם צמוד בשיעור קומתיים חצוב
 17. בצלע (ההר) ובו פסל ח'סרו ופסל סירין פילגשו, ולמטה ממנו מתחת
 18. לפסל סוס, אף הוא חצוב, והוא חלול. מים יוצאים מההר, נכנסים לפיו
 19. ויוצאים מזנבו. והיה הסלטאן רוכב אל המקום בכל יום. וגמר
 20. עוקבא אומר להתייצב לפניו ולפנות אליו; והפנייה הראשונה שפנה אליו
 21. מצאה חן בעיני סופר הסלטאן, על כן רשם אותה לעצמו; וביום המחרת פנה
 22. שוב, בפנייה שלא היתה כראשונה, ורשם זאת הסופר; והמשיך כך
 23. שנה שלמה, כל יום היה פונה בפנייה שלא היתה דומה לזולתה, והסופר
 24. רשם את כולן. אחרי שנה סיפר הסופר את הדבר לסלטאן, וכי הוא

T-S Misc.35.48 1v

1v

verso

 1. לם יכרר דעוא טול אלסנה פטא[לבה 
 2. פנטרה אלסלטאן ותאמל מן אלפאטה [ 
 3. באדכאלה עלי נפסה ותנזה מ[ ]מ[ 
 4. פסגל לה בדלך ורגע פעטס דלך עלי נטירא [
 5. עמל פי נפיה פלם יזלו ילטפו[ה] אלי אן נפי תאניה ועקדת עליה [
 6. באשהאר אלא ידכל בגדאד אבדא ואן דכלהא פאלאסלאם אחק בה
 7. פלם יחמלה בלד מן בלדאן אלשרק פאכד עלי נפסה וכרג אלי אלמגרב 
 8.          פאקאמת אלריאסה מעטלה מתל ג' סנין או ד' אלי אן עטם דלך
 9. עלי אלאמה פכאטבו דויד בן זכיי והו בן עם עקבה ליקדמוה וכאן
 10. כהן צדק לא יחב תקדמתה שח עלי אלריאסה וכוף מן פעל עקבה
 11. פקדמוה מתיבה סורא בבגדאד וכתב אלי סורא אלי בני בי רב ואל
 12. תלמידים בדלך ואמרהם אן יבארכוה ויעקדו ריאסתה פנזעו
 13. בני בי רב ואלתנאים מע גמיע אלתלמידים מן סורא אלי מוצע
 14. יקאל לה אלקצר מדינה שריפה פי קבלה בגדאד בינהא ובין
 15. סורא סתה אמיאל והי בלד דויד בן זכיי ומנהא אצלה פבאר[כוה]
 16. ועקדו ריאסתה ופי גמיע דלך ידאפע כהן צדק ריאסתה ו[לא]
 17. יגיבה אלי שי מנהא אקאם דלך נחו ג' סנין וכאן ניסי ראש כלה [אלמערוף] 
 18. באלנהרואני בציר יכתלף בינהם ליצלח דאת אלבין טול הדה [אלג]
 19. סנין אלי אן מצי〚אליל〛אליה לילה וכאן יפתח כל קפל בכלאם מ[
 20. פפתח תלך אללילה יד' קפל כאנת מקפלה עלי דרוב ובעצהא [עלי] 
 21. אבואב כהן צדק אלי אן וקף עליה אצאבה ידרס נצף אלליל
 22. פאסתראבה כהן צדק ועטם עליה מג[י]ה וסבב דכולה אליה
 23. פק לה יא ראס אלמתיבה מא פתחת אלא יד' קפל אלי אן וצלת אליך
 24. פקאל לה ואיש ארדת בהדא ק לה ארגב אליך אן תבארך ראס
 25. אלגאלות ותעקד לה פאגאבה אלי דלך וחקק רגאה ולא יכיבה

verso

 1. לא חזר על פנייה (פעמיים) במשך כל השנה; אז קרא לו …
 2. והביט בו הסלטאן ושם לב לדבריו … (וציווה)
 3. להביא אותו אליו ונהנה …
 4. כתבו לו אפוא פקודה על זאת, והוא חזר. והיה הדבר קשה על נטירא …
 5. שישתדל להגלותו, ולא פסקו לדבר על לבו, עד אשר הגלוהו שנית, והחליטו לגביו …
 6. בפומבי, שלא ייכנס עוד לבגדאד לעולם, ואם ייכנס אליה יימסר לרשות השלטון המוסלמי(?).
 7. ולא נתאפשר לו שייכנס לשום עיר מערי המזרח, וגמר אומר בנפשו ויצא אל המערב.
 8. נשארה ראשות (הגולה) פנויה ג' שנים בקירוב, או ד' עד שהיה הדבר קשה
 9. על האומה ודיברו עם דויד בן זכיי, והוא בן דוד של עוקבא, שימנו אותו. אבל
 10. מינויו לא מצא חן בעיני כהן צדק, כי קינא לראשותו וירא שמא יעשה (כמעשה) עוקבא.
 11. על כן מינהו (ראש) ישיבת סורא בבגדאד וכתב אל בני בי רב
 12. ואל התלמידים על זאת וציוום שיברכוהו ויקבלו על עצמם את ראשותו. אז יצאו לדרך
 13. בני בי רב והתנאים עם כל התלמידים מסורא למקום
 14. הנקרא אלקצר, עיר חשובה דרומית לבגדאד, בינה ובין
 15. סורא שישה מילים, והיא עירו של דויד בן זכיי ומשפחתו משם, ובירכוהו
 16. וקיבלו על עצמם את ראשותו. ובמשך כל הזמן הזה התנגד כהן צדק לראשותו ולא
 17. הסכים לה כלל וכלל. נמשכו הדברים כך ג' שנים בקירוב. ניסי ראש כלה, הידוע (בכינוי)
 18. אלנהרואני, הרואה, היה הולך הלוך ושוב ביניהם, כדי ליישב את המחלוקת במשך ג'
 19. השנים האלה, עד אשר הלך אליו לילה אחד. הוא היה פותח כל מנעול בדיבור …
 20. פתח אפוא באותו לילה י"ד מנעולים שהיו נעולים על הסמטאות, ואחד שהיה על
 21. שערי כהן צדק, עד שהתייצב לפניו, ומצא אותו לומד בחצי הליל.
 22. והיו בואו ונסיבות כניסתו אליו חשודים וקשים על כהן צדק;
 23. אז אמר לו: הוי ראש הישיבה, רק אחרי שפתחתי י"ד מנעולים הגעתי אליך.
 24. אמר לו: ומה רצונך בזאת? אמר לו: בקשתי ממך כי תברך את ראש
 25. הגולה ותקבל על עצמך (את ראשותו). ונענה לו, ומילא חפצו ולא נכזבה תוחלתו.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.48.121: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S Misc.35.48: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.