רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/42

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/42
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 67-69
  • pp. 67-69
 3. ציטוט
  Judith Olszowy-Schlanger, Karaite Marriage Contracts from the Cairo Geniza (Boston: Brill, 1997).
  למהדורה, תרגום ראה
  • doc. 56
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה