רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,108

מסמך משפטי Moss. VII,108
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה