מסמך משפטי: T-S AS 149.13

מסמך משפטי T-S AS 149.13

תגים

תיאור

Legal document/note testifying that a certain Baqā' b. al-Surūr the [indigo] merchant will operate the tax farm (ḍamān) of Tamīm, the ḍāmin of al-Burqāniyya (location unidentified), for a payment of 4 dirhams a month, as long as he has that tax farm and the tax farm for Qalyūb. Dated the first of Ramaḍān. Witnesses: Ḥalfon Kohen b Elʿazar; Shemuel b. Nissim. (Information in part from Goitein's index cards.) On verso there are additional notes in Arabic script and Hebrew script mentioning Rabīʿ I and Tishrei.

T-S AS 149.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. שהדנא עלי אלשיך בקא בן אבו אלסרור תא[גר אלניל
 2. אן ענדה לתמים צאמן אלברקאניה ארבעה אלדר
 3. פי כל שהר טאלמא הוא צאמן וטאלמא צמ[ן
 4. קליוב פי צמאנהם אול רמצאן חלפון כהן בר אל[עזר
 5. שמואל בר נסים נע

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Recto

 1. A testimony that the elder Baqā b. Abū l-Surūr [the indigo] me[rchant]
 2. owes Tamīm, ḍāmin of al-Burqāniyya, 4 dirhams
 3. per month, as long as (the latter) is a ḍāmin and as long as he st[ands surety for the revenue]
 4. of Qalyūb in their (!) ḍamān. 1 Ramaḍan. Ḥalfon ha-Kohen b. El[ʿazar]
 5. Shemuʾel bar Nissim, may his resting place be Eden.

T-S AS 149.13 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 149.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.