מסמך משפטי: T-S 18J1.12

מסמך משפטי T-S 18J1.12

תגים

תיאור

Bill of sale in which a Nubian female slave named 'Salt' is sold for 15 dinars. Dated 24 Tammuz 1395/ July 1084. (Information from Mediterranean society, I, p. 137)

T-S 18J1.12 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן [שהד]י דחתמות ידנא לתחתא בחד בשבה
 2. דהוה עשרין וארבעה יומי בירח תמ[וז דש]נת אלפא ותלת מאה ותשעין וחמש ש[נין
 3. למניינא דרגיליננא ביה בפסט[אט] מצרים דעל נילוס נהרא מותב[ה כן
 4. חצר אלינא מר אלעזר המכונה א[בו א]ל.ל. אלצידלאני בר מ יוסף הידוע בן אל. . .
 5. וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשיו ואכתבו ואכתמו עלי בגמיע אלאלפא[ט
 6. אלמחכמה ואלמעאני אלמוכדה ובכל לישאני דזכואתא וסלמו דלך אלי אבי ע[לי
 7. מ יפת בר מ מנשה נע ליכון בידה לליום ובעדה חגה וותאק אנני מקר ענד[כם
 8. פי צחה מני וגואז אמרי טאיעא מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה ולא סה[ו
 9. ולא גלט ולא גיר דלך מן גמיע מפסדאת אלשהאדה באני קד קבצת ותסלמ[ת
 10. מנה כמסה עשר דינארא דהבא עינא מתאקילא ואזנה מצריה גיאד
 11. צחאחא ובעת לה בהא גאריתי מלח אלנוביה ביע תאם צחיח מאצי גאיז
 12. לא רגעה לי פיה ולא שרט לי עליה ולא חגה תבטלה ולא האויל יעלה מן אלי[ום
 13. ועד עולם מסלם אליה ואלי וראתה בעדה וקד מלך מ יפת דנן המכונה
 14. אבו עלי הדה אלגא[ר]יה מלך צחיח ואשתראהא שרי תאם ולה אן יתצרף
 15. פי הדה אלגאריה מלח אלנוביה תצרף אלמלאך יביע וישתרי ויורח ויקאיץ
 16. וירהן ויסתכדם ויעתק ויהב במתנה לכל מן ישא כיף שא וליס לאחד מן קבאלי
 17. ומן קבל וראתי בעדי אן יעתרץ עליה פי הדא(!) אלגאריה ולא עלי וראתה(!) בעד[ה(!)
 18. מן יומא דנן ולעולם ואחריות הדא אלביע עלי אנא אלעזר דנן ועלי וראתי בעד[י
 19. דכלי מאן דייתי מארבע רוחי עלמא בר וברת אח ואחות קרוב ורחוק יהו[די
 20. וגוי דיטעון ויערער עלי מ יפת דנן פי חיאתה ועלי וראתה בעדה . . . . . א[נא
 21. אלעזר ווראתי בעדי תכליצה ואבראה ותתבית הדה אלביע בידה והדה אלגאריה
 22. מא לה עלי רגעה פיהא בערב מן גמיע אלעיוב אד ביע גלב בעתהא לה וקד
 23. אבטלת מן אלאן כל מודע וכל תאויל געלתה או געלה לי גירי לא פסך בה שי מן הדא
 24. אלכתאב כתיקון חכמים לא כאלאסנאדאת ולא כמצאדיר אלכתב אלא באוכד ואתקן
 25. אלשטרות המוחזקות בית דין וקנינא מן מ אלעזר דנן במנא דכשר למקניא ביה
 26. בכלמה דכתיב ומפרש לעילא ושהדותא דא כתבנא וחתמנא ויהבנא למ יפ[ת
 27. המכונה אבו עלי בר מ מנשה נע כתבי על גיהטא אלביע בידה וקיים ודין קיומיה
 28. הלל החזן ביר עלי זל עלי הכהן ביר יחיי ננ

תרגום

T-S 18J1.12 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J1.12: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.