رسالة: Bodl. MS heb. b 11/28

رسالة Bodl. MS heb. b 11/28

العلامات

الوصف

Fragment of a letter from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

Bodl. MS heb. b 11/28 28 recto

28 recto

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [יאשיהו ראש ישיב]ת גאון יעקב בירבי
 2. ] אאגירה ונחמות אליו להדרירה ותעלה
 3. ]אשירה ליקיר במורם: שלומו אקרא
 4. ] כשאורה הגל בכל העברה הדורך הישרה ההוג[נה
 5. ]ה והזוכה במהודרה והחונה במיוקרה והטהו[רה
 6. ] לסבורה הכובש עצרה הלובש תפארה
 7. ]יץ תשורה הסומך שבורה העושה בטהר[ה]
 8. ] מנסתרה הקונא תחילת שירה הרצוף [ ]
 9. ] בצעד ישרה הוא כב ק מר ורב אפרים
 10. ה]נקי הבקי החשוק התשוק החבוק הדבוק ה[ ]
 11. ]ודע בכל מדה נאה מודע ההולך בחסדות
 12. ] צעדיו המיוקר בכל מועדיו המהלך ביושרו
 13. ] הגדול בשנינה ההדור בכל רינה וחינגה
 14. ה]חביב בכל לבבות הרשום בכל מחשבות
 15. ] כל ישיבות הממולא בכל נדבות הנעים
 16. בן שמריה] העזתי הבושמן ההימן הנאמן לכל טוב
 17. יצילנו מכל] אימה ומכל מהומה ומכל מזימה המדמימה
 18. ירומ]מו צור רומו לקיימו לנחמו להעמיד זרעו
 19. ] ויהי עמו ויעמיד זרעו וגזעו כחפץ
 20. ]עו ויאבד מריעו וירבה מטעו ויפרה
 21. ] מכתבו בעד אוהבו רבנא אברהם
 22. ] כי כבן היה חשוב בלבי ואביו
 23. ] בחיסה אבל הגיעני מרה בעד
 24. הנ]לוה אליו אני מגדלו ומרימו בכל
 25. ] ולחמו שניהם לחם אחת ולא
 26. ] במזיד וזו מצוה נהוגה במועדה
 27. ] ולאסורים המותרים ולחבושים
 28. ]צות לא הותרה לכל הנזכר
 29. ] וחשבנו ושבנו וכתבנו
 30. נו]חו עדן ולכבודך יקירנו
 31. ] וירושלם ביותר
 32. ] רבנא ישראל ראש
 33. ] רועש וגועש ומשתבר
 34. ] שם היה שם
 35. ]ל[ ]ל[

الترجمة

Bodl. MS heb. b 11/28 28 verso

28 verso

verso

 1. למרנא ורבנא אפרים התלמיד החכם וה[נבון
بيان أذونات الصورة