מסמך משפטי: DK 1

מסמך משפטי DK 1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Ketubba (marriage contract) by proxy form from the siddur of Shelomo b. Natan of Sijilmasa, 12th century. NB: The shelfmark has changed, and it will take some work to find the current one.

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

side a

 1. אדא אראד אלרסול אן יכתב כתובה לאלדי ארסלה עלי צימן
 2. אלזיגה באלאמראה אלתי אתכדהא לראסלה באלוכאלה אלתי
 3. בידה פיכתב אלכתובה עלי הדה אלצורה ביום פלו
 4. בשבא בירח פלו דשנת כן וכן לשטרות איך אתת
 5. לקדמנא עדות ברורה ומקויימת כי פלו בר פלו
 6. קנה מעצמו קנין גמור וחמור בכלי הכשר לקנות
 7. בו כי מינה את פלו בר פלו שליח לקדש לו את
 8. פלנית בת פלו וכל המתנה עליו וכל המקבל עליו
 9. מהתניים קבלם על עצמו ושוי רשותיה כרשותיה
 10. ולית לפלו דנן למימר ליה לפלו דנן שלוחו לתקוני
 11. שדרתיך ולא לעוותי וכל המקבל עליו מהתניים
 12. והמוקדם והמאוחר הם מקובלים עליו בתר
 13. כן אמר פלו השליח מדעתיה ומטיבותיה
 14. ומריעותיה כד לא אניס ולא משודל ולא
 15. רוי חמר אלא בליבא שלמא ודעתא שלמתא
 16. לקדושי לפל בת פלו וכן אמר לה הואי לפלו
 17. בר פלו מקודשת לאינתו והוא יכלכל ויפרניס
 18. וילביש ויוקר יתיכי כהילכת גברין
 19. יהודאין דפלחין וזנין ומפרנסין ו//מ//לבישין ומוקרין

side b

 1. ומיקרין ית נשיהון בקושטא ושמעת ליה פלנית דא
 2. ורצת וצבת להתנסבא לפלו בר פלו על מנת דתיהוי
 3. פלחא ומשמשא ומוקרא ומיקרא יתיה כהלכת
 4. נשיא כשיראתא בנתהון דישראל דמוקרן ומיקרן
 5. ומשמשן ופלחן קדם בעליהון בהימנותא ובדכיו
 6. ובנקין ומיגו דהדא //פלנית// בוגרת כבר עמדה על פירקה
 7. והיא ברשות עצמה אצטביאת ומניאת לה ית
 8. פלו בר פלו אפיטרופא דילה לקבל קידושה [[מן פלו]]
 9. [[בר פלו]] מן פלו בר פלו דשלח על יד פלו בר פלו שלוחו
 10. ורצת בכל מה דהוא עביד בעיסקה ומתנה לה ועלה
 11. וקנו מינה בכך תרין שהדי דחכמין יתה ומוהרא
 12. דפסקו ביניהון כך וכך ואשתאר עלוהי כן וכן מאוחר
 13. חמשה ועיסרין זוזי דחזיין לה ודאשתאר תוספתא
 14. חוב ודין מה דהנעלת כלתא דא מבית נשה מאני
 15. דהבא שויאן כך וכך וכן מאני כספא וכן מאני נחשא
 16. וכן מאני לבושא וקביל עלוהי פלו שלוחיה דפלו כי
 17. אחריות כתובתא דא מקובלת על פלו דשלחיה ועל
 18. ירתיה בתריה על כל שפר ארג נכסין קנין וממון דאית
 19. ליה תחות כל שמיא בביתא ובברא בין ממקרקעי
 20. ובין ממטלטלי ואפילו מגלימא דעל כתפיהא

side c

 1. דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר כל שטרי
 2. מחוזקי דבי דינא וקנינא מן פלו בר פלו השליח על כל
 3. מה דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר למקינא ביה
 4. שריר ובריר וקים וחותמין

תרגום