Legal document: Bodl. MS heb. a 3/42

Legal document Bodl. MS heb. a 3/42

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Karaite marriage contract from Fustat.

Images and transcription

Transcription

 • והתנה על נפשו זקננו ויקירנו יחיה ברצונו שלא יחלל על אשתו זא[ת]
 • [את מועדי ה'] על ראיית הירח ו[ש]לא ידליק עליה נר בשבת ולא יאניסה
 • במאכלה ובמשקה ושלא יקח עליה כל ימי היותה עמו אשה אחרת א[ו] פילגש
 • ושלא יארח
 • [למדינה א]חרת אלא ברצונה ובמאמרה ושתהיה בתה עמה בביתה עד היותה לאיש
 • בכלכולו ובפרנסתו ואם יפר אחד מהתנאים יהיה עליו מאה דרכמונים לעניי
 • הקראיין וע
 • [ו]עניי הרב[נים] שוה בפלגי בינהם והתנתה רייסה זאת על נפשה לאישה זה
 • שלא תחלל עליו מועדי אחינו הרבנים כל ימי היותה עמו ושתהיה נשמרת
 • במאכלו ובמשקיו ושלא תקח
 • ממנו שכר הדירה אשר הם עתה שוכנים בה והתנו שניהם על נפשם שיהיו בלב
 • שלם ונפש חפצה ודרך ישרה וינהגו על מנהג בני מקרא השומרים את המועדים
 • המקודשים
 • על ראיית הירח ומציאת אביב בארץ ישראל ושלא יצאו אל משפטי הגוים להחליף
 • משפטי התורה