List or table: HUC Geniza 4

List or table HUC Geniza 4

Tags

Input date

In PGP since 1990

Description

List of deceased persons.

Images and transcription

Transcription

(Recto)

 • [דכרן ט]ב ו[ניחו]ת נפשתא לכלל מיתנו ומיתיכ[ם]
 • [החכמים והשרים וה]חורים ר י תניחם לזכר המשפ המיוח
 • [מ]שפחת הלויים ה[נא]מ עד כגק מרנא ורבנא יצחק
 • [ה]שר הנכבד הח והנ..... ו כגק מרנא ורבנא
 • סעדיה וכלל חמודיו ברא הד יק [צפ] תפ מרנא ורבנא
 • שמואל הזקן המש המופ הח המע[ולה] בית דין הגון
 • נזר המשכילים זל וחמודו ................. [זכ]
 • [צ]דיק לברכה [זכ עניו לברכה]זכ חסיד לברכ[ה] ...
 • ....... המשכיל המופלא החכם המעולה בית
 • דין נזר המשכילים זכרו לברכה ועוד דכרן טב
 • וניחות נפשתא לזכר המ המיוח משפחת הזקנים
 • הדיינים מרינו ורבינו זכאי הדיין המופלא החכם
 • המעולה זל וחמודו כגק מרנא ורבנא יתר הלוי
 • הנפ בשם טוב ובמעשים טוב ל[בית] עולמו ר יי' תניחנו
 • וחמודו כגק מרנא ורבנא עלי השר הנכבד היקר
 • החכם והנבון הסופר המהיר הנפטר בשם טוב
 • ו[במעש]י טובים לבית עולמו וכלל מיתי משפחת
 • המיוחס[ים] רוח יי' תניחם ועוד דכרן טב לזכר
 • המשפחות המיוחסות משפחת הזקינים החבירים הכהנים ראשי
 • כניסיות מרינו ורבינו יחזקאל ושני [חמודיו]
 • בראשם אלעזר הכהן [ואחיו] עלי הכהן

(verso)

 • ...............................................
 • וחמודו כגק מר ורב נתנ[אל] ..... הרופא
 • ה הנפטר בשם טוב וחמודו כגק מר
 • [ורבנא] עלי השר הנכבד הח והנ הרופא הנפטר
 • בשם טוב ומעשים טו לבית ע וחמודו כגק מר
 • ורב אברהם התלמיד הרופא הנחטף בקצ שנים
 • רוח יי' תניחם ועוד דכ ט לז המ המיוחסות
 • משפ הלויים כגק מ ור אלעזר הנכ הנפטר
 • בשם טוב ובמ טובים לבית עולמו ושני חמודיו
 • חלפון ואחיו כגק מ ר עלה וחמודו שלמה
 • הנחטף בק שנים ועוד דכרן טב לזכר המשפ [המיוח]
 • משפחף הלויים עלי כג קד מר ורבנא שלמה
 • וארבעת חמודיו בראשם שמואל הלוי חמדת הלויים
 • הנפ ושני חמודיו הנפטרים בקצרות שנים רוח יי'
 • תניחם ואחיו כגק מר ורב אלעזר הלוי הנחטף בקצ שנים
 • ואחיו משה. ואחיו יעקב הנפ בשם טוב ומ טובים
 • לבית עולמו שהיום שלום חדש לפטירתו ר י תניחנו
 • ילווה עליו שלום ועל מש יהי שלום והח והשלום
 • [ו]כלל הניחומ יחולו על ראש כלל אביליו ועגומיו
 • [בראש שני] בניו שלמה הבחור האבל ואחיו אלעזר הבחור
 • האב[ל וכל] המתאבלים על אביהם כולם ינחמם מאבל[ם]
 • יסיר יגונם יעדי דאבונם ידבר על לבם ...........
 • ..............................................