מכתב: T-S 10J15.3

מכתב T-S 10J15.3

תגים

תיאור

ח61 מכתב מאת חלפון אל אבן ברוך, אלמַרִיַّה, ובו בקשה לטפל במשלוח של הדיין בן אלקַצַבִּי אולי אלכסנדריה, סוף 1139–אמצע 1140 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20.5 x 14.1 ס"מ. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 362–364. חלפון כתב פתק זה לאבן ברוך, נאמנו באלמַרִיַّה, ספרד, וביקש את עזרתו בהעברת משלוח ששלח הדיין המצרי הרב אלעזר בן אלקַצַבִּי לאחיו באליֻסאנה. הוא דומה לפתק שכתב באותו עניין לנכבד אחר שם בתעודה ח62. כאן הוסיף חלפון בקשה לנמען שיודיענו פרטים על ההתפתחויות בפדיון שבויים.1

T-S 10J15.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. יא מולאי וסידי עלקת הדה אלאחרף עלי קדם לצרורה אתפקת
 2. ודלך אן אלדיין אלאגל רבי אלעזר אבן אלקצבי שצ ארסל רסאלה אלי אכיה
 3. אלי אליסאנה ואתפק ראי גמיענא אן תרסל מע אלרייס סידהם
 4. בן יקצאן רייס מרכב אלסלטאן מע אבן עבד אלכאפי ואן יסלמהא
 5. בתופיק אללה אלי ידך פי אלמריה ותנעם באלאהתבאל בהא
 6. ותרסלהא אלי צאחבהא אלי אליסאנה פלא יגפל מולאי פי דלך
 7. ענד וצול אלמרכב אלסלטאני באלסלאמה תמצי אלי ענד
 8. בן יקצאן ותקבץ מנה אלרסאלה ואלתדכרה ערבי
 9. ועבראני ותסייר אלרסאלה אלי צאחבהא וענד אלספר
 10. תקבץ מנהם כט וכתאבין בכונהם תסלמו דלך

Right Margin

(1) מאגורא משכורא חסב עואידה5 ואר̇גב (2) לתעלמני כיף כאן כלאץ אלשבויים ליטמאِן (3) קלבי מן סבבהם ושלום אדוני עם שלום (4) כלל חמודיו ירבה (5) סלה

Top Margin

כתב עלי / אלסאחל

תרגום

T-S 10J15.3 1v

1v

Verso

 1. ואלרסאלה נצפיה בגדאדי וכריטה לטיפה קרנפל אלוזן באלצרף
 2. באלרטל בוזןִ אלמצרי תל דרהם באלסנג אלמצריה תנעם
 3. בקבץ אל דלך מן אלרייס וקבץ אלרקעתין אלדי בידה
 4. תדכרתין אלואחדה באלעבראני ואלאכרי באלערבי
 5. בתחקיק אלרסאלה ושלום

Address

 1. חצרה מולאי וסידי אלשיך אלאגל כגק מר ור יצחק הזקן הנכבד שאכר תפצלה
 2. האדיר בן כבוד רבי ברוך החסיד בעודו זל ונאשר איאדיה

חלפון הלוי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J15.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.