רשימה או טבלה: T-S 12.343

רשימה או טבלה T-S 12.343

תגים

תיאור

Memorial list. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. סעדיה החבר וח גאלב [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. עתרה בן אלדיאן אבו אלברכ[את . . . . . . . . . . . . . .
 3. שמואל הח וה . וה אברהם ה . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. חנניהו וח דויד וחמ חנ[ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. שמואל הבחור[ . . . . . . . ]ור אברהם ה[ . . . . . . . . . . . . .
 6. והחיים והשלום לארבעת ח[מודיו] . . . ה[ . . . . . . . . . . . . .
 7. ישועה ואחיו שלה . חיו שלמה . . . . . [ . . . . . . . . . . .
 8. עתרה אלסעיד בן אלשיך אבו אלעלא אלעזר [ . . . . . . . . . . .
 9. משולם כליל היופי וא . . שמואל ה . . . . [ . . . . . . . . . . .
 10. אולאד משולם אלעזר ושלמה סגן ה . . [ . . . . . . . . . . . . . . .
 11. עתרה בן אלמורד אלעזר ה . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . .
 12. ואחיו יוסף הנטבע בים ואחיו נדיב וחמ . . . . [ . . . .
 13. עתרה בן נפיע צדקה הלוי וח עמרם החזן . [ . . . .
 14. חמודיו נדיב //וח עמרם// . . . . . . . . וח . . . חמודיו שלמה הנפטר
 15. בקצרות שנים . [ . . . ] אלעזר . . . . . עתרה . . . . . אן אם
 16. אבו אלכרם [ . . . . . ] אן טוביה סעדיה [ . . . ] . . . . . . .
 17. . . . . . . . [ . . . . ]ים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18. עתרה אלחסיד מישאל //החסיד// . . . וח ישעיהו //החסיד// ושני חמודיו
 19. מישאל ה בעודו הסופר ד המהיר נאמן המלוכה הח בעודו
 20. וחמודו עוזיה הנפ בקצרות שנים וכגק דניאל השר הנכבד
 21. החכם וכג החסיד בעודו וחמודו חנניה התלמיד החסיד בעודו
 22. אבר[הם בן] אדונים וה אלעזר הנהרג וא אברהם
 23. וא שלה נ[די]ב הנדיבים ובח אדונים וא שלמה
 24. אהרן וח חלפון וח אפרים תפארת הזקנים וא
 25. . . . תפא]רת המסרה גביר החשובים

Right margin, perpendicular lines. Address.

בית בן ברוך ישראלים אלקאבלה בית אמהא

ברוך וח יפת וח שארית הלל וח נתנאל

תרגום