מכתב: T-S 18J3.13

מכתב T-S 18J3.13

תגים

תיאור

Two letters (attached to each other), from Farah b. Isma’il b. Farah and from Yosef b. Eli ha-Kohen Fasi, from Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1054. Both letters are in the handwriting of Farah and probably were written separately and were attached later. The first letter contains details about shipments of coins and importing metals as copper, iron, and lead, as well as wax, and Persian fabrics. The other letter contains details about deals with Muslims, different instructions to Nahray, and some information about ships. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #395) VMR

T-S 18J3.13 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. וצל כתאב סיידי ומולאי אטאל אללה בקאה ואדאם תאיידה וסעאדתה וסלאמתך ונעמתך [                  ]

 2. קריב דכר מולאי אן אלצרר לם תצל לאלאן וארגו אן תפצל אללה גלת קדרתה אנהא וצלת וקד תקדמת כתבי [       ]

 3. אלואחדה אלכבירה פיהא עב דינ מנהא מ דינ מוקופה גיאד לב דינ מכסרה ומנהא גיאד [                   ]

 4. אכרי מע אלשיך אבי אלחסין אלעאבדי תסאל ענה עתיק אלסמסאר צרה פיהא סד דינ י קר מנהא [             ]

 5. מוקופה וצרה אכרי מע בן אל[             ]קי אלסקלי פיהא לה דינ רבאעיאת שאמיה גיאד ה דנ רבאעיאת מכס[ורה                             ]

 6. מבלג וזנהא קפג דינ ונצף ור וקד סאלתה אן יצלני תמן כל עדל עלי גהתה דנ [      ] מסטרה [מת]קלה ואצלאח חסב [                     ]

 7. דנ נזאריה גדד פיאכדהא מתפצל דכר ביע אלחדיד בצבר שהרין אח[ב] מנה אדאם אללה עזה אן יחרץ ויגתהד לעל [                            ]

 8. ויביע ואן כאן איצא אקל מן ה דנ ור פלא יביע שיי ואלנחאס אלפגר ואלרצאץ יצל אליה מע אלרזמה אלדי יחמלהא סיידי אל[                  ]

 9. אללה יכתב סלאמה אלגמיע פאן אתפק ביע אלחדיד אלקציב באלסער אלדי דכרה עבד אלקאדר אבי אלחסן קציב ואחד יאכדה ינ[פד]

 10. אלי אלתמן ויבדלה בדנ שאמיה וינפדה אן שא אללה ולה ענדי אעני אלוכיל מאונה חדיד סכין וקפה מצאמיר והי [                     ] עלי[              ]

 11. ג קנאטיר וכסר נחאס כאן פי וסט אלחדיד קוס בקימה אלחדיד כמא יעלם מולאי וארגו אנה קבץ תמן אלשמע [                                 ]

 12. שיי פיגעלה נאחיה ויבדלה בשאמיה וינפדה מע תמן אלחדיד אן שא אללה וכדלך דכר מולאי אנה קד קבץ [                  ]

 13. כדלך גרא דלך בחסן ניתה וחמיתה אלדי לם תזל פאן תפצל מולאי וערפני איש צח מתפצל פלה אלפצל וא[                    ]

 14. ויתפצל עלי ויסרע בתמן אלצרר מתפצל ואן נץ לי גירהא פינעם בה איצא ואמא חאל עתיק פקד בקית אנת אדאם אללה עזך א[            ]

 15. מן עאם אול נצף דינ ואיש מא באע לי הו מתבת ענדה מא כאן לה יסתקץ מנה הדא אלנצף דינ ויבקא לה אלבאקי ואחב מנך תחאסבה

 16. עליה דכר מולאי חאל אלשמע ואנה ינתגז אכר אלשהר וסרני דלך אחב מנה יעלמני מא יעמל פי אלקייר אעני אלשמע קד בקי לי עדל ואחד

 17. פי דאר עבד פאן קבץ שיי מן גמלה אלדנ אלדי דכרהא מולאי פיעטא לכל גז(!) חקה ואן לם ואלא(!) פתבקא אלדנ ע[נד אל]וכיל אלי אן תכאלף יאכד

 18. כל אנסאן מא לה ותחרץ באללה יאמולאי לעל תבקא מאונה הדא אלעדל ואלברקלו אלדי אביע עלי אלעדל אלבאקי פי דאר עבד אלוכיל [            ]

 19. ואסאלך אן תתפצל ותחרץ פי חמל אלעדל אלפרסי מע מן יופק אללה ולעל ישד אחד עדל כביר יכון פי גמלתך וצרוף אלחדיד אלדי ל[י פי]

 20. דאר עבד וטריף אלשמע לעל תחלהא מע מן יצל אן שא אללה ואלשיך אבו אלכיר לם תדכר לי פי חסאבה כד [                                  ]

 21. אליה צרתין הת עין פיבצרהא פי דפתר אלמואימה יגדהא וקד אעלמת מולאי אן גוזנא מעדוד ומא ה[                 ]

 22.  
 23. וצל כתאבך יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאיידך וסעאדתך וסלאמתך ונעמתך מצמנא בסלאמתך אדאמהא אללה לך וכאן ענדי כמים

 24. קרים וג פרג אללה ענך כל אלמהמאת וגעלך פי חיז אלסלאמה פקד פרגת עני בהדא אלכתאב גאיה ודכרת אן אלאעדאל אנפדתהא אנא לבן קיומא

 25. ואנא מא אנפדתהא אלא ביד אלואדיאשי וגעלתה יביעהא במא קסם אללה וישתרי בתמנהא מא ופקה אללה תעאלי ואלמרכב אעני בן אלשאכמאר

 26. מסתטאה כלאף אלמראכב והו אן שא אללה יעדי פטיב קלבך דכרת אני סאלתך פי אנפאד ק דינ שאמיה וארגו אנהא מני באלקרב וארגו אנך דפעת אל

 27. ספתגה ללחסן בן מחמד אלחצרמי אלפקיה וכיל עלי בן אלסקטי פי דאר גנג בן נצר ותאכד כתאבה לבן אלשוא אנהא מן קבל אסמעיל בן פרח ננ

 28. ודכרת לי אנך תתסלפהא הדא בחסן תפצלך געלך אללה פי חיז אלסלאמה ולא אכלאך מן חסן אלתופיק דכרת אן מא [           ]ע אלא ג [      ]

 29. מא עמלתה סדיד מבארך וקד שדדת אלרזמה ואנא עלי חמלהא בעד אלסבת מגד כתיר גאיה אללה יכתב אלסלאמ[ה                    ]

 30. ולם יתם לי שיי אלא ב אלא סדס מא בעת מנה שיי אעלמתך דלך דכרת אן ר אלחנן לאים לי וקד שד[ת           ]

 31. ואנא חריץ אן נכרג בהא לרשיד ננפדהא למא קבלך אן שא אללה וקד חאן אלאגל עלי אלקארי בן אולסיין פתאכד אלרקעה ותמצי אליה ותג[   ]

 32. לא יכון בד מן דלך וסרתני אלדי אבקית אלקמח ודכרת אן נטלע למא קבלך נתנאצר ואנא אן שא אללה אפעל דלך ומא חבסני אלא ננתצר לנעל[ם]

 33. ללמראכב צחה כבר ור יהודה בן אסמעיל נע אוקפתה עלי כתאבך פגאב לי כתאב בן בנאיה ואוקפני עליה ואלדי קאל בן בנאיה ו דנ אסלפהא

 34. לך שמעון בתניס ליס הי ו דנ ואלכתאב אלדי כאן ענד ר אברהם פאלדי ללרגל עלי מא דכרה בן בנאיה ח דנ אל<א> ו דר פצה ומא

 35. אחתאג אכד עליך בוצול כתאבך מסרע מע כתאב אלרגל אלמדכור אלחסן בן מחמד אלחצרמי וכיל עלי בן אלסקטי פ[תאכד]

 36. ספתגה //אלדי הי בק דינ לבן אלשוא// ואלק דינ תנפדהא אלי מסרע מע מן תראה אן שא אללה ואנא אן שא אללה נקים הנא אלי אכר סיון ומא לי מא אכתב בה אליך [

 37. כתבת עלי סרעה תכתץ אתם אלסלם ור אברהם אלסלם ומולאי אלרב אלסלם ור מימון אלסלם ו[ ]

 38. תעלמני ואלד דנ ו< אוקפהא עלי מן דפעתהא אליה לנעלם אלצחה ועליך אלסלם וא[                         ]

 39. אדאם אללה עזה אתם אלסלם וקד אכדת אן אכתב כתאב לבן עבד אלוכיל פמא לחקת וקד תקדם כתאבי אליה עטף [כתאב]ך

 40. ביד בן אלגרגנתי אלדי מעה אלצרה ואנת תקף עליה פאן ראית לדפעה אליה וגה פתפעל ולך עאלי אלראי ואלרזמה

 41. יוסקהא אלכהן פי שאנה אלדי פיה ארשיד ומא אחתאג אכד עליך פי מואצלה כתבך וכתבת הדא אלכתאב

 42. יום אלגמעה ערב שבת ליח כלון מן [ניסן] //סיון// ערפך אללה ברכתה וגעלך פי חיז אלסלאמה

 43. ומרכב בן אלאסכנדר קד רגע ואלדי יפרג לאנה עאב עליהם ואלאקלאעה אלאולה א[                  ]

 44. עלי חסאב אלנאס עליהא אלעוסג אעלמתך דלך אללה תעאלי יחסן אלעאקבה

 45. מן רחמה אללה תעאלי יכתב אלסלאם עליכם(?)

 46. وحسبي الله عليه توكات

תרגום

T-S 18J3.13 1v

1v

verso - address - other

 1. [לסיידי ומולאי אבי יחיי נהר]אי בן נסים נע שאכר תפצלה פרח בן אסמעיל בן פרח נע ליח כלון מן [סיון]

 2. [אטאל אללה בקאה ואדאם עזה] ותאיידה וסעאדעתה

 3.            يدفع لابرهيم الصيرفي النحاسين دار البركة

verso - address

 1. לסיידי ומולאי אבי יחיי נהראי בן נסים נע          מן יוסף בן עלי נע כהן פאסי

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J3.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.