רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 12.343

רשימה או טבלה T-S 12.343
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה