רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S AS 165.190

מסמך משפטי T-S AS 165.190
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 1.
    לתרגום ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה