מכתב: ENA NS 18.33

מכתב ENA NS 18.33

תגים

תיאור

מכתב מאת יהודה הלוי אל חלפון אלכסנדריה, אחרי אמצע ספטמבר 1140 ד68א. ENA NS 18.33 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20 x 34.6 ס"מ. פרסום חלקי אצל פליישר וגיל, ריה"ל במצרים. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 427–429. תרגום חלקי לאנגלית אצל שינדלין, שיר היונה, עמ' 103–104.1 ריה"ל מזכיר את הכיבודים המוגזמים שכיבדו אותו יהודי אלכסנדריה, שהוא חש צורך להפגין כלפי חוץ ('̇טאהר') שהוא מקבלם באדיבות, אלא שהם הביכו אותו, כי לא לכך יצא מספרד בדרכו לארץ ישראל, אלא רצה, בכוונתו הנסתרת ('באטן') להתבודד, וראה את המוות מול עיניו. במיוחד 'הראש החבר הדיין', היינו ר' אהרן אבן אלעַמַّאנִי, הגזים בכיבודים, עד שהוא 'שִעבד' את ריה"ל לכיבודים. המשורר ביקש מחלפון לכתוב מכתב תודה לדיין, ששליחתו תוכיח עד כמה העריך האורח את מאמצי מיטיבו. בהמשך הקרוע ישנו עניין בתגובת ריה"ל על 'דיכאונו ודאבון לבו' של חלפון, שבאו לידי ביטוי במכתבו, ומסתבר שהכוונה לאיגרתו למשורר בתעודה ח92. ריה"ל, שנשאל על כך, הסביר שההשפעה שהשפיע על חלפון האבל הכבד על עֵלי הדיין אחיו, אך טבעית היא, אולם חלפון הרחיק לכת ונהג פרישות מענייני העולם הזה וסגפנות. בע"ב ריה"ל משביע את חלפון שבועה חמורה, כנראה בשעה שביקש עצה ועזרה בעסקי סחורה במשי ובתיווך אצל אבן ברוך, היינו יצחק בן ברוך שבספרד. מברכות השלום שבסוף שרד רק השם אבו אלמַ̇גְד, אחיינו של חלפון.2

ENA NS 18.33 3

3

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. [יא מולאי] ו[סי]דִי ועמאדי וסנדי אדאם אללה עזך ואטאל עמרך
 2. [ו]קדרך [יע]לי אִלמ[...] ב[.] וִדי תקדם לי אלי חצרה מולאי סחאה ען
 3. גאיה אנחפאז אדכר לה וצולי תִםִ וצלני מעִ רִסִוִלה כתב במעהוד
 4. אגמאלה ואהתבאלה פי כל ו̇גה ופכרת מא גִ..תִ פי אלמד̇רגה ועמלת
 5. [מ]אִ בעד אלתנשב לכן כִמִ[ל]תִ אִלִסִלאמִה בפצל אללה תם בפצלה וכאן
 6. מן אלגמאעה מן אלבר ואלאהתבאל ואלתרדד ואלת̇גמל ואלתשר[י]ף
 7. מקדאר אכ̇גלני ושרכתה פי אלטאהר ופי עלם אללה אנה פי אלבאטן
 8. תקיל עליّ גדא פאני לם א̈תِ לשי מן הדא ולא ארדת אלא ̇צדה
 9. מן אלאנקטאע ואלאנפראד למא אסִתִקרבִ אלי מן ינת̇טר אלמו̈ת
 10. מע אללח̇טאת לכן עלי מא תדרי מן אנפעאל א̇כִלאקי לם ימכן
 11. אלא קבול מן קצד אלבר ואלאקבאל עליה ואמא אלרייס אלחבר
 12. אלדיין מ[ולא]י וסידי ומלתזם ברך פקד אסתרקّני ואסתעבדני
 13. [... ואסת]עִמִ[ל]נִיִ [ל]לא תכלף ותכפّל ולא לסאן במא אשכר
 14. [... ועס]יִ תנוב עני בכתאב כרים אליה מנעמא עלי קדימא
 15. [...]נִקד סכִוני מן אטלעת מן כתאבך מן אנקבא̇ץ
 16. [נפס]ך וִקלה אנסך ואִ[ס]תִכִברני עִ[נ]ך לִקלתִ אן דלך
 17. [...] ̇ציק דלך א[ל...] וִרחב ותלך אלנפס
 18. [...]נִפّס אללה מן [...] ומא ̇גבלתהִ עליִה
 19. [...]ם אלדי יצִגר ענדהא כל ע̇טים פכיף חִתיִ
 20. [...] למא טרי עליהא מן אמור אלע[...]
 21. [.]הִ עאִלמהִ אִלִלִהִ ומרִתִקבה אל[...]
 22. פקד מן פִרִדִ רצי אללה עִ[נה ...]
 23. [...] פאִנִהִ אלמִ[...]

Recto - right margin

 1. [... אסת]חקאר אלדניאִ וִתזאהד אלנפס וקד אשגלת באלי בשיִ[... ]בִהִתִُ ויתל̇ג באלי [...]
 2. אן אלנפס פאדי[ת]ךִ מתשוّפה לסרעהִ [... ]עטא מא אולִאִ מ[ולאי ...]
 3. [אלא]̇גלא אלמע̇טמִ[ין ... ]הִ אלעפה לִכִןִ [...]
 4. [...]. אלמ[...]
 1. . . . . . . . . . . .] ועמ[.]. . . . . אדאם אללה עזך ואטאל עמרך
 2. . . . . . . .[. . . . . . . . . .]ב. . . תקדם .ו אלי חצרה מולאי .חא. ען
 3. גאיה א. .[. . .] אדכר לה וא[. . . . . . . .]ל. . . . . . .תב מעהוד
 4. אנמא לה וא. .בא.ה פיצל . . . . . כנת מא . . . . פי אלמדרגה ועמלת
 5. . .] בעד אלת.ש. ל. . . . . . . .א . . .פ.ל אללה . . בפצלה וכאן
 6. מן אלגמאעה מן אלבר.אלא. באל ואלתנויה ואלתדכר ואלתגמל ואלת. .ך
 7. מקדאר א.א. . . . . . . .[. . . .] טאהר . . . עאלם אליום אנה פי אל. . . .
 8. תקיל עלי גדא פא. . . . . אלשי אן הדא ואלאא. . . א.א צדה
 9. מן אלאנקטאע ואלאנפראד אל. . . . . . . . אלי אן ינתצר . . . .
 10. מע אל. . . . . אבן עלי אלא. . . . . . . . . . . . אלאקי אל. . . .
 11. אלאיקבאל מן קצד אלבר ואלאקבאל עליה ואמא אל.יי. אלחבר
 12. . . . . . . . . . . . .]. . . . . . . . .וק.אא. .ך .אתת . .ב. .
 13. . . . . . . . . . . . .].[. . . .]וא. . . . . . . . ולא לסאן . . . . .
 14. . . . . . . . . . . .]תאב . . . . . . . .יס אליה מנעמא עלי קדימא
 15. . . . . . . . . . . . . .]. . . . . . אן אצל ע.[. .]. כתאבך מן אנקבאץ
 16. . . . . . . . . . . . . . .]. . . . . . . . . . .[. .] עליה אן דלך
 17. . . . . . . . . . . . . . .]ציק דלך . .[. .] רחב ותלך אלנפס
 18. . . . . . . . . . . . . . .]נפ. . . . . . . . .אא.באל.[. . . .
 19. . . . . . . . . . . .]ם אל. . . . . ענדהא .ל עטים פני. . . .
 20. . . . . . . . . . . . . . .] למא . . . . עליהא מן אמור [. . . . .
 21. . . . . . . . . . . . . . . . . .]מ[. . . . . . . . . . . . . . .

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

] קאר אלד.[. .] באתם אלנפס וקד אשגלת באלי בש[

] אן אלנפס פאד[. . . . .]. . .פה לסרע[

]. . .ה אלמע[

תרגום

Raymond P. Scheindlin, The Song of the Distant Dove: Judah Halevi's Pilgrimage (Oxford: Oxford University Press, 2008).

Recto

O master and lord, pillar and support, may God make your glory endure and give length to your days. . . . The note that I sent to you about your coming to . . . in which I mention to you that your letter arrived . . . with your customary kindness and attention to every manner. I was . . . after the entanglement, but . . . with God’s grace and yours. The community showed me so much kindness and acceptance, acclaim, thoughtfulness, courtesy, and honor that I was embarrassed. I participated outwardly. . . . Inwardly, it was very burdensome for me. For I did not come for any of this, and all I want is its opposite—isolation and solitude—as appropriate for one who is near to expecting death any minute. But being of such an emotional character, as you know, I have no choice but to accept anyone who intends to do me kindness and to devote myself to him. As for the chief, the rabbi and judge, my master and lord, he is devoted to it. He has made me his slave and his bondsman [so that I have neither . . . ] nor tongue to thank him. Do me the favor you have done in the past of writing a noble letter to him on my behalf . . . whom I have given your letter to read. . . . I shall copy . . . his intellect that this . . . and that soul. . . . God knows . . . my nature . . . with you in every calamity, all the more, to the point that . . . for the things that have befallen you 

Recto, margin

. . . contempt for this world . . . I have concerned myself . . . the soul I have occupied my mind with . . . the soul . . . open, on account of the quickness of the coming to light of as. . . .

Recto

 1. [My lord] and [mast]er, my pillar and support, my God perpetuate your glory and prolong your life
 2. [and] power [ . . . ]. I had already sent a note to his honor my lord pouring forth
 3. with utmost preparation in which I mentioned to him my arrival; then he sent letters to me with his messenger, with his well-known
 4. graciousness and attention in everything possible. I thought about what [ . . . ] on his route, and I acted
 5. [i]n a manner that followed from attachment. But success is achieved with God's favor and his. 
 6. The community has showered me with kindness, attention, frequent visits, kindness and hon[o]rs,
 7. in a measure that embarrasses me. I partook of it outwardly, but God knows that inwardly
 8. it weighed on me very much, since I didn't come for this kind of thing, and I wanted only its opposite,
 9. isolation and solitude, since I'm nearly someone waiting for death
 10. any moment. But as you know, under the influence of my principles/disposition/character, it wasn't possible
 11. to do anything other than receive it in the spirit of kindness and to engage in it. As for the rayyis, ḥaver
 12. and dayyan, my l[or]d and master who strives for your kindness, he has enslaved me and made me his servant
 13. [ . . . and ma]de [i]t impossible for me to be absent or to hold back. There is no language to express my thanks
 14. [to him . . . Perhap]s you can fill my role with a gracious and beneficent letter to him, as is your custom.
 15. [ . . . ] whomever I showed part of your letter from your depression
 16. [con]demned my tranquillity and and lack of (good) companionship, and i[n]quired of me abou[t] you, and I said that this was 
 17. [ . . . ] this caused me [p]ain and expanded (?). That soul
 18. [ . . . ] may God relieve it of [ . . . ] and what it created for him 
 19. [ . . . ] who has wearied there every great person. For how is it until 
 20. [ . . . ] when suffering the affairs of the [ . . . ] 
 21. [only] God knows, anticipating [ . . . ]
 22. He who is unique, may God be pleased witih h[im, . . . ]
 23. [ . . . ] he is the [ . . . ]

Recto, right margin

 1. [dis]dain for the world and the withdrawal of the soul. I am preoccupied with something [ . . . ] my mind has cooled off [ . . . ]
 2. For the soul, looking expectantly for speed, redeems you. [ . . . ] He granted
 3. m[y mo]st exalted [lord] the oppressive on[es] 

ENA NS 18.33 4

4

Verso

 1. פאני אחלף חצרתה באכד אלאימאןִ [...]
 2. ויכאטבני בפ̇צלה בראיה אלסדיד [...]
 3. [...] לנא פיה מן סלעה ואלסלע[ה ...]
 4. [...] פי אלחריר ̇גזו חריר אשתרי [מנ]הִ ..הִ לִ[...]
 5. [...]תִשפעתִ לי מן קבל אִבן ברוך [מ]קדארִאִ [...]
 6. [... ס]ידי אלסלִםִ אִ[לאתם ...] אבןִ אכִיִךִ אבא אלמ̇גד מִ[ולא]י וסידי [...]
 7. [... מו]לאִיִ וסידי [...]

Verso - address

 1. החכם המופלא השר המעולה מ̇ר ור̇ב חלפון הלוי נ̇ט ר̇ח בן כבוד מרנא ורבנא נתנאל הלוי ̇ז̇צ̇ל

verso

 1. פא. . . . .ך . . . . . אכד אלאי.א
 2. ווכיאב. . בפצלה בראיה אלסדיד [
 3. . . .] לנא פיה מן סלאם ואלסלא[
 4. . . . . .]פ.ל. . . גזו . . . . . . . . . . . .[
 5. . . . . .].פע[. .]. . . . . . . . . . . . . . .[
 6. . . . . .]. . אל. .[. . . .]. .[

top margin, straight line at 180 degrees to main text

המופלא השר המעולה מר ורב חלפון הלוי . . .ר. בן כבוד מר ו. . . . . . .

Verso

I adjure you by the strongest oath . . . to favor me by sending your solid judgment . . . our merchandise there. This merchandise . . . in silk . . . part of the silk . . . will benefit . . . if Ibn Barukh gets . . . Abu l-Majd. . . .

Verso, address

To the distinguished sage, the exalted prince, master and teacher Halfon Halevi, may God protect him, the son of the honorable master and teacher Nethaniel Halevi, may he rest in paradise.

Verso

 1. I pledge to his excellency most unwavering faith [ . . . ]
 2. May he write to me with the favor of his apposite opinion [ . . . ]
 3. [ . . . ] us in it from a commodity, and the commodit[y . . . ]
 4. [ . . . ] in silk, the part of silk that I'll buy [from] him [ . . . ]
 5. [ . . . ] you intercede for me with Ibn Barukh to the extent [ . . . ]
 6. [ . . . m]y lord m[ost perfect] greetings [ . . . ] your nephew Abū l-Majd, my lord and master
 7. [ . . . my] lord and master [ . . . ]

Verso, address

 1. The wondrous sage, the exalted prince, the master and teacher Ḥalfon ha-Levi, may the me(rciful one) pr(otect him), son of his honor our master and teacher Netanʾel ha-Levi, may the memory of the righteous be a blessing. 

ENA NS 18.33 1

1

ENA NS 18.33 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 18.33: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain