סמי ספרותי: RNL Yevr.-Arab I 19

סמי ספרותי RNL Yevr.-Arab I 19

תיאור

A manuscript containing Yefet b. Eli's commentary on Deuteronomy. The colophon on the first page documents the dedication of this manuscript by a certain Yefet b. Mevasser "ben he-'ani", to be kept at the "courtyard/house of Yosef b. Bakhtawayh" - this person was called "ha-Melamed (the teacher)", is mentioned as a scholar in qaraite literature from 10th century Jerusalem, and several colophons document the dedication of manuscript to his "courtyard", probably a qaraite study center in Jerusalem. The dedicated manuscript is to be supervised by 'Azarya b. Maṣliaḥ b. Sahl, the grandson of the famous qaraite scholar Sahl b. Maṣliaḥ.

RNL Yevr.-Arab I 19 recto

recto

תיעתוק

Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).

Dedicatory colophon, page 1

 1. זה הספר יש בו פתרון אלה הדברים קדש
 2. ליי' אלהי ישראל הקדישו הזקן הטוב יפת בן 
 3. מבשר נ'נ' הנודע בן העני ישמרו צורו
 4. וימלא משאלותיו לעולם הזה ולעולם הבא
 5. והקדישו על עדת בני מקרא בירושלם
 6. עיר הקדש אלהים יכוננה עד עולם סלה
 7. ויהיה מעת הקדישו תחת ידו בכל מקום
 8. שילך אליו מכל המדינות יקרא בו הוא 
 9. וכל מי יחפץ כל ימי חייו ואחרי כן יֻתן
 10. הספר הזה בחצר המלמד יוסף בן בכתויה
 11. נ'נ' בירושלם תחת יד עזריה הכהן המלמד
 12. בן מצליח בן סהל נ'נ' ארור גונבו ומוכרו
 13. וקונהו אם לא ישיבהו אל קדושתו וארור
 14. מעביטו וארור עובטו וארור מוציאו מן
 15. החצר הזהאחרי היותו בו זולת עת צרה
 16. וברוך מקדישו ומקיים קדושתו אמן
 17. ואמן

תרגום