מסמך משפטי: T-S 10J6.8

מסמך משפטי T-S 10J6.8

תגים

תיאור

Power of attorney given by the cantor Yosef b. Nissim to Yefet b. Natan to deal with the grantor's house, specifically to sue the person who stole Yosef's goods from his house. (Information in part from Goitein's index cards.) The legal formulae are nearly identical to those in T-S 12.19 (PGPID 5409).

T-S 10J6.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . ושו . . . . אפטרופא ליקבץ לי גמיע מא . . . . . . . . .
 2. גיאת מן דארי יקבץ גמיע דלך לרוחה ויזכו בה לדאתה וקד געלת לה
 3. מן אלאן אן יטאלב ויברז ויחרם ויתבת אלשהאדאת ויטאלב
 4. ויסתחלף ויצאלח ויקבע זמן ויבטל זמן ויקיים זכותא וחזותא
 5. ויבטל חזותא וזכותא פאן אסתחלף או צאלח או תסלם שי . . . . .
 6. מן דארי געלת לה אן יברי ויצמן אלדרך עני וען וראתי ב[עדי וגמיע
 7. מא יפעל יפת דנן מע כצמי אלדי סרק רחלי מן דארי. . . . . . . [קד
 8. ק]בלתה מן אלאן בין לזכות ובין לחובה וליס לי אן אקול לה דתקוני
 9. שדרתיך ולא לעותי בל אי שי עמלה קד קבלתה מעכשו עלי רוחי
 10. וקד געלת ידה כידי וקבצה כקבצי ופצויו כפצויי וליס לי אן אחתג
 11. עלי שי יפעלה וקד געלת לה איצא מעכשו אן יוכל וכילא מאי
 12. דחזא לפום מאי דחזא ולמאי דמתעני מן דינא מקובל עלאי מעכשו
 13. ואחריות שטרא דנן עלאי ועל ירתאי בתראי דלא כאסמכתא ודלא כטופסי
 14. דשטרי אלא כחומר וכחוזק כל שטרי דבי דינא דתקינו רבנן ונהגין בעל[מא
 15. מיומא דנן ולעלם ובביטול כל מודעין ותנאין וקנינא מן יוסף החזן בר נסים
 16. למר יפת בר נתן דנן על כל מאי דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר למקניא

תרגום

T-S 10J6.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J6.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.