Letter: Bodl. MS heb. b 11/28

Letter Bodl. MS heb. b 11/28

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a letter from Yoshiyyahu Gaon to Efrayim b. Shemarya, approximately 1020.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • [יאשיהו ראש ישיב]ת גאון יעקב בירבי
 • ] אאגירה ונחמות אליו להדרירה ותעלה
 • ]אשירה ליקיר במורם: שלומו אקרא
 • ] כשאורה הגל בכל העברה הדורך הישרה ההוג[נה
 • ]ה והזוכה במהודרה והחונה במיוקרה והטהו[רה
 • ] לסבורה הכובש עצרה הלובש תפארה
 • ]יץ תשורה הסומך שבורה העושה בטהר[ה]
 • ] מנסתרה הקונא תחילת שירה הרצוף [ ]
 • ] בצעד ישרה הוא כב ק מר ורב אפרים
 • ה]נקי הבקי החשוק התשוק החבוק הדבוק ה[ ]
 • ]ודע בכל מדה נאה מודע ההולך בחסדות
 • ] צעדיו המיוקר בכל מועדיו המהלך ביושרו
 • ] הגדול בשנינה ההדור בכל רינה וחינגה
 • ה]חביב בכל לבבות הרשום בכל מחשבות
 • ] כל ישיבות הממולא בכל נדבות הנעים
 • בן שמריה] העזתי הבושמן ההימן הנאמן לכל טוב
 • יצילנו מכל] אימה ומכל מהומה ומכל מזימה המדמימה
 • ירומ]מו צור רומו לקיימו לנחמו להעמיד זרעו
 • ] ויהי עמו ויעמיד זרעו וגזעו כחפץ
 • ]עו ויאבד מריעו וירבה מטעו ויפרה
 • ] מכתבו בעד אוהבו רבנא אברהם
 • ] כי כבן היה חשוב בלבי ואביו
 • ] בחיסה אבל הגיעני מרה בעד
 • הנ]לוה אליו אני מגדלו ומרימו בכל
 • ] ולחמו שניהם לחם אחת ולא
 • ] במזיד וזו מצוה נהוגה במועדה
 • ] ולאסורים המותרים ולחבושים
 • ]צות לא הותרה לכל הנזכר
 • ] וחשבנו ושבנו וכתבנו
 • נו]חו עדן ולכבודך יקירנו
 • ] וירושלם ביותר
 • ] רבנא ישראל ראש
 • ] רועש וגועש ומשתבר
 • ] שם היה שם
 • ]ל[ ]ל[

verso

 • למרנא ורבנא אפרים התלמיד החכם וה[נבון