Legal document: Bodl. MS heb. a 3/42

Legal document Bodl. MS heb. a 3/42

Tags

Description

Karaite marriage contract from Fustat.

Bodl. MS heb. a 3/42 42 recto

42 recto

Transcription

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  1. והתנה על נפשו זקננו ויקירנו יחיה ברצונו שלא יחלל על אשתו זא[ת]
  2. [את מועדי ה'] על ראיית הירח ו[ש]לא ידליק עליה נר בשבת ולא יאניסה

במאכלה ובמשקה ושלא יקח עליה כל ימי היותה עמו אשה אחרת א[ו] פילגש

ושלא יארח

  1. [למדינה א]חרת אלא ברצונה ובמאמרה ושתהיה בתה עמה בביתה עד היותה לאיש

בכלכולו ובפרנסתו ואם יפר אחד מהתנאים יהיה עליו מאה דרכמונים לעניי

הקראיין וע

  1. [ו]עניי הרב[נים] שוה בפלגי בינהם והתנתה רייסה זאת על נפשה לאישה זה

שלא תחלל עליו מועדי אחינו הרבנים כל ימי היותה עמו ושתהיה נשמרת

במאכלו ובמשקיו ושלא תקח

  1. ממנו שכר הדירה אשר הם עתה שוכנים בה והתנו שניהם על נפשם שיהיו בלב

שלם ונפש חפצה ודרך ישרה וינהגו על מנהג בני מקרא השומרים את המועדים

המקודשים

  1. על ראיית הירח ומציאת אביב בארץ ישראל ושלא יצאו אל משפטי הגוים להחליף

משפטי התורה

Translation

Bodl. MS heb. a 3/42 42 verso

42 verso
Image Permissions Statement