מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/42

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/42

תגים

תיאור

Marriage contract. Bride: Rayyisa bt. Saʿadya, the Karaite. Groom: Yaḥya b. Avraham, the Rabbanite. Dated: 1117 CE. Written in Fustat in the Karaite style. Early: 25 dinars. Late: 50 dinars. Dowry: claimed worth 719 dinars. Conditions include allowing Rayyisa to celebrate holidays/observances according to the Karaite tradition; if he breaks the condiitinos, he will have to pay "100 dinars to the poor of the Karaites and the Rabbinites in equal shares." Rayyisa likewise promises to allow her husband to observe as he wants and "not to take from him the rent of the house in which they presently dwell." [Information from Olszowy-Schlanger, #56]

Bodl. MS heb. a 3/42 42 recto

42 recto

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  1. והתנה על נפשו זקננו ויקירנו יחיה ברצונו שלא יחלל על אשתו זא[ת]
  2. [את מועדי ה'] על ראיית הירח ו[ש]לא ידליק עליה נר בשבת ולא יאניסה

במאכלה ובמשקה ושלא יקח עליה כל ימי היותה עמו אשה אחרת א[ו] פילגש

ושלא יארח

  1. [למדינה א]חרת אלא ברצונה ובמאמרה ושתהיה בתה עמה בביתה עד היותה לאיש

בכלכולו ובפרנסתו ואם יפר אחד מהתנאים יהיה עליו מאה דרכמונים לעניי

הקראיין וע

  1. [ו]עניי הרב[נים] שוה בפלגי בינהם והתנתה רייסה זאת על נפשה לאישה זה

שלא תחלל עליו מועדי אחינו הרבנים כל ימי היותה עמו ושתהיה נשמרת

במאכלו ובמשקיו ושלא תקח

  1. ממנו שכר הדירה אשר הם עתה שוכנים בה והתנו שניהם על נפשם שיהיו בלב

שלם ונפש חפצה ודרך ישרה וינהגו על מנהג בני מקרא השומרים את המועדים

המקודשים

  1. על ראיית הירח ומציאת אביב בארץ ישראל ושלא יצאו אל משפטי הגוים להחליף

משפטי התורה

תרגום

Bodl. MS heb. a 3/42 42 verso

42 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום