רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,37.2 + Moss. VII,76.1

מסמך משפטי Moss. VII,37.2 + Moss. VII,76.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה