מכתב: ENA NS 77.159 + T-S 8J14.13

מכתב ENA NS 77.159 + T-S 8J14.13

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter in Hebrew addressed to a certain Shemuel, who is a business partner of the sender. Two pieces comprising the bottom of the letter. The sender complains of the scarcity of time and his great expenses, which exceed 1 Egyptian dinar every week. Greetings to the addressee, his father-in-law the son of the late Gaʾon, and Shemuel ha-Kohen, who should be informed that his son Eliʿezer departed from the sender and traveled first to Alexandria and then to "the villages," where he is living in peace and tranquility. The addressee is asked to send a letter explaining "clearly but in hints" the details of their business partnership. It should be sent with R. Shemuel the sender's sister's husband, who will deliver it to him. Concludes with expressions of love (ḥesheq): "like the love of your brother Barukh b. Netanʾel he-Ḥaver (ZL) and like the love of the sons of Netanʾel, may they live. . . . and like the love of Abigail and Esther." (Information in part from CUDL.) Join: Alan Elbaum. There are several additional fragments in the hand of the same scribe (identified by Oded Zinger): JRL Series B 3311 (PGPID 5213), Moss. II,150 (PGPID 26708), and Moss. VII,143.2 (PGPID 27025). The JRL document is addressed to the sister's husband (also confusingly named Shemuel) and refers to some of the same content as the present letter: "I remind you to keep the contract. . . of my partner Shemuel . . . ."

ENA NS 77.159 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

T-S 8J14.13 1r

1r
 1. וסבר [. . . . . . ] ]קבה . . . . . . . . מ . . . .
 2. ובזריזותך . | . . ע כי מהנה אין לי מותר
 3. כלל לפי שהזמן | יקר וההוצאות מרובות
 4. עלי ואני צריך י|ותר מדינר מצרי בשבוע
 5. ואין להאריך ר|ק שלום אדני עם שלום
 6. אדני חמיך הר|ב בן הגאון זצל ופרוס
 7. שלומי לאדני הר | שמואל הכהן ותודיעו
 8. כי בנו מ אלי|עזר יצא מאצלי והלך
 9. בנא אמון והי|ום הוא בכפרים והוא של
 10. שליו ושקט הש|ם יחזיקו בדרך השם
 11. וביחודו ובדת|ו וביראתו והיום הולך
 12. בדרך טובים וכ|ן יהיה כל ימיו אנסו
 13. ועתה חבירי ר ש|מואל תשגר לי על יד
 14.  מקדים עניין שות|פותינו //בכתב// באר היטב אך
 15. ברמזים יהיה ושג|ר אותו ביד איש אחותי
 16. הרב ר שמואל והוא י|שגר אותו אלי ושלום
 17. כחשק אחיך ברוך בן |החבר ר נתנאל נע
 18. וכחשק בני נתנאל שי|חיה ויאריך ימים על
 19. ימיי ושנים על שנות|יי וכחשק אביגיל ואסתר

ENA NS 77.159 2

2

T-S 8J14.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 77.159: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • T-S 8J14.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.