מסמך משפטי: Moss. VII,178.1

מסמך משפטי Moss. VII,178.1

תגים

תיאור

Responsum of Maimonides addressed to his brother-in-law al-Shaykh al-Thiqa. Answers a legal query about how to deal with the ketubba of a divorcee who had converted to Islam. (Information from Goitein's index cards.) Translated by Moshe Yagur as follows (with transliterations slightly modified for PGP): "Shall his honor, my father and patron, al-Shaykh al-Thiqa al-Amīn, send for al-Shaykh al-Ḥaver, [may his] r[ock] p[reserve him], and inform him that he is not permitted, under any circumstances, to testify at the [court of] the Muslim qāḍī regarding the dowry (ketubba) of that apostate woman (poshaʿat). Instead, he should claim that this is a bill of dower (ṣadāq), and we do not know the witnesses. I do not allow, under any circumstances, deviation from this. Also, the witnesses are not allowed to testify regarding this bill. May your peace increase." (Information from Moshe Yagur, "Several Documents from the Cairo Geniza Concerning Conversion to Islam," (2020).)

Moss. VII,178.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. תנעם חצרה אכי ווליי אלשיך אלתקה
  2. אלאמין ותוגה ען אלשיך אלחבר שצ
  3. ותעלמה אנה לא יגוז לה בוגה אן ישהד
  4. ענד קאצי אלמסלמין בכתובה הדה
  5. אלפושעת בל תכון חגתה אן יקול הדא
  6. צדאק מא תעלם שהודה מן הם ולא
  7. תבת ענדי בוגה לא יכרג ען הדא
  8. וכדלך אלשהוד לא יגוז להם אלשהאדה
  9. עליה ושלומה ירבה ויגדל

תרגום

Moss. VII,178.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,178.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.