מכתב: Bodl. MS heb. d 68/108

מכתב Bodl. MS heb. d 68/108

תיאור

Letter from David b. 'Ammar and Musa b. al-Hayy from Alexandria to Yeshua b. Ismail al-Makhmuri in Fustat. The letter describes a situation of insecurity in al-Mahdiyya and mentions matters related to currency and to silk and pepper. Dated ca. 1065. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 541)

Bodl. MS heb. d 68/108 108 recto

108 recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

Recto

 1. על שמך
 2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל[אסוא]
 3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה לי'א' בקין מן תשרי כתמה אללה עלינא ועליך באחסן [כאתמה]
 4. וערפנא ואיאך ברכתה ומא תחב עלמה אן מא אקדר אצף לך מא לחקנא פי אלמהד[יה]
 5. מן אלמשקה פי הדה אלסנה ומן אצחאבנא תעלם צחתה וכ'רגת ואנא הא[ל]ך [מ]ן
 6. בעד אן וזנת ע'ה' די'נ' אללה יעגל באלכלף פאחב מנך תתפצל ותערפני איש פעלת
 7. פי אלחריר אלדי כאן לי ענדך אן כנת בעתה תערפני איש צח פיה מנה ואמר
 8. אלברקלו אלפלפל אלדי כאן הנא ענד אלשיך אבו אסחק דכר לי אנה באעה
 9. סער ק'ה' דינ' אלחמל פתערפני אן כאן בקי ענדה מן תמנה שי אכתב אליה
 10.  ידפעה לי אגבה לך צחבתי אן שא אללה ואנא מנתצר וצול כתאבך וקד
 11.  אנפדת לך צחבה סידי אבו עלי חסן בן הרוש אלדמשקי צרתין פיהא ק'ק'ז'
 12.  עדד וכמסה והי דנאניר נזאריה צ'רב אלמהדיה תתפצל ותעמל לי עלי בדלהא
 13.  בגואז אלבלד ותתרכהא לי ענדך אלי חין וצולי אן שא אללה קראת עליך אתם אלסלם
 14.  וסידי אבי יחיי נהראי אתם אלסלם וכנת עלי אני אכתב אליה כתאב לם אלחק

Recto, right margin

 1. ואנא מחבך
 2. מוסי בן אבי אלחי נ'ע'
 3. אכצך באתם אלסלם
 4. וקד תקדם כתאבי אליך
 5. צחבת אלפיג יום ערבת
 6. אלמועד משרוח
 7. פארגו וצולה אליך
 8. ואנא אן שא אללה
 9. אתם לך בקרב
 10.  שרי צרתך
 11.  ואנפדהא לך
 12.  מע מא יפצל
 13.  לך מנה צחבה
 14.  מן יצל מן
 15.  אצחא<ב>נא

Recto, upper margin

 1. אן שא אללה וש'ל'ו'ם'

תרגום

Bodl. MS heb. d 68/108 108 verso

108 verso

Verso

 1. סידי ומולאי אבי אלפרג ישועה בן אסמאעיל נ'ע'        מן מחבה דאוד בן עמאר נ'נ' בן עזרון
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה

 1. על שמך
 2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אל[אסיא
 3. ענך ברחמתה מן אלאסכנדריה ליא בקין מן תשרי כתמה אללה עלינא ועליך באחסן [כאתמה
 4. וערפנא ואיאך ברכתה ומא תחב עלמה אן מא אקדר אצף לך מא לחקנא פי אלמהד[יה
 5. מן אלמשקה פי הדה אלסנה ומן אצחאבנא תעלם צחתה וכרגת ואנא האלך [. . . . . .
 6. בעד אן וזנת עה דינ אללה יעגל בלכלף פאחב אנך תתפצל ותערפני איש פעלת
 7. פי אלחריר אלדי כאן לי ענדך אן כנת בעתה תערפני איש צח פיה אמא אמר
 8. אלברקלו אלפלפל אלדי כאן הנא ענד אלשיך אבו אסחק דכר לי אנה באעה
 9. סער קה דינ אלחמל פתערפני אן כאן בקי ענדה מן תמנה שי אכתב אליה
 10. ידפעה לי אגבה לך צחבתי אן שא אללה ואנא מנתצר וצול כתאבך וקד
 11. אנפדת לך צחבה סידי אב עלי חסן בן תדרש אלדמשקי צרתין פיהם קק דינ
 12. עדד וכמסה והי דנאניר נזאריה צרב אלמהדיה תתפצל ותעמל לי עלי בדלהא
 13. בגואז אלבלד ותתרכהא לי ענדך אלי חין וצולי אן שא אללה קראת עליך אתם אלסלם
 14. וסידי אבי יחיי נהראי אתם אלסלם וכנת עלי אני אכתב אליה כתאב לם אלחק

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

ואנא מחבך | מוסי בן אבי אלחי נע | אכצך באתם אלסלם |

וקד תקדם כתאבי אליך | צחבה אלפיג יום ערבת | אלמועד

ומשרוח | פארגו וצולה אליך | ואנא אן שא אללה |

אתם לך בקיה | שרי צרתך | ואנפדהא לך | מע מא יפצל |

לך מנהא צחבה | מן יצל מן | אצחאבנא

top margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

אן שא אללה | ושלום

verso. Address.

סידי ומולאי אבו אלפרג ישועה בן אסמאעיל מן מחבה דאוד בן עמאר נע בן עזרון

נע

אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה

תנאי היתר שימוש בתצלום