מכתב: T-S 13J19.23

מכתב T-S 13J19.23

תגים

תיאור

Description from PGPID 9126: ח84 מכתב מאת עמרם בר יצחק אל חלפון המזכיר את האבל על מות יהודה הלוי אלכסנדריה, יום ראשון, ח' בניסן [אתנ"ג], שהוא 5 באפריל 1142 ד70. TS 13 J 19.23 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16.5 x 27.1 ס"מ. פרסום חלקי (שורה 19–21) אצל גויטיין, הפרשה האחרונה, עמ' 34. פורסם במלואו אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 495–500; פרנקל, האוהבים והנדיבים, עמ' 528–532. זהו הדף השלישי והאחרון של מכתב שעמרם בר יצחק כתב לחלפון. כרגיל מזכיר עמרם את צרותיו, לרבות מחלת אשתו ועיצבונו לאחר מותו של עֵלִי הדיין, אחיו הגדול של חלפון, והוא מוסיף עליהם את העצב על מותו של יהודה הלוי. לאחר נסיעתו של קרוב משפחה אחד להודו נשאר עמרם בודד, והבדידות רק תחריף לאחר נסיעתו של שני (אולי הנמען). ישנה ידיעה על הגעתו של סוחר אחר (יצחק אלשִׂ̇גִלְמַאסִי). עמרם חוזר על בקשתו לחלפון לשלוח לו 'תפסיר ישעיהו' ומבקש עזרה בקשר לאישורים הדרושים כדי לטפל בעיזבון של בן משפחה של חלפון. בסוף המכתב שאלה על קורותיו של יצחק אבן עזרא. כאשר מְתנה עמרם את צרותיו באריכות יתרה, כרגיל, הוא מזכיר דרך אגב את הקינות שהוא וחלפון היו שולחים זה לזה במכתביהם בבכותם את מות יהודה הלוי, ובפסקה זו עניין מיוחד להערכת החותם שהותיר מות המשורר הדגול על יהודי מצרים. עמרם מתנצל על כך שלא הצליח לקצר את מכתבו, כפי שחלפון כותב לו בקיצור. כאמור, זהו הדף השלישי והאחרון שבאיגרת הארוכה. יש בכך גם עניין לחקר כתיבת איגרות בתקופת הגניזה. בראש הדף באמצע שורה כתובה לבדה במקור התיבה: '̇תאלת', שלישי. גויטיין (מתחילה) וגיל ופליישר הסבירו אל נכון שזהו הדף השלישי של האיגרת.1 אולם מפני שציון המשך מכתב בצורה זו לא היה ידוע ובגלל טעות כלשהי בפענוח הטקסט חזר בו גויטיין לאחר מכן וקבע שהתיבה היא תוספת מעל השורה לכתוב בשורה 2 (שורה 1 לפי מספורו), אחרי 'להם'.2 הארכת איגרת כדי יותר מנייר אחד הייתה שכיחה למדי בתעודות הגניזה.3 אלא שבשעה שהכותב האריך היה בדרך כלל מדביק נייר שני בתחתית הנייר הראשון וכן הלאה, כך שהם נעשו גיליון אחד ארוך.4 וכן כתב עמרם, בעל האיגרת שלנו, בתעודה ח79, ע"ב, שורה 10 (בתרגום): 'והדבקתי אותה בנייר'. בהדבקה כזאת לא נשאר רווח המסמן את המעבר מנייר לנייר, ולעתים קרובות חציין של האותיות שבשורה שם נכתב בנייר העליון וחציין בנייר התחתון. התיבה '̇תאל̇ת', שנכתבה ברווח הנקי הגדול שבראש הנייר הזה מעל השורה הראשונה התקנית, מראה שלא הדביק עמרם את הדף הזה לנייר הקודם. אנו מוצאים בגניזה עדויות מעטות למנהג זה של הארכת המכתב על ידי צירוף דף נפרד, ללא הדבקה. במקצת המקרים כתבו ביטויים מיוחדים בראש הדף הנוסף, כגון בתעודה ח24* (ראה שם) ועוד. פעמים כתבו סימנים מיוחדים (ראה ספר הודו, ב, עמ' 437–438). לפנינו נוהג שונה, הראוי לציון בפני עצמו, כתיבת מספר הדף בראשו. וכן בכ"י TS NS J 271, בראש הדף ובאמצע השורה, התיבה הערבית: ثاني, שני, היינו דף שני.5 ויש שכתבו בדף האחרון של המכתב: 'תמאם אלכתאב' או 'תתמה אלכתאב', סוף האיגרת.6

T-S 13J19.23 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

תאלת

 1. בעד אן אבתדא הו צלח להם בעד הדא יעזוה ויסלוה ומא כפא חזני
 2. ומא אנא פיה אלא ובעד אלשיך אבו יעקוב ̇ש̇צ ודכולה אלהנד אללה יִכִתִבִ
 3. סלאמתה ופי הדא אליום וצל מ̇ר יצחק אלש̇גלמאסי והו יו (!) אלאחד
 4. אלתאמן מן ניסן אללה יבלגהא שנים רבות ונעימות ויקרב גאולת
 5. עמו אלכלייה בימיה ובימנו (!) ובימי עמו ישראל ותאכל מן הזבחים
 6. ומן הפסחים שהגיע דמם על קיר מזבח יו' אלהנו (!) וכן יהי רצון מא
 7. אדכר מוסם ולא אהני בה וקד אלבארי יא מולאי אן מן וקת עידנא ענד
 8. רבנו עלי אלנזר ימצא רחמים מא עידת עיד אלא חזין כאיב באלכאץ
 9. עאם אול כנא חזאנא כאיבין מן גהה כרימתה וחאלנא ואבו אלמעאלי
 10. מתל אל̇צו י̇צי קדאמי ואנא כאפר בנעמה אללה עלי כיף אכון
 11. אלסנה בכי ואנחה ואנקה עלי אנני וחקהא עלי עדד אלרגעים אנא
 12. כדא ואלחזינה אלכרבה אלבית אלמייתה עלי וגה אלארץ תאנוק נאנק
 13. חלל אסאללה אלכפאיה פיהא ופי גמיע אלבית וכנת אנא והי נדלל
 14. עליה אדא כרג אבן עמתה ונולם קלבה ונטלב מא ליס פי קדרתה
 15. מן אלכדמה ואלקיאם במא נחתא̇ג פכיף חאלנא אדא טלב אלכרו̇ג
 16. בעד אלעיד מן נגד ישארכנא פי מציבתנא קד כאן עלי אקלל
 17. ואכתצר פי אעלאמהא חאלי פי ורקה ואחד כאכתצארהא
 18. מא וגדת להדא סביל אלקינות אלתי כנת אקולהא ואלמראתי אנא והו
 19. עלי רבנו יהודה הלוי הצדיק והקדוש אנא אתמתל בבעץ אביאתהא
 20. אלדי כנת אכאברה פיהא צדיק יו' בכל דרכיו ואכוה למא תפצל
 21. אללה עליה ועלי בעאפיתה הג כרג אלי אלכתנין מן אלהם אלדי

Recto

תאלת

 1. בעד אן אבתדא הו צלח להם בעד הדא יעזוה ויסלוה ומא כפא חזני
 2. ומא אנא פיה אלא ובעד אלשיך אבו יעקוב שצ' ודכולה אלהנד אללה יכתב
 3. סלאמתה ופי הדא אליום וצל מר ר' יצחק אלשגלמאסי {!} והו יו{ם} אלאחד {!}
 4. אלתאמן מן ניסן אללה יבלגהא שנים רבות ונעימות ויקרב גאולת
 5. עמו אלכלייה בימיה ובימנו בימי עמו ישראל ותאכל מן הזבחים
 6. ומן הפסחים שהגיע דמם על קיר מזבח בחיר אלהנו וכן יהי רצון מא
 7. אדבר מוסם ולא אהני בה וקד {עלם} אלבארי יא מולאי אן מן וקת עידנא ענד
 8. רבנו עלי אלנזר ימצא רחמים מא עידת עיד אלא חזין כאיב באלכאץ
 9. עאם אול כנא חזאנא באיכין מן גהה כרימתה וחאלנא ואבו אלמעאלי
 10. מתל אלצו יצי קדאמי ואנא כאפר בנעמה אללה עלי כיף אכון
 11. אלסנה בכי ואנחה ואנקה עלי אבני וחקהא עלי עדד אלרגעים אנא
 12. [ ]בכא ואלחזינה אלכרבה אלבית אלמייתה עלי וגה אלארץ' תאנוק {!} נאנק
 13. [ ] חלל אסאלה אלכפאיה פיהא ופי גמיע אלבית וכנת אנא והי נדלל
 14. עליה אדא כרג אבן עמתה ונולם קלבה ונטלב מא ליס פי קדרתה
 15. מן אלכדמה ואלקיאם במא נחתאג' פכיף חאלנא אדא טלב אלכרוג'
 16. בעד אלעיד מן נגד ישארכנא פי מציבתנא קד כאן עלי אקלל
 17. ואכתצר פי אעלאמהא חאלי פי ורקה ואחד כאכתצארהא
 18. מא וגדת להדא סביל אלקינות אלתי כנת אקולהא ואלמראתי אנא והו
 19. עלי רבינו יהודה הלוי הצדיק והקדוש אנא אתמתל בבעץ אביאתהא
 20. אלדי כנת אכאברה פיהא צדיק יו' בכל דרכיו ואכוה למא תפצל
 21. אללה עליה ועלי בעאפיתה הג' כרג אלי אלכתנון מן אלהם אלדי

תרגום

T-S 13J19.23 1v

1v

Verso

 1. נחן לא ארא סביל אלי אן אמור אלי ענדה ולא קדרה עלי אלמקאם
 2. פי אלאסכנדריה ולולא וגע הדה אלעגונה כנת בחית הו לאשרף
 3. אלי אחואלה ואנבהה למא יחתאג קראן ו̇גירה אנא כמא קיל לא המתים יהללו יה וג'
 4. וקד אטלת עלי חצרתה אלסאמיה ולמן אפרג קלבי אלא להא מן
 5. בקי מן אלאוהבים אלדי אשכו אליה חאלי פיערף קביחתי אללה יכפיני
 6. פיהא ויגמע ביני ובינהא קבל אלמות וקד כנת סאלתהא עדה דפעאת
 7. אן תאכד אלתפסיר לישעיהו ענד אלשיך אבו נצר להדא אלמסכין
 8. אכוה ינצר פיה אולי יחנן יו' צבאות ויבקיה יכלכל שבתי ויקף
 9. עלי יומי ואנא אגדד אלסואל להא פי אנפאדה צחבה מן תראה
 10. וקד כאן רבנו עלי אלנזר ימצא רחמים פעל פי אלרהון אלד (!) קב̇צהא אלשיך
 11. אבו אלפצל אלנאמן ̇ש̇צ אבן אלנאמן רצי אללה ענה אלדי חמלהם מן אביִאר
 12. וקת אכדו תרכה אבן עמתהם בשרון וצאר כל מן גא מן אביִאר יגי
 13. יכלקני עלי זנגלה עלי גטא כוז וחרצת אן אכד כתאב מן סיידנא
 14. ראס אלמתיב (!) ̇ז̇ל תעסר עלי אלוקת ואנפדה אלמרחום עדה דפעאת
 15. אלי ענד אלנזר נ'ע ולם יתפק אן תנפך הדה אלעאקה אסאלהא אן תתפצל
 16. תקול לה יכתב כתאב מע כתאב מן הדרת סיידנא אלנגיד תכון לעד ואלפהרסת
 17. בעדתהא יסלמהא למן יוצל אלכתאב אלי אלנאיב פי מניה זפתא ותעלמני
 18. אסמהו ואסם ואלדה אעני אלשיך אבו אלפצל ואן האן עליהא אִוקפה עלי הדא אלפצל
 19. פקד אדאני ואדא קלבי מן מכאן טלב ינפעני פי חפצהא עלי ושלומה
 20. ושלוםִ כבוד ג̇ד ק̇ד מרנא ורבנא יחזקאל אלשיך אבו עלי מכצוץ באפצל
 21. אלסלאם וגמיע אלפתיאן ואולאד אלעם אלשיך אבו נצר ואלשיך אבו אלפרג
 22. ואלשיך אבו אלמגד מכצוצין באפצל אלסלאם אן האן תעלמני חאלהא
 23. וחאל מולאי אלאך ואלא פמחמול ענהא ותעלמני כבר רב יצחק קריב
 24. רבנו יהודה הלוי ̇ז̇ל ושלום

ע"ב

 1. נחן לא אנא סביל אלי אן אמור אלי ענדה ולא קדרה עלי אלמקאם
 2. פי אלאסכנדריה ולו לא וגע הדה אלעגונה כנת בחית הו לאשרף
 3. עלי אחואלה ואנבהה למא יחתאג קראן וגירה //אנא כמא קיל// לא המתים יהללו יה וגו'
 4. וקד אטלת עלי חצרתה אלסאמיה ולמן אפרג קלבי אלא להא מן
 5. בקי מן אלאוהבים אלדי אשכו אליה חאלי פיערף קריחתי אללה יכפיני
 6. פיהא ויגמע ביני ובינהא קבל אלמות וקד כנת סאלתהא עדה דפעאת
 7. אן תאכד אלתפסיר לישעיהו ענד אלשיך אבו נצר להדא אלמסכין
 8. אכוה ינצר פיה אולי יחנן יו' צבאות ויבקיה יכלכל שבתי ויקף
 9. עלי יומי ואנא אגדד אלסואל להא פי אנפאדה צחבה מן תראה
 10. וקד כאן רבנו עלי אלנזר ימצא רחמים פעל פי אלרהון אלד{י} קבצהא אלשיך
 11. אבו אלפצל אלנאמן שצ' אבן אלנאמן רצי אללה ענה אלדי חמלהם מן אביאר
 12. וקת אכדו תרכה אבן עמתהם בשרון וצאר כל מן גא מן אביאר יגי
 13. יכלקני עלי זנגלה עלי גטא כוז וחרצת אן אכד כתאב מן סיידנא
 14. ראס אלמתיב ז"ל תעסר עלי אלוקת ואנפדה אלמרחום עדה דפעאת
 15. אלי ענד אלנזר נע' ולם יתפק אן תנסך הדה לעאקה אסאלהא אן תתפצל
 16. תקול לה יכתב כתאב מע כתאב מן //הדרת// סיידנא אלנגיד תכון לעד ואלפהרסת
 17. בעדתהא יסלמהא למן יוצל אלכתאב אלי אלנאיב פי מניה זפתא ותעלמני
 18. אסמה ואסם ואלדה אעני אלשיך אבו אלפצל ואן האן עליהא תוקפה עלי הדא אלפצל
 19. פקד אדאני ואדא קלבי מן מכאן יטלב ינפעני פי חפצהא עלי ושלומה
 20. ושלום כבוד גד' קד' מרנא ורבנא יחזקיל אלשיך אבו עלי מכאץ באפצל
 21. אלסלאם וגמיע אלפתיאן ואולאד אלעם אלשיך אבו נצר

ואלשיך אבו אלפרג

 1. ואלשיך אבו אלמגד מכצוצין באפצל אלסלאם אן האן תעלמני חאלהא
 2. וחאל מולאי אלאך ואלא פמחמול ענהא ותעלמני כבר רבי יצחק קריב
 3. רבנו יהודה הלוי ז"ל
 4. ושלום

הערות

Recto

 1. ח' בניסן חל ביום א', 5 באפריל 1142. הברכות הנלוות הן אפוא לחג הפסח [גיל-פליישר].
 1. אלנזר: גויטיין מזהה אותו כעלי, אחיו של חלפון בן נתנאל, ששימש כאב בית דין של קהיר ומת בסביבות 1140. כינויו היה נזר המשכילים, ראו גויטיין, ריה"ל בספרד, עמ' 148. 'הדיין המשכיל המופלא הרב הגדול המעולה נזר המשכילים' נזכר גם אצל מאן, יהודים, א, עמ' 223.

עלי הנזר נפטר כשלוש שנים לפני כתיבת האיגרת הזאת [גיל-פליישר].

 1. כרימתה [=אחותך]: גויטיין סבור היה, בין השאר על סמך שורה זו, כי אשתו החולה של עמרם בן יצחק הייתה אחותו של חלפון בן נתנאל. ראו גויטיין, מכתב, עמ' 361. גיל סבור כמותו, אולם פליישר, אשר הצביע על הבעייתיות שבהנחה זו, העלה את הסברה כי אשת חלפון הייתה בתו של עלי הנזר (אחי חלפון) ובת אחיו של חלפון בן נתנאל. עמרם מכנה אותה בשורה זו 'אחותך' בגלל חיבתו אליה ודאגתו לה אחרי מות אביה זה לא מכבר (כפי שמתברר ממכתב זה עצמו). ראו גיל-פליישר, עמ' 45--47.
 1. 'תאנוק נאנק חלל': השווה ירמיה נא, נב: 'ובכל ארצה יאנוק חלל'.
 1. תהלים קמה, יז.
 2. ואכוה [=ואחיו]: גיל-פליישר סבורים כי יש כאן שיבוש וצריך להיות 'ואכוהא' [=ואחיה] וכי הכוונה לגיס של עמרם, הנזכר גם בתעודות אחרות כמי שמסייע בידו לטפל באשתו. ראו גיל-פליישר, עמ' 498, הערה 18. לדעתי הוא מכוון בכינוי זה אל עצמו, כפי שהוא נוהג בדרך כלל. ראו למשל להלן, ע"ב שורה 8. באופן זה מקבל כל הקטע במכתב זה משמעות: עמרם מתנצל על כך שהוא יוצא מאלכסנדריה בענייני מסחר ובכל זאת אינו עתיד לבקר אצל חלפון בן נתנאל.

ע"ב

 1. עגונה: צריך להיות 'עגומה', כפי שהוא מכנה את אשתו גם במכתבים אחרים [גיל-פליישר].
 2. קראן: גיל-פליישר תרגמו 'קריאה'. לדעתי הכוונה לנישואין. ואכן, עמרם מזרז ומעודד את חלפון הרווק למצוא לו אישה גם במכתבים אחרים. משום כך, גם הפסוק המקראי שהוא מצטט בהמשך, 'לא המתים יהללו יה' (תהלים קטו, יז) בא, ככל הנראה, לשכנע את חלפון להינשא ולהוליד בנים מקיימי מצוות. ואולי הוא בא לתרץ את נטישתו את האבל ואת אשתו החולה וצאתו בענייני פרנסה ומסחר, ההכרחיים לקיום החיים, שהרי 'לא המתים יהללו יה'. גיל ופליישר סבורים כי בפסוק זה כוונתו לומר כי קצרה ידו מהושיע. גיל-פליישר, עמ' 498, הערה 23.
 1. 'יכלכל שבתי': השווה רות ד, טו.
 1. אבו אלפצ'ל הנאמן, הוא 'אבו אלפצ'ל אלנאמן השר הנכבד (בן) הנאמן, חמדת הקהילה פאר הישיבה', הנזכר בין נכבדי פסטאט. ראו אלוני, רשימת נכבדים, עמ' קלא, סימן יד [גיל-פליישר].
 2. אביאר: גיל-פליישר קראו 'אבו אדיג'י'.
 3. זנג'לה [=קופסה]: גיל-פליישר קראו כשתי מילים נפרדות: 'זנג' לה', ותרגמו 'תוף שהיה לו'. לדעתי סביר יותר שהכוונה לכלי קיבול שונים, כגון קופסה וכד.
 1. ראש הישיבה הוא בוודאי מצליח גאון, שנפטר שנים ספורות קודם לכן. המכתב המבוקש הוא פסק דין בעניין העיזבון או רשימה מפורטת ומאושרת של חפצי העיזבון [גיל-פליישר].
 1. אלפהרסת: גיל ופליישר תרגמו 'רשימות הספרים', אבל אולי הכוונה לרשימה מפורטת של חפצי העיזבון.
 1. אלפצל: גיל ופליישר תרגמו 'חלק', אבל אולי הכוונה לפירוט החפצים, כמו תפציל.
 2. מא כאן: גיל ופליישר קראו 'מכנון' ותרגמו כשם אדם או כינוי.
 1. אבו נצר ואלשיך' אבו אלפרג' ואלשיך' אבו אלמג'ד: אלו הם שלושת בניו של יצחק הדיין בן נתנאל, אחיו הבכור של חלפון. עמרם בן יצחק נהג לשלוח להם דרישת שלום בכל אחד ממכתביו. אשר לכינוי 'בני הדוד', ראו גיל-פליישר, עמ' 46 [גיל-פליישר].
 1. יצחק בן עזרא: בנו של אברהם אבן עזרא והאיש שנלווה אל יהודה הלוי במסעו למצרים. ראו גיל-פליישר, פרק שישי, עמ' 173-148.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J19.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.