מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/54

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/54

תגים

תיאור

Legal document written by Shemuel b. Saadya ha-Levi, specifying the estate of the deceased Avraham b. Abu al-Karam, the perfumer. Dated Adar 1514/ March 1203. (Information from Mediterranean Society, III, p. 412, and from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. c 28/54 54 recto

54 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נקול נחן אלואצעין כטוטנא באכר הדא אלמסטור אנה למא תופא
 2. אלשיך אברהם אלעטאר בן אלשיך אבו אלכרם הזקן היקר ידיע
 3. אבו תותה נע אחתאט צאחב דיואן אלמוארית עלי מוגודה
 4. פמצא שיוך אלגמאעה ברוכים יהיו ללקאצי מתולי דיואן
 5. אלמוארית וסאלוה פי אן ידפע לה תלתין דינאר מן אלתרכה
 6. אלמדכורה וירפע יד אלדיואן ענהא ויתולא ביעהא שיוך
 7. אליהוד פלמא אגאב אלי דלך אביעת אלתרכה אלמדכורה
 8. ודפע מן אלמתחצל מן תמנהא לצאחב אלדיואן אלמדכור תלתין
 9. דינאר ולבן אמין אלדולה צאחב דאר אלוכאלה תלתין דינאר גיר
 10. סדס ען דין כאן לה ענד אלמתופא ולמני המשוחררת זוגה אבי אלפרג
 11. בן אלתניסי אלפרנס תלתה ועשרין דינאר וען תמן קמח אשתרי
 12. לזוגה אברהם דנן ואבנתה סתה דנאניר גיר קיראט ועמא דפע לבן
 13. עמה ארבעה דנאניר ועמא אחתאגוה פי צרכי קבורה וגראמאת
 14. וכפן וגיר דלך פודא אלחסאב אן אלבאקי ענד אלשיך אבו עמראן אלכהן
 15. כגק מר ור משה הכהן השר הנכבד תפארת הכהנים חמדת השרים
 16. נאמן הסוחרים עין העדה בר כגק מר ור חלפון הכהן הזקן הנכבד
 17. פאר הכהנים נע מן תמן אלתרכה אלמדכורה בעד אכראג גמיע
 18. מא תקדם דכרה תלתה ותמאנין דינאר עין מצרייה ואזנה אודעת
 19. לורתה אברהם אלמדכור ענד אלשיך אבו עמראן אלמדכור ומא
 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] מחדש

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/54 54 verso

54 verso

verso

 1. קבץ מן גמלה אלתלתה ותמאנן(!)
 2. דינאר אלמדכורה בבאטנה
 3. נצף ותמן דינאר שמואל
 4. מנשה כן וקבץ מנה איצא
 5. פי מזונות דינארין ונצף
 6. ותמן אלגמלה תלתה דנאניר
 7. שמואל הלוי
 8. קבץ מן אלשיך אבו עמראן תפארת
 9. הכהנים שצ אלמדכור בבבאטנה
 10. גמלה אלתלתה ותמאנין דינאר
 11. אלמכתתבה בבאטן הדא אלמסטור
 12. ולם יבק קבלה מן דלך שי אלבתה
 13. וכתב דלך פי אלעשר אלאכיר
 14. מחדש אדר שנת אתקיד לשטרות
 15. וכתב שמואל הלוי ביר סעדיה נע
תנאי היתר שימוש בתצלום