מסמך משפטי: T-S 8.133 + T-S 16.210

מסמך משפטי T-S 8.133 + T-S 16.210

תגים

תיאור

Marriage contract. Location: Tinnīs, Egypt. Dating: late tenth century. Two pieces are preserved. A long elaborate poem recited on Passover (for dew) was written on both sides of one piece, and on the verso of the marriage contract. (Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, 339.) Alternate description: A fragment of a ketubba stitched to another vellum fragment (thread still remains) and reused as a rotulus for liturgy on dew. T-S 8.133 is another part of the ketubba. The ketubba is for Sayyida bt. Shelomo and Yeshuʿa [...], dated Thursday 4th (month and year not preserved). Witnessed by Ḥissūn (חיסון) b. ʿEli. (Information from CUDL.) EMS

T-S 8.133 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. [ב]יום חמשתה בארבעת יומין לי[רח ...]
 2. לחרבן בית מקדשא קדישא [...]
 3. אתריה למחזי יקריה בבניין ב[...]
 4. די על ימה תריהון יחדון וי[...]
 5. ומן רעותי ומן טבותי ומן צבי[וני נפשי ...]
 6. למסב להדה סיידה בתולתה [...]
 7. ומייקר יתה כהלכת [...]
 8. ית נשיהון בקושט[א ...]
 9. דשלמה נ'נ' ל[...]

תרגום

T-S 16.210 1r

1r

TS 16.210

 1. הדן ישועה [...]
 2. זכ' לבר' למתן [...]
 3. בלשון הגרי עזי[זיה ...]
 4. עלוהי עשרין וחמשה [...]
 5. לפני זקנים נאמנים והם .[...]
 6. דעתא אתרצון תרין אפיא [... ותניי בית]
 7. דין מראש ועד סוף שריר [...]
 8. וקנינו מיד ישועה חתנ[ה ...]
 9. חיסון בר עלי [...]

T-S 8.133 1v

1v

T-S 16.210 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.210: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8.133: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.