מסמך משפטי: Moss. VII,108

מסמך משפטי Moss. VII,108

תגים

תיאור

Draft of a deathbed declaration of Abū l-Surūr Peraḥya b. ʿAdiyya Ibn Maṭrūḥ, who had sold his daughter, Sitt al-Sāda, and her son two-thirds of two shops with the apartment located above theirs. (Information from Goitein, Mediterranean Society, IV, pp. 58, 363 and CUDL.)

Moss. VII,108 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. י]ום אלאחד [[אלסאדס]] כז מן תמוז חצרנא ענד
  2. אלשיך אבו אלסרור מ פרחיה הזקן נע //בר עדיה נע// וגדנאה עלי [פראשה
  3. וג ידיע באבן מטרוח וקאל לנא אשהדו עלי [באנני
  4. קד תסלמת מן אבנתי //סת אלסאדה וולדהא// מן אלעין אלגייד אלואזן אלמצרי . . .
  5. דינארא ואבעתהם בהא ספקה ואחדה [[גמיע]] //אלחצה אל . . תן// אלתלתי
  6. אלדכאכין //ואלטבקה אלתי אעלאהם// אלתי פי מלכי שאיע גיר מקסום

Bottom margin

  1. ] . . תשיתין

תרגום

Moss. VII,108 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. VII,108: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.