מכתב: T-S AS 154.116 + T-S 24.66

מכתב T-S AS 154.116 + T-S 24.66

תגים

תיאור

Letter from Madmun b. Ḥasan, in Aden, to Avraham Ben Yiju. Dating: 1133–40 CE. This is the scribe's copy of Maḍmūn's original found in T-S AS 154.116 + T-S 24.66 (PGPID 5457). Avraham Ben Yiju reused the blank space on verso for a calendar for the years 1458–61 Seleucid = 1146–60 CE. Join: Alan Elbaum.

T-S AS 154.116 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

T-S AS 154.116r

 1. [וצל כתאב אלשיך אלאגל מולאי אדאם]
 2. אללה סלאמתה וחרס מדתה וכבת
 3. חסדתה פכאן אסר כתאב ואבהג
 4. כטאב וסרני עלם סלאמתה וצלאח
 5. חאלתה וסאלת אללה אלמזיד לה מן כל כיר

תרגום

T-S 24.66 1r

1r

II, 16

 1. ברחמתה ואנתהית אלי מא דכרה
 2. פי כתאבה אלעזיז מן אנפאדה פי
 3. מרכב אלנאכדא ראמשת מן אלפלפל
 4. אתני עשר בהאר באלצגיר וקד וצל
 5. דלך וצאר עבדה אלי קבצה ינחט מן
 6. דלך עלי מא דכרה פי כתאבה כמסה
 7. וארבעין רטלא תבקא לה אחדא עשר
 8. בהאר ומאיתין (!) כמסה וכמסין רטלא סער
 9. ארבעה ותלאתין דינ אלקימה ארבעה (!)
 10. מאיה דינ ותלתה דנ גיר סדס
 11. ינחט מן דלך אלעשור אתנין ותמאנין
 12. דינ ורבע חק אלקבץ ארבעה דנ וסדס
 13. קימה קפאע וחמאל דינ ורבע וסדס
 14. צח תמניה ותמאנין דינ גיר סדס
 15. חצל תלאת מאיה וכמסה עשר דינ
 16. ודכר אנה אנפד פי מרכב אלנאכדא
 17. אבו אלחסן בן אבו אלכתאיב מן אלחדיד
 18. אלמחדת אחד ועשרין בהאר ולם יסלם
 19. אלי אלנאכדא אבו עבד אללה ולדה סוא
 20. סבעה עשר בהאר באלכביר ודכר אן
 21. אלבאניאן אלדי אחלתה עליה באלחדיד
 22. לם יסלם לה סוא דלך ודכר אן באקי
 23. אלחדיד פי אלגבל לם יצל פרגעת שרטת
 24. עליה אן לם יכון לדלך צחה כאן עליה
 25. תסלים אלתמן כיף מא אנבאע בעדן
 26. יסלם אלי מולאי דלך פי בלאד אלהנד
 27. יכון אלחדיד אלמקבוץ מנה בעדן כ
 28. בהאר ומאיה ועשרין רטל באלצגיר
 29. ינחט מן דלך באבה אלשיך יוסף בן
 30. אברהם תלתה אבהרה ומאיה ותמאנין
 31. רטל ובאבה כלף בן אסחאק בהארין
 32. ורבע צח כמסה אבהרה ומאיתין
 33. כמסה וכמסין רטל תבקא לה ארבעה
 34. עשר בהאר ומאיה כמסה וסתין רטל
 35. סער סבעה עשר דינ אלקימה מאיתין
 36. סבעה וארבעין דינ ורבע ינחט מן
 37. דלך אלעשור ואלמונה ואלחמאל סבעה
 38. ועשרין דינ ורבע חצל מאיתין
 39. ועשרין דינ יכון גמלה מאלה כמס מייה
 40. כמסה ותלאתין דינ אשתרא לה
 41. עבדה מן אלצפר תלתה אצרה אלוזן
 42. כמסה אבהרה סער תלתה ותמאנין
 43. אלקימה ארבע מאיה וכמסה עשר דינ
 44. עדד כל צרה תלתה ועשרין קטעה
 45. קימה גלוד ועבא דינ ונצף כרג
 46. אלפרצה ארבעה דנ ותמן ואנפדת לה
 47. דלך פי מרכב אלנאכדא ראמשת
 48. צרה ופי מרכב אלמקדם צרה ופי מרכב
 49. נמבי רוי צרה צח ג אצרה אלנול ען
 50. דלך ארבעה דנ ונצף ועליה סתמי
 51. אלרבאן ען אלפלפל ואלחדיד דינארין

T-S 24.66 1v

1v

verso

 1. ועליה מן אלצפר אלקצב כמסה ועשרין
 2. רטל אלעדד תמניה ועשרין קטעה
 3. אלקימה תמאניה דנ ומן אלתמר קוצרה
 4. קטו רטל אלקימה דינארין ונצף ורבע
 5. קימה נטע חבשי דינארין קימה עשרה
 6. חצר ברברי דינ ןהיה (!)שדה עליהא
 7. עלאמה ערבי ועבראני טנפסה
 8. ברוגי אלקימה כמסה דנ ומקטע
 9. ופוטתין מנארי אלקימה סתה דנאניר
 10. גמיע דלך עלי ידי אבו גאלב אלרבאן
 11. וצחבתה איצא קטעה רצאץ אלוזן
 12. מאיתין כמסה וארבעין רטל אלקימה תמניה
 13. ועשרין דינ ונצף וקיראטין סער הל דינ
 14. ונול אלקטעה אלרצאץ דינ וצחבה אבו
 15. גאלב אלרבאן צרה פיהא עשרין מתקאל
 16. מצרייה אלקימה סבעה וארבעין דינ
 17. ופי אלצרה סבעה דנאניר מלכייה
 18. אלגמלה כמס מאיה כמסה ותלאתין דינ
 19. ותלת והו ופא חסאב מולאי ווצל
 20. איצא אלביץ אלדי אנפדה פי מרכב
 21. בן אבו אלכתאיב וקבץ דלך אלשיך יוסף
 22. ואלשיך כלף עלי אלקסמה אלתי דכרהא
 23. פי כתאבה ווצל איצא אלפופל אלתי
 24. אנפדה לעבדה ודלך מן באקי
 25. אלחסאב אלדי ענד חצרתה מן עאם
 26. אול וכאן פופל מקארב באלמרה אלאביץ
 27. ולאחמר ווצל מא תפצל בה ודלך ד
 28. אקפאל וקצעתין וקד אנפד לה עבדה
 29. עלי יד אבו גאלב אלרבאן בקמייתין כבאר
 30. סכר ובקמיתין זביב ושדה פיהא
 31. ג דסות ורק טלחי מצרי והו מן
 32. אגוד אלמוגוד יקבץ מולאי דלך
 33. ויכבאני בחסבה ומא כאן לה מן
 34. חאגה או כדמה סרני בקצאהא
 35. ועליה אלסלאם אלגזיל ושלום

T-S AS 154.116 1v

1v

Verso - address

 1. الشيخ الأجل ابراهيم بن
 2. اشو الاسرائيلي حرس ﷲ نعمته
 3. عبده
 4. مضمون بن الحسن بن بندار
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 24.66: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 154.116: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.