מסמך משפטי: CUL Or.1080 J58

מסמך משפטי CUL Or.1080 J58

תגים

תיאור

Legal document: testimony on the date of a bill of divorce written by Yaʿaqov b. Avraham, Yosef Lebdi's travel companion. Dated: Thursday, 27 Nisan 1406 Seleucid = 5 April 1095 CE.

CUL Or.1080 J58 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

I, 19

  1. תאריך אלגט
  2. [בחמש]ה בשבא דהוא עשרין ושבע[ה]
  3. יומי בירח ניסן דשנת אלפא
  4. וארבע מאה ושית שנין למנ
  5. קאבלנא נחן אלשהוד אלכאתמין
  6. לתתא בהדא אלתאריך וצח
  7. פי מקאבלתה שריר וקיים
  8. יעקב ביר אברהם זל
  9. יוסף בר דיוד (!)

תרגום

CUL Or.1080 J58 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 J58: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.