מסמך משפטי: T-S 12.830 + T-S 8J5.13

מסמך משפטי T-S 12.830 + T-S 8J5.13

תגים

תיאור

ח26 שטר שותפות בין חלפון לבין יוסף בן שֻׁעַיְבּ בן אלנַגִרַה פַאס, עשרת הימים האחרונים בטבת, דתתצ"ח, שהחלו ב-5 בינואר 1138 לפנינו הסכם 'עיסקא' כמעט שלם בין חלפון לבין יוסף בן שֻׁעַיְבּ-שאול בן אלנַגִרַה, הידוע גם מתעודה ח30, ושם הוא נקרא אבו יעקב אבן אלנַגִרַה. על פי צורתו, על שני דפיו, נראה שהשטר נכתב בפנקס בית דין. המסמך מנוסח כהצהרה חד-צדדית של אבן אלנַגִרַה, המודה שקיבל שישים מִ̇תְקַאל מאת חלפון, שעליהם הוסיף ארבעים מִ̇תְקַאל משלו ושיישא וייתן בהם על פי תנאים מסוימים. מלבד המילה 'יקול' [= הוא אומר] ושמו של יוסף בפתח המסמך, השטר מנוסח כולו בלשון מדבר ואין כל רמז לעדים.1 קטע משטר נוסף העוסק גם הוא בשותפות שבין חלפון ליוסף אחד (אולי אותו אדם) בתעודה ח29, והוא מנוסח בדרך אחרת, בתיאור הדברים בלשון נסתר [מפי העדים], ופותח בקביעה שחלפון נתן מעות ליוסף לשם שותפות. אפשר שמנהגם היה לכתוב שטר לכל שותף, על פי חלקו בשותפות. כאן חותם יוסף את חתימתו בסוף בכתב מרובע מהודר, וייתכן שגוף השטר נכתב בידי סופר (והוא מזכיר את שם אביו של חלפון, נתנאל, בברכת החיים). כמצוי בשותפויות רבות, לשותפים בהסכם זה לא היה שוויון בזכויותיהם ובחובותיהם. היחיד שהיה נושא ונותן ('מתעסק') בכספי השותפות היה אבן אלנַגִרַה. מצד עניינו ולשונו השטר הזה הוא ספק שטר שותפות ספק שטר עיסקא. יש עניין בהסכם גם מצד ההלכה, כיוון שחלפון היה תלמיד חכם מובהק.2 הכספים שהוא נתן בתור משקיע ('בעל מעות') יכלו להיחשב כהלוואה בידי אבן אלנַגִרַה, ואם היה מחזירם בתוספת רווחים, נראה הדבר, כאילו שילם ריבית. השותפים הללו הסכימו לחלק ביניהם בשווה את רווחי השותפות. מצד הדין אין טעם שלחלפון יהיה רווח או הפסד בממונו של אבן אלנַגִרַה. נמצא שבמעותיו של חלפון הוא היה נוטל חמש שישיות מן הרווח ואבן אלנַגִרַה שישית אחת. בשותפות כמו זו שלפנינו, שבה המשקיע נותן סכום גדול לקרן המשותפת והמתעסק נותן סכום קטן יותר, הורה רב שרירא גאון שמותר לחלק את הרווחים בשווה בין השניים, גם אם אין המתעסק מקבל שכר על טרחתו.3 אין השטר מזכיר מה יהיה הדין בהפסדים, אם יתחלקו וכיצד יתחלקו. יש להניח שאין היעלמות זו מקרית,4 והיא מתאימה כנראה לשיטת רבותיו ('הורו רבותי') של הרמב"ם (הלכות שלוחין ושותפין ו, ה) שבנסיבות מסוימות 'אם פחתו לא ישלם המתעסק כלום'.5 ההפסד נזכר בתעודה ח29, ע"ב, שנכתבה בידי חלפון, אך הדברים קטועים. מסתבר שהמסמך ההוא עוסק בהסכם אחר בין השניים. התחייבויותיו של אבן אלנַגִרַה כאן כוללות את זכותו הבלעדית של חלפון לקבוע את משך השותפות. התחייבות נוספת, אף היא יחידה במינה, הייתה לנסוע אל חלפון בכל זמן שיבקש ובאיזה מקום שיהיה במגרב (מילה זו הושלמה). ייתכן שהוא מימש התחייבות זו, בנסיעה לספרד שעליה מסופר בתעודה ח30.6

T-S 12.830 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

[ד26]

 1. בסימנא טבא ומעליא
 2. יקול יוסף בן שעיב בן אל נגרה אנני קב̇צת ותסלמת מן אל חכם
 3. אל א̇גל ̇ר חלפון בן נתנאל הלוי ̇נ̇ט ̇ר̇ח מן כאלץ מאלה סתין מתקאלא
 4. מראבטיה ואזנה ̇גידה וא̇טפת אלי דלך מן כאלץ מאלי ארבעין
 5. מתקאלא מראבטיה תכון אל ̇גמלה מאיה מתקאל תכון בידי
 6. ללביע ואל שרא ואל תקלב פיהא ואל תצרף בהא עלי סביל אלשרכה
 7. וקבלת לה עלי נפסי הימנותא דשמיא פי אתבאע אלחק וקולה
 8. ולזום אל צדק ואדא אל אמאנה פי ̇גמיע מא אתקלב פיה מן ביע
 9. ושרא ואכד ועטא חסב מא או̇גב אללה תעלי ומא פתח אללה
 10. ברחמתה בה מן פאידה בעד אקאמה אל אצול אלדי לה ואלדי לי
 11. יכון דלך ביננא נצפין באל סויה ומע דלך קבלת לה עלי נפסי
 12. אן יכון אל אמר פי דואם הדה אל שרכה ופי קטעהא ופסכהא בידה
 13. [ד]וני ו[אלאתפא]ק פי אי וקת ישא ויריד מן קצִ[י]ר מדה או טוילהא חסב
 14. מא ישא ויכתאר אל אמר פי דלך בידה ליס לי עליה פיה אעתרא̇ץ
 15. [ו]לא שרט ולא ממאנעה ולא אחת̇גא̇ג בו̇גה מן ̇גמיע אלו̇גוה כאינא
 16. [מא כאן ת]ם אי̇צא קבלת לה אן אי וקת וצלני כתאבה מן אחד בלאד
 17. [אלמגרב (?) יקת]̇צי א̇גתמאעי בה ווצולי אליה קבלת עלי נפסי אלוצול
 18. [אליה…] מא כִאןִ תם קבלת לה אי̇צא עלי נפסי
 19. [אן יכון ... נאמן ב]דיבורו כשני עדים כשרים עלי ועל
 20. [כל דאתי מחמתי ... בכל מא יד]כרה ויקולה ופי מא עסאה אן
 21. [...] ופי אוזאן סלע או שראהא או

תרגום

T-S 12.830 1r

1r

Verso

 1. ביעהא פי טול אכתלאטי ומשארכתי מעה ופי כל רסאלה וודיעה
 2. או אמאנה בין בשומר חנם בין בשומר שכר ובשואל פי ̇גמיע מא
 3. יקע עליה אסם או ה̇גא מן ̇גמיע אל מעאני וכדלך אי̇צא ̇געלתה
 4. נאמן כשני עדים וקבלת לה עלי נפסי אל התראה אל תאמה פי
 5. ̇גמיע הדא אל מאל ואי דרהם או דינאר אדעית אני סלמתה אליה
 6. או ארסלתה אליה ולם יכן מתבותא פי ̇טהר הדא אל כט פהו דעוי
 7. באטלה ולא ילזמה מנהא שי וקולה פי דלך וסואה מקבול פי
 8. ̇גמיע מא ידעיה והו נאמן כשני עדים כשרים עלי ועל כל דִאִתי
 9. מחמתי ליס עליה פי דלך ופי ̇גמיע מא תקדם שרחה [שום] שבו[עה]
 10. בעולם ולא אפילו חרם סתם ולא על ידי גלגול ועלי [א]ן גמ[י]עה
 11. מן גמיע מא תקדם דכרה ושרחה וקע מני אל קני[ן] אל [גמו]ר בעד
 12. תסלמי פי אל מבלג אל מדכור מן אל חכם אל אגל ̇ר חל[פון אל...] אל[...]
 13. בן כבוד ̇מ̇ר ו̇ר נתנאל הלוי אל מדכור והו סתין מ[תקאלא בקנין] גמ[ור]
 14. חמור בכלי הכושר (!) לקנות בו מעכשיו בביטול כל מודעין [ות]נאי[ן]
 15. עלי ̇גמיע מא תקדם דכרה מן תסלם אל מתאקיל עלי אל ש[רוט אל]
 16. מוצופה אל משרוחה ומן קבולי אלנאמנות לה עלי [אכתלאף]
 17. פנונהא חסב אל משרוח לעילא וכתבת לה בדל[ך הדא אלכט ליכון]
 18. בידה ח̇גה ו̇טרירא לליום ומא [בעדה אריך ושריר וקיים ומוחזק]
 19. ומהימן דיזכי ביה בכל בתי ד[ינין לעלם לא כאלאסנאדאת ודלא]
 20. כטופסי דשטרי אלא כחומ[ר וכחוזק כל שטרי מחזקי ומזרזי]

T-S 8J5.13 1r

1r

[ד27]

 1. בי דינא דתקינו רבנן וכאן דלך פי אל עשר אל אכר מן חדש
 2. טבת שנת ארבעת אלפים ושמונה מאות ותשעים ושמונה
 3. שנה במדינת פאס חמאהא אללה שריר ובריר וקיים ובדלך
 4. כתבת כט ידי אנא יוסף בן שעיב בן אלנגרה אל משהור
 5. יוסף בר שאול ̇נ̇ע

T-S 8J5.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.830: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 8J5.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.