מכתב: T-S 12.366

מכתב T-S 12.366

תגים

תיאור

Letter sent by Nahray b. Nissim (according to Gil) or by Barhun b. Yiṣḥaq al-Tahirti (according to Ben-Sasson) to Barhun b. Musa al-Tahirti in Fustat, containing prices of goods and information about the movements of ships. Dated 1053. (Information from Gil)

T-S 12.366 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך מן מא[זר ל  ]
 2. בקין מן תשרי כתמה אללה עליך באחסן כאתמה אנה עלי מא ישא קאדר ואלחאל סלאמ[ה ועאפיה]
 3. למוליהמא אלחמד ואלשכר דאימא ושוק שדיד קרב אללה אלאגתמאע עלי אפצל אל[אחואל]
 4. במנה וגודה אמן תקדמת כתבי עדה בשרח מא אנפדתה פי אלמראכב ארגו וצולה[א
 5. סאלם אן שא אללה ואעלמתך וצול כתב סידי אלשיך אבו סעיד ואכיך חרסהם אללה י[דכרו אנה]
 6. אנפד צחבה מוסי אלאנדלסי שמע ורצאץ וגלד ארגו אנך קד תסלמתה [
 7. מפרג תם שרחת לך אנני לם נביע גיר עדלין תם בעד דלך אתפק לי ביע עדלין אכ[רה]
 8. וכאן פי דלך תופיק לאן למא בדת אלאשיא תורי וגה וצל מרכב אלבנזרתי וקד נזלת אל
 9. אסעאר כאמלה וט'ננת אן אלמרצי קד עדא מעהם פסאלת אלראיס וגמיע אלנואתיה דכרו
 10.  אנה כצל פי כרטנך והו בעיד מן תעדיא ארגו אללה תע' יגעלה פי חיז אלסלאמה ויסמענא כ[יר]
 11.  ברחמתה ואלדי ימכן אן יצח פי אלד' אעדאל ק' ד'י'נ' ונאיף ול' ד'י'נ' לאן אלי יומי הדא לם נחאסב בן פלאח
 12.  עליהא וקד אנפדת לך במתלהא או בזאיד קליל גיר אלחריר לאנה מן תמן אלקרפה ומא נתתאג
 13.  יאמולאי נאכד עליך פי שי ליס מתלך יוצא לעל תחצל לנא קליל כתאן יכון בראני אוסאט
 14.  לאנה שרואד אלמוצ'ע וקד ערפתך גמיע אלאסעאר אלנשאצ'ר באע בן אבו אלחי ג' אלא אוקיה רג' אלא
 15.  אוקיתין ובעת אנא לעמרי

Recto, right margin

 1. בעד כרוגה מן 
 2. ענדי רטלין וה אואק
 3. הונא וכאן פי דלך
 4. תופיק לאנה יסוי אליום
 5. ג' וזאיד אלסכר יסוי
 6. נ'ה' רבע' אלקצט באע 
 7. לך מנה מוסי ב'ח'
 8. דנא' סער ל ארטאל
 9. ו[       ] אוקיה אלצבר
 10.  ד' ארטאל אלכ'ולאן
 11.  ה' ארטאל בד'י'נ'
 12.  פלפל יסרא אליום
 13.  ק'נ' וכאן באע
 14.  מוסי כדון אלק'כ'
 15.  אלהאל נץ ות'מ'ן'

Recto, upper margin

 1. אלמן אלגוזה 
 2. ה' ר'ב' רב' 
 3. אלניל מן ק'ק'
 4. אלי ק' אלבקס
 5. מן ק'פ' אלי
 6. ק'ב' אלקנט'
 7. אלכתאן אליום
 8. קד נזל סערה
 9. אלדי כאן
 10.  בעת בל'
 11.  יסוי כ'ו' כ'ז'
 12.  וגירה מן כ'ב'
 13.  אלי כ'ה' וקר
 14.  אעלמתך
 15.  אן קד חמלת
 16.  מן כתאן ג'
 17.  אעראל והי
 18.  ענד אל
 19.  [וכי]ל
 20.  [י]ביעהא
 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך מן מא[זר
 2. בקין מן תשרי כתמה אללה עליך באחרא כאתמה אנה עלי מא ישא קאדר ואלחאל סלאמ[ה
 3. למוליהמא אלחמד ואלשכר דאימא ושוק שדיד קרב אללה אלאגתמאע עלי אפצל אל[ . .
 4. במנה וגודה אמן. תקדמת כתבי עדה בשרח מא אנפדתך פי אלמראכב ארגו וצול [ . .
 5. סאלם אן שא אללה ואעלמתך וצול כתאב סידי אלשיך אבו סעיד אכיך . . . . . . לל . . . [ . . .
 6. אנפד צחבה מוסי אלאנדלסי שמע ורצאץ וגלד ארגו אנך קד תסלמתך ל . . . . . פי קאר[ב
 7. מפרג תם שרחת לך אנני לם נביע גיר עדלין תם בעד דלך אתפק לי ביע עדלין אכ[ .
 8. וכאן פי דלך תופיק לאן למא בדת אלאשיא תודי וגה וצל מרכב אלבנזרתי וקד נזלת אל
 9. אסעאר כאמלה וטננת אן אלמרצי קד עדא מעהם פסאלת אלראיס וגמיע אלנואתיה דכרו
 10. אנה בדל פי בר טוך והו בעיד מן תעדיא ארגו אללה תע יגעלה פי חיז אלסלאמה ויסמענא .
 11. ברחמתה ואלדי ימכן אן יצח פי אלר אעדאל ק דינ ונאיף ול דינ לאן אלי יומי הדא לם נחאסב בן פל . ר
 12. עלי [ . . . . אנ]פדת לך במתלהא או בזאיד קליל גיר אלחריר לאנה מן תמן אלקרפה ומא אכתאר
 13. אחמל מא נאכד עליך פי שי ליס מתלך יוצא לעל תחצל לנא קליל כתאן יכון בראני או סאוי
 14. לאנה שעאר אלמוצע וקד ערפתך גמיע אלאסעאר אלנשאצר באע בן אבו אלחי ג אלא אוקיה וג אלא
 15. אוקיתין ובעת אנא לעמרי

Right margin, diagonal lines written upside down.

בעד כרוגה מן | ענדי רטלין וג אואק | הונא וכאן פי דלך | תופיק לאנה יסוי אליום | ג וזאיד אלסכר יסוי | נה רבע אלקנט ובאע |

דלך מנה מוסיבח | . . . סער . ארטל | . . אוקיה . אכד | ד ארטאל אל . לא . | ה ארטאל בדינ אל | פלפל יסוי אליום | קג וכאן באע | מוסי בדון אלקמ | אלהאל נץ ותמ |

Top margin, diagonal lines.

אלמן אלגוזה | ה רב וב | אלניל מן קק | אלי ק אלבקם | מן קפ אלי | קנ אלקנט | אלכתאן אליום | קד נזל סערה | אלדי כאן | בעת בל | יסוי כו כז | וגירה מן כב | אלי כה וקד | אעלמתך | אן קד חמלת | מן כתאן ג | אעדאל והי | . ]עדאל | . . . ]אל | . . . ]עמא

תרגום

T-S 12.366 1v

1v

Verso

 1. אסל אללה יכתב סלאמתהא ויגעל לנא פי דלך אלכירה והי צחבה סידי אבו יעק[ו]ב יוסף בן סגמאר וסידי
 2. אבו אלבשר סלימאן בן פרח נ'נ' ולולא הם לם נגסר פי חמלהא ואנפדת צחב/ת/הם איצ'א רזימה אלחולל ואל
 3. מל[אח]ף ובקית רזמה אלמעתק לם נגד מן יחמלהא ומעהם איצא שכארה אלרז ויב קנינא שראב [
 4. קראבין וקד דפעת ענהם כרי רבא'עי נץ דר' אללה תע' יחסן אלעאקבה וודית איצא סלפת אלג' אעדאל א רבא'
 5. ובקי לה ל' יקבצ'הא תם אן שא אללה ואמא אלרצאץ יאמולאי פקד זאד מן בעד אקלאע אלנאס וכדלך דכר
 6. סידי אבו סעיד אן אלשי קליל ואמא זפת פליס מנה שי ולם יכון פי אלמראכב מנה אלא שי יסיר ארגו אן תבאע
 7. אלזקין ביע גיד וכדאלך אלצאבון קליל לאן אלזית אליום מן ד' ונץ וחולה ומא ד'א יאמולאי פאנת [             ] תעמל מא
 8. אלהמך אללה אליה וקד ערפתך אמר אבו אלקאסם בן כלף אלסוסי אן אנפד //סידי אבן סגמאר// ומרדוך [
 9. אנהא צ'אעת נחב תלטף בה לעל אללה תע' יחינה ויקר לך בהא קראת עליך אתם אלסלאם
 10.  אברהם בן עמך חרסה אללה אלסלאם ורבינו גט' רח' אתם [     ] וסידי אבו אברהם אסחק [
 11.  לסידי ומולאי אלשיך אבו אסחק ברהון ביר משה

Verso.

 1. אסל אללה יסדת סלאמתהא ויגעל לנא פי דלך אלכירה והי צחבה סידי אבי יעקב יוסף בן סגמאר וסידי
 2. אבו אלבשר . . .מא . . פי ח . . ול . אהם לם נגסר פי חמלהא ואנפדת צחבהם . . . א רזימה אל . .
 3. . ל . . . . . . ואלרזמה אלמעתק לם נגד מן יחמלהא ומעהם איצא שכארה אלרז ויבחנינא נא שי א . . . . .
 4. קד א . . וקד דפעת ענהם כרי רבע נץ אסל אללה תע חסן אלעאקבה וודית איצא סלפת אלג אעדאל . ח רבע
 5. ובקי לה פיקבצהא תם אן שא אללה ואמא אלרצאץ יא מולאי פקד זאד מן בעד אקלאע אלנאס ולדלך דכ . .
 6. סידי אבו סעיד אן אלשי קליל ואמא זפת פליס מנה שי ולם יכון פי אלמראכב מנה סוי שי יסיר . . . אן ת . . .
 7. . . . . . ביע גיד וכדלך אלצאבון קליל לאן אלזית אליום מן ד ונץ וחולה ומא דא יא מולאי כאנת . . . . . תעמל מא
 8. . אלה . . אללה אליה וקד ערפתך אשר אבו אלקאסם בן כלף אלסוסי אן אנפד א . . . . . . . . . . . . . . . . . ץ . .
 9. אנהא . אעת נחב תלטף בה לעל אללה תע יחינה ויקר לך בהא קראת עליך אתם . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. אברהם עמך חרסה אללה אל . . . ואדונך נט רח אתם אל . . . וסידי אבו א . . ה . . . . . . . . . . . . . . . [ . . .
 11. ל[סידי ומול]אי אלשיך אבו אסחק ברהון ביר משה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.366: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.