רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 8.15

מסמך משפטי ENA NS 8.15
  1. ציטוט
    Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #57, 447