רשימה או טבלה: HUC 1004

רשימה או טבלה HUC 1004

תגים

תיאור

Memorial list. NB: This was previously listed on PGP under the shelfmark HUC Geniza 4.

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

(Recto)

 1. [דכרן ט]ב ו[ניחו]ת נפשתא לכלל מיתנו ומיתיכ[ם]
 2. [החכמים והשרים וה]חורים ר י תניחם לזכר המשפ המיוח
 3. [מ]שפחת הלויים ה[נא]מ עד כגק מרנא ורבנא יצחק
 4. [ה]שר הנכבד הח והנ..... ו כגק מרנא ורבנא
 5. סעדיה וכלל חמודיו ברא הד יק [צפ] תפ מרנא ורבנא
 6. שמואל הזקן המש המופ הח המע[ולה] בית דין הגון
 7. נזר המשכילים זל וחמודו ................. [זכ]
 8. [צ]דיק לברכה [זכ עניו לברכה]זכ חסיד לברכ[ה] ...
 9. ....... המשכיל המופלא החכם המעולה בית
 10. דין נזר המשכילים זכרו לברכה ועוד דכרן טב
 11. וניחות נפשתא לזכר המ המיוח משפחת הזקנים
 12. הדיינים מרינו ורבינו זכאי הדיין המופלא החכם
 13. המעולה זל וחמודו כגק מרנא ורבנא יתר הלוי
 14. הנפ בשם טוב ובמעשים טוב ל[בית] עולמו ר יי' תניחנו
 15. וחמודו כגק מרנא ורבנא עלי השר הנכבד היקר
 16. החכם והנבון הסופר המהיר הנפטר בשם טוב
 17. ו[במעש]י טובים לבית עולמו וכלל מיתי משפחת
 18. המיוחס[ים] רוח יי' תניחם ועוד דכרן טב לזכר
 19. המשפחות המיוחסות משפחת הזקינים החבירים הכהנים ראשי
 20. כניסיות מרינו ורבינו יחזקאל ושני [חמודיו]
 21. בראשם אלעזר הכהן [ואחיו] עלי הכהן

תרגום

(verso)

...............................................

 1. וחמודו כגק מר ורב נתנ[אל] ..... הרופא
 2. ה הנפטר בשם טוב וחמודו כגק מר
 3. [ורבנא] עלי השר הנכבד הח והנ הרופא הנפטר
 4. בשם טוב ומעשים טו לבית ע וחמודו כגק מר
 5. ורב אברהם התלמיד הרופא הנחטף בקצ שנים
 6. רוח יי' תניחם ועוד דכ ט לז המ המיוחסות
 7. משפ הלויים כגק מ ור אלעזר הנכ הנפטר
 8. בשם טוב ובמ טובים לבית עולמו ושני חמודיו
 9. חלפון ואחיו כגק מ ר עלה וחמודו שלמה
 10. הנחטף בק שנים ועוד דכרן טב לזכר המשפ [המיוח]
 11. משפחף הלויים עלי כג קד מר ורבנא שלמה
 12. וארבעת חמודיו בראשם שמואל הלוי חמדת הלויים
 13. הנפ ושני חמודיו הנפטרים בקצרות שנים רוח יי'
 14. תניחם ואחיו כגק מר ורב אלעזר הלוי הנחטף בקצ שנים
 15. ואחיו משה. ואחיו יעקב הנפ בשם טוב ומ טובים
 16. לבית עולמו שהיום שלום חדש לפטירתו ר י תניחנו
 17. ילווה עליו שלום ועל מש יהי שלום והח והשלום
 18. [ו]כלל הניחומ יחולו על ראש כלל אביליו ועגומיו
 19. [בראש שני] בניו שלמה הבחור האבל ואחיו אלעזר הבחור
 20. האב[ל וכל] המתאבלים על אביהם כולם ינחמם מאבל[ם]
 21. יסיר יגונם יעדי דאבונם ידבר על לבם ...........
 22. ..............................................