מכתב: Bodl. MS heb. b 11/28

מכתב Bodl. MS heb. b 11/28

תגים

תיאור

Fragment of a letter from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

Bodl. MS heb. b 11/28 28 recto

28 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  1. [יאשיהו ראש ישיב]ת גאון יעקב בירבי
  2. ] אאגירה ונחמות אליו להדרירה ותעלה
  3. ]אשירה ליקיר במורם: שלומו אקרא
  4. ] כשאורה הגל בכל העברה הדורך הישרה ההוג[נה
  5. ]ה והזוכה במהודרה והחונה במיוקרה והטהו[רה
  6. ] לסבורה הכובש עצרה הלובש תפארה
  7. ]יץ תשורה הסומך שבורה העושה בטהר[ה]
  8. ] מנסתרה הקונא תחילת שירה הרצוף [ ]
  9. ] בצעד ישרה הוא כב ק מר ורב אפרים
  10. ה]נקי הבקי החשוק התשוק החבוק הדבוק ה[ ]
  11. ]ודע בכל מדה נאה מודע ההולך בחסדות
  12. ] צעדיו המיוקר בכל מועדיו המהלך ביושרו
  13. ] הגדול בשנינה ההדור בכל רינה וחינגה
  14. ה]חביב בכל לבבות הרשום בכל מחשבות
  15. ] כל ישיבות הממולא בכל נדבות הנעים
  16. בן שמריה] העזתי הבושמן ההימן הנאמן לכל טוב
  17. יצילנו מכל] אימה ומכל מהומה ומכל מזימה המדמימה
  18. ירומ]מו צור רומו לקיימו לנחמו להעמיד זרעו
  19. ] ויהי עמו ויעמיד זרעו וגזעו כחפץ
  20. ]עו ויאבד מריעו וירבה מטעו ויפרה
  21. ] מכתבו בעד אוהבו רבנא אברהם
  22. ] כי כבן היה חשוב בלבי ואביו
  23. ] בחיסה אבל הגיעני מרה בעד
  24. הנ]לוה אליו אני מגדלו ומרימו בכל
  25. ] ולחמו שניהם לחם אחת ולא
  26. ] במזיד וזו מצוה נהוגה במועדה
  27. ] ולאסורים המותרים ולחבושים
  28. ]צות לא הותרה לכל הנזכר
  29. ] וחשבנו ושבנו וכתבנו
  30. נו]חו עדן ולכבודך יקירנו
  31. ] וירושלם ביותר
  32. ] רבנא ישראל ראש
  33. ] רועש וגועש ומשתבר
  34. ] שם היה שם
  35. ]ל[ ]ל[

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/28 28 verso

28 verso

verso

  1. למרנא ורבנא אפרים התלמיד החכם וה[נבון
תנאי היתר שימוש בתצלום