רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 28/9

מכתב Bodl. MS heb. c 28/9
  1. ציטוט
    Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • p.158
    • p.158